00_2006_08_18_Lietuva viesojo intereso falsifikacija_G.Kadziauskas

TadasBlinda, 2006 08 19 11:55
tokius “expertus” Kadziauskus reik kart ant sausos sakos
123, 2006 08 19 11:19
kas èia pa protà apie socializmà, siûlyèiau ásivaizduoti, jog galima bûtø nugriauti dabartiná pastatà ir toje pat vietoje pastatyti panaðaus dydþio ðiuolaikinës architektûros (tik ne dabartinës lietuviðkos ale modern) kino teatrà, tai ir yra kultûrinë erdvë.
lukas, 2006 08 19 11:11
Giedriau Kadziauskai, esi idiotas ekspertas, o gal ir ðiknalaiþys. Ir falsifikatorius, kaip paaiðkinsi palyginimà su studentais ir nuolaidoms jiems? bjauru, ðlykðtu, kad tu kur nukristum statybose ir kojà susilauþytum, nerenkant þodþiø bl.
JuNo, 2006 08 19 11:10
Lietuva i to kino juz dawno nikomu procz nielicznych chciwych i jeszcze bardziej chciwych nieobchodzi. Az polowa pieniàdzy w Litwie sà ciemo-czarne, samo jak obwodzie Kalingradzkim czy w jakims afrykanskim Burundi. Komu i kiedys tu w litewskim Wilnie obchodil ten “vieðasis intersas”? LLRI kreuje siebie na wizerunek “firmy”, ale faktycznie sprzedawajæ siæ “po rynocznoj cienie”. Kadziauskas chyba z glupoty mlodego czlowieka pokazuje w uniformie anty-socialisty. ?acy z reguly pochodzi z rodzin nomeklatury komunistycznej.
lukas, 2006 08 19 11:04
M
Antanas, 2006 08 19 11:00
Autorius puola protestotojus uþ tai, neva jie bruka kiiems savo skoná, vadina juos socializmo opologetais. Bet juk negeresnis ir pats autorius, kuris brutaliai perða kitiems savo nuomonæ. O kodël autoriaus nuomonë turi bûyi neginèijama? Juk jis aiðkiai gina privataus kapitalo interesà. Nuo kada gi privatus interesas turi primatà prieð visuomeniná? Tai nonsensas. Autorius aiðkiai tarnauja privaèiam kapitalui. Jam valstybës ir visuomenës interesai nerûpi. Pasiduokime verslininkams ir visas Vilnius pavirs á Gariûnus. Ar to mes norime? Matyt ir autoriaus kultûra yra gariûniðka.
Ir kaip dailiai nulaiþë…., 2006 08 19 11:00
Kaip dailiai, lipðniai – iki blizgesio nulaiþë ðiknas Laisvosios rinkos instituto ekspertas VP berniukams. Kaþin koks jausmas kai lieþuvis taip daþnai ir taip tiksliai lyþteli per paèias intymiausias vieteles Big bosams?
Kità kartà laiþymu neapsiribokite gerb. ekspertai – imkitës lysti be muilo ið esmës.
Akropolyis – kultûros sostinë, 2006 08 19 10:57
Ten dar yra ir tie kur teatralizuotai grindis su maðinom valo. Tik ádomu kur iðvaikë tuos raudonom uniformom padëjëjus-informatorius, kuri tik atidarius centrà linksmindavo tautà?
Dabar tik VP sauga savo spektaklius daro.
laisvos rinkos institute, 2006 08 19 10:54
Prieðtvaninës laisvos rinkos teorijos dëstymas kiekvienu atveju, to kurpaliaus movimas ant kiekvieno kampo, uþkniso juodai. Persivadinkite á Plëðikø rinkos institutà
PRIVATIZUOJAM VISKÀ, 2006 08 19 10:52
Tai ponai “economistai” privatizuojam viskà – Operos ir baleto teatrà, Nacionalinæ filharmonijà, Nacionaliná dramos teatrà, kitus teatrus ir eisim spektakliukø þiûrët á Akropolá. Ten labai ádomu ir skanu: maisto produktø mëginiø siûlytojai siûlo kiekvienà savaitgalá deðrytës, jogurtukø, sûrio. Ir duosime laiudþiai duonos bei þaidimø. Bus gerai.
To economist, 2006 08 19 10:48
O tu nusipirk sau dar vienà vilà Ispanijoj gariau, nei èia lietuviams smegenis kruði. Ekonomistas atsirado. Girdëjai kà apie socialinæ kompanijø atsakomybæ, vieðøjø interesø virðenybæ tam tikrais atvejais. Beje ji áteisinta ir mûsø ástatymuose, tiesa taikoma keliams ir kitai svarbiai infrastruktûrai tiesti, jei koks Raimundëlis uþsigrobæs sklypelá nieko nedaro.
Að jau nuspëju naujojo kapitalisto – smegenø kalno sprendimà tokiu atveju – padegam “Lietuvà” IR KAIP ðNIPIÐKËSE GALËSIME
the Economist, 2006 08 19 10:47
Cituoju: Tarptautinis filmø festivalis “Kino pavasaris” sumuðë naujus rekordus. Dvi savaites sostinëje trukæs renginys ðiais metais sulaukë 43609 þiûrovø. Pridedu nuo saves: siemet jis vyko ne KT Lietuva. Darykit isvadas, socialistinio kino megejai
dalyvis, 2006 08 19 10:44
UAB LLRI jau pradeda uzknist. Jau kiekvienam arkliui is anksto aisku, kokia bus “expertu” nuomone vienu ar kitu klausimu
Visiems kas dar nesupranta, 2006 08 19 10:43
Citata is persivysèiusio paviano teksto: “Nuosavybës saugumas nuo valdþios ðëlsmo norint atiduoti naftos kompanijoms ar kino mylëtojams ir yra bendrasis ilgai grojantis kiekvieno Lietuvos gyventojo interesas”.
Kitaip tariant mano bananas ir tik mano, niekam neduosiu – að já nusiskyniau! Taip mes gerb. lietuviai visà Lietuvà pra…..iksim.
Dabar visi gudrûs – nupirko sklypà ar privatizavo koká gabaliukà – mano, viskas mano. Kiek tokiø þemvaldþiø, kurie prie eþero þvejø neprileidþia – Privati teritorija. Eþeras ar upë visø, o ne tø þmogbeþdþioniø.
Tai niekis palyginus su tuo kas vyksta startegiðkai svarbiuose valstybei dalykuose: Klaipëdos uostas jau nebeturi kur plëstis, nes sklypininkai já apgulë, supirko geriausias þemes ir dabar tyèiojasi ir visø. Jie geriau namukà pastatys, nelegaliai, kaip pridera. Paskui negi griausi – áteisins.
Ðtai apie kà reikia kalbëti. Þemgrobiai jau seniai turëtø pûti kalëjime, bet në vieno ten nëra pasodinto. Kaþin kodël?
Kas vyksta su kitais strateginiais objektais? Tegi ir kvepia kiek afera, bet man maloniau, kad sporto rûmai bus iðpirkti ir priklausys visam miestui, o nebus ten kotedþø dar vienø. Blyn, kaimo mentalas prasimuða – gavau þemës, tai dabar ûkininkausiu. Kur kà statyti, kodël statyti, kà palikti ko ne 0- èia ne tie klausimai. Kas pelno neða daugiausia, tà ir statom.
Socialinës atsakomybës stoka ir suþverëjusio kapitalisto akyse spindintis greito pelno troðkimas yra tos vertybës apie kurias èia kalba “ekspertas”. Galia, kad nupirktas iki pat apatiniø ir kojiniø, kitaip gal ir rimtai bûtø galima skaityt.
o, 2006 08 19 10:29
ar Giedrius Kadziauskas nepriklauso abonento partijai?
oldradio, 2006 08 19 10:22
Net vizualiai berniukas panaðus á VP veikëjus. Laisva rinka… Wszystko na sprzedaý. Sam sobe i sprzedal.
Zuoko, 2006 08 19 10:19
erdvë pakankamai apibrëþta ir uþdara, tai, kaip tam tikros rûðies sekta, kuri atsiveria ne kiekvienam. atsiveria tiems, kurie padëjæ ant Lietuvos, o pagrindine vertybe laiko — pinigus.
the economist, 2006 08 19 10:05
Turiu pasiulyma pasirasiusiems peticija. Issipirkit jus ta KT Lietuva patys ir ziurekit nekomercini kina iki valios. Zinosit bent kaina, socialistai nelabieji.
IS SONO, 2006 08 19 09:59
Sis straipsnis, puikus pavyzdys zemos Laivos rinkos instituto ekspertu kompetencijos. Tokiems “ekspertams” svetimas kulturos, meno, poezijos suvolimas, jiems viskas persiskaiciuoja per pinigus. Gaila tokiu zmogystu, save vadinanciu ekspertais.
Be to, 2006 08 19 09:57
kapitalizmas, tai ne dþiunglës, kaip bando mums áteigti gerbiamas autorius. Ðiuolaikinis kapitalizmas turi ryðkias socializmo tendencijas ir, bet koks kraðtutinumas, iððaukia pavojingas mutacijas. Tai árodyta, deja.
Be to,, 2006 08 19 09:52
kinas — specifinë kultûros sritis, o kultûra — neabejotinai — vieðas interesas, kaip antai mokslas ir t.t. Autorius bando áteigti, jog kultûra reikalinga maþumoms, o plaèioji visuomenë gali apseiti be kultûros. Deja, ne. Autorius nori áteigti, jog kultûra reikalinga, tik profesionalams kultûrininkams. Deja, ne. Profesionalai kultûrininkai tik profesionaliai kuria ir formuoja kultûros tendencijas, ir tokiu bûdu atsiskiria ðûdas nuo grûdo. Deja, kultûrininkai profesionalai, tai kultûros gamintojai ir kuo daugiau profesionalø, tuo aukðtesnis kultûros lygis, tuo civilizuotesnë visuomenë ir taip toliau… Grubiai suðnekëjau, taèiau, tikiuosi, aiðkiai.
alt, 2006 08 19 09:28
Nepritariu autoriui, nes panasu, kad jis atstovauja ne vilnieciu, o tik verslo interesus ir visaip bando juos pateisint.
to Justui, 2006 08 19 09:24
Jo, sovietinis kompleksas. Nebloga mintis. taèiau vargu, ar realizuojamas.
Justas, 2006 08 19 08:48
Siulau KT “Lietuva” perkelti i Gruto parka, ten gales rinktis visi sovietinio kino bei dvasios megejai, o ir turistams bus ka parodyti 🙂
Dël, 2006 08 19 08:08
kt Lietuvos. Að norëèiau, kad ðis KT iðsaugotø sovietinæ dvasià ir taptø gyvu paminklu bylojanèiu ateities kartoms apie sovietiná fenomenà Lietuvoje. eilinis pilietis.
ðiaip, 2006 08 19 08:00
privatus kapitalas ir gali, ir turi tarnauti vieðam interesui, taèiau þinanat zuoko fenomenà, kyla tam tikros abejonës pastarojo neðaliðkumu. Deja, jo asmuo nekelia pasitikëjimo ir pagarbos. eilinis pilietis
Apibendrinant, 2006 08 19 07:52
Ðita zuoko erdvë, t.y. savivaldybë, faktas, kad tarnauja privaèiam interesui, o ne vieðam. Nors savivaldybë valstybinë institucija ir turëtø þvelgti valstybiðkai — á masæ, o tai reiðkia, nevengti savokos socializmas ir savo esme bûti socialiai teisinga — orientuota á daugumà, o ne á maþumà. Deja, Zuoka pamynë vieðà interesà vardan savo riebios bûties ir buities.
man, 2006 08 19 07:30
patiktø, jei KT Lietuva bûtø valstybës turtas, o jame rodytø senus gerus rusiðkus filmus ir vaiðintø beliaðais nemokamai. eièiau kaskart su ðeima pasikultûrinti. Dar galima organizuoti parodas ir visa kita. Atsibodo vakarietiðkas ðlamðtas.
toto, 2006 08 19 05:32
Giedriau Kadziauskai, esi ðaunuolis. Patikai.
(Ateièiai: tik nedegraduok tarnystëje, jei viskas atsibostø ar virstø rutina, spjauk iðkëlæs galvà.)
MA, ma1@one.lt, 2006 08 19 04:22
Argumentai tikrai stiprus ir manau daugumai turetu but priimtini.
va sitas nera labai logiskas, nes pereina i krastutinuma:
”Vienu þodþiu – jeigu vietoje KT „Lietuva“ bus gyvenamieji ir komerciniai pastatai – galas Lietuvos kinui, jo mylëtojams ir kultûrai apskritai! ”
logika, 2006 08 19 00:10
Anot autoriaus, kadangi “visi kino seanso þiurovai suskaièiuojami, individualizuojami” jie turi tik privatø, siaurà ir specialø interesà. O bet taèiau miesto valdþios atstovai dar lengviau “suskaièiuojami ir individualizuojami”. Vadinasi jø interesas priimant sprendimus turëtø bûti dar labiau “privatus, siauras ir specialus”. Beje, su Vilniaus valdþia taip ir yra. Aèiû LLRI “specialistui” uþ teoriná pagrindimà.
Zvengiu Nesustodama, 2006 08 19 00:02
….Dabar að jums norëèiau parodyti toká labai graþø þurnalà “Laisvoji rinka” – turbût þinot. Að pacituosiu jø steigëjus: “Laisvosios rinkos instituto steigëjai -profesorius Kæstutis Glaveckas, Nijolë Þambaitë, Dainius Pupkevièius, Petras Auðtrevièius… Elena Leontjeva ir ….Darius Mockus.
Algimantas, 2006 08 18 22:50
Jami, atsisiunti is interneto ir kulturingai paziuri, bilieto pirkti nereikia. Kame problemos?
Liutauras, 2006 08 18 22:36
Gerb. autoriau, jûs raðote: “Vienokio ar kitokio kino pomëgis yra skonio, jo lavinimo, bendro ar specialaus iðsimokslinimo klausimas. Taèiau net ir didþiausias intelektualas neturëtø uþmirðti savo skoniø ir pasirinkimø ribotumo ir reikalauti, kad pagal jo skoná valdþia sutvarkytø pasaulá, ar bent jau Vilniaus miestà. Asmeniniø preferencijø neprimetimas kitiems yra brandos poþymis.”
taip, tokie libertarø argumentai yra þinomi, bet pavirðutiniðki. ið tikrøjø, kas pasakys, kas “teisingiau” operà klausyti, ar cicino. arba kas pasakys, kas geriau bûtø ant Gedimino kalno – ar nupeðæs muziejûkðtis su trispalve ar iðtaigingas kazino, kuris pritrauktø daug turistø ir investicijø, sukurtø daug (nors gal ir pigiø) darbo vietø? atimkime ið valstybës gedimino kalnà ir atiduokim privatininkam, ir pamatysim, kaip viskas pasitaisys! arba kam finansuojamas nacionalinis operos ir baleto teatras, ar filharmonija – juk cia gi vienu skonio primetimas kitiems! ir visgi, kokie mes nebrandus… ir taip nesuprantam, kad siu laiku biblija parase hayekas.
p.s. nezinau, bet tokiais argumentais, kad privatininkas (tas kur su bapkem liaudiskai tariant) visada teisus ir teisiausias, kaip tik ir nueisim i vergove, nuo kurios neoliberalai tariasi saugantys. siaip ar taip, tikrasis brandumo pozymis yra tiesosakos atsisakymas ir alternatyviu poziuriu pripazinimas. “Lietuvos” protestuotojai savo nuomone ir bando isreiksti, ir to nugincyt nereiketu pavadinus juos paprasciausiai nebrandziais (neva skoni kitiems bando primest), nes bet kokia nuomone isreiskiant viesais reikalais, tu savo preferencijas ir pateiki. tai turetu buti elementaru, ypac viesojo pasirinkimo teorijos gerbejams. tiekos.
ha ha ha ha ha, 2006 08 18 21:57
pokario architektams ten nebebuvo ko griauti – kitados, prie gatves ten stovejo tik vienaaukste troba. sajudzio laiko architektai siule isilgai gatve statyti nauja keturauksti pastata, k.t.”Lietuva” paliekant stoveti kieme – panasiai, kaip Kaune k.t.”Laisve”.
Sidabriniam dpleriui aky – ne, 2006 08 18 21:54
Gerai bûtø, jeigu LLRI imtø ir suteiktø „broliðkà pagalbà“ kuriai nors kitai ðaliai… Bet kuo ta ðalis kalta?
Ið tiesø taiklesnio apibûdinimo ðiam LLRI ir jo pasekëjam dar neteko skaityti. O tauta seniai jau teisi, sakydama:”kieno veþime sëdi, to ir dainà giedi”. Daugiau nëra apie kà kalbeti.
trumpai, 2006 08 18 21:43
Kalba kaip pasamdytas tas autoriux. 😀
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2006 08 18 20:51
Breznevinio tvarto vietoje nestatys kito tvarto. Tvarto vietoje turi buti pokario architektu nugriautas grazus 4 aukstu pastatas… Ei jus, tie, kurie siekiate issaugoti senamiesti…
Melas, 2006 08 18 20:49
“Aksioma, kad privaèius poreikius ne tik efektyviausiai, bet ir socialiai teisingausiai tenkina privatûs veikëjai”. Visiðkas melas, nes privatûs veikëjai tenkina savo interesus – siekia pelno netgi smegenø plovimu iðkreipdami realià paklausà ar realø vartotojo interesà. O smegenims plauti samdo ðtai tokius asmenis kaip autorius.
ALGIKA, 2006 08 18 20:38
Pirmiause hamui pasivadinusui Ha Ha Ha prisistatit reiktu.Nugriaus viena tvarta ir pastatitis kita su nelietuvisku pavadinimu.Kas pasikes, abonento kisenes didis.
Grasilda, 2006 08 18 20:38
Prisijungiu prie tø, kurie gina “Lietuvà” nuo sunaikinimo, kad bûtø dar +1 balsas, nors argumentacija iðsakyta visa, geriau neparaðysiu.
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2006 08 18 20:18
7,000 parasu? O kiek butu pasirase, kad ta Breznevo laiku tvarta nugriauti. Tvarta pavadino “Lietuva”. Sitas tvartas stovi istoriniu poziuriu reiksmingu gatviu sankryzoje. Tai Pylimo gatve su gynybine Vilniaus siena ir viduramziu Traku – Basanaviciaus gatve… Ar tai ta pati parazituojanti grupe, kuri uzkirto 30 aukstu pastato statybai prie jau esancio tokio pacio aukstingumo “Europa” pastato? Vietoj vieno 30 aukstu dabar statomi 2 dvigubai mazesni, kurie tame paciame zemes plote erdve sumazina 5 kartus. Eikit parasu rinkti, kad valdzia nugriautu stalinistines architekturos sedevrus Vokieciu gatveje arba Breznevini sedevra Pilies gatveje, kuris stovi Radvilu rumu vietoje… Surado 7,000 durneliu, kurie negalvodami pasirase ir toliau parazituos 500,000 Vilniaus gyventoju…
ALGIKA, 2006 08 18 20:18
Nu pacanas tu pavarei,teisingai kaip toi dainoi”staryi mir rasrusem i novyi pasrojim”(mes sena pasali sugriausim ir nauja pastatisim)Vaikeli gal uztenka prisidengent rinka ir viska griauti.Saziningiau pasakik kiek griovimo planotojai paciam sumokejio.K.T.”Lietuva&quo t;ginejai daugiau surinks uz straipsni ju naudai.
AntanasB, 2006 08 18 20:07
Tegul ðalia komercinio meno iðlieka ir visuomenës iðlaikomas. Televizijos komercializacijos grimasos paskatino ES vertinti ir visuomeniná transliuotojà, iðlaikomà mokesèiø mokëtojø. Palikus tik komerciná kinà sumaþës galimybës rastis naujam kinui. Laisvosios rinkos autorius gina privaèius interesus.
Taiklu, 2006 08 18 19:18
Kaip matosi ne visi avinø keliais pasuko. Kai kam kai kas dar ir rûpi… Taiklu
chemikas-skeptikas, 2006 08 18 19:12
Is p. Kadziausko, kaip ir kitu LRI ‘ekspertu’, nera ko daugiau tiketis. Idomu, kur (ar) jis apsigyne disertacija, ir kas buvo jo vadovas. Sekama Stasaicio pedomis. Kur dabar LRI ikureja p. Leontjeva? Uz kurio laiko, kai Lietuvos vidurine klase sustipres ir paprotinges (bent 50 proc. priartes prie Prancuzijos lygio), sie samprotavimai pasirodys pretenzingi ir infantilus. O kol kas raginu juos ignoruoti.
> kazkokie prietrankos rasineja, 2006 08 18 18:56
taigi cia tie SPAMERIAI is atsosaldemokratu. visa laika linkus kaisioja. kai pamate, kad ju sudo niekas nelanko ir neskaito, tai pradejo istisus savo geniju straipsnius i komentarus kiti.
kazkokie prietrankos rasineja, matyt pirma karta delfyje, 2006 08 18 18:53
kas gi skaitys sitokius ilgus postus? pasigydykite, luzeriai, savo dydybes manijas
O gal? III, 2006 08 18 18:46
Profsàjungos ir darbo ástatymai LLRI yra tarsi raudonas audeklas buliui. Todël labai nuoðirdþiai „susirûpinta“ gerai apmokamais darbuotojais. Pasirodo, kad Lietuvoje „darbo santykiø reguliavimas „siutina“ geriau mokamus, taèiau nuo ámonës kolektyviniø sutarèiø privalomai priklausomus darbuotojus, nes jie negali su darbdaviu asmeniðkai susitarti dël neapmokamø atostogø skyrimo ar lankstesnio darbo grafiko“. Ko gero ir draugas Ostapas Benderis nesugebëtø taip „rimtai“ argumentuoti kam bûtina dereguliuoti santykius darbo rinkoje, paliekant darbuotojà visiðkai darbdavio savivalei. Priminsim, kad kolektyvinës sutartys sudaromos kol kas tik 14-je procentø visø Lietuvos ámoniø ir ástaigø.
Ir galiausiai eksperto iðvada: „Lietuvos darbo rinkos atvërimas rytiniø kaimynø gyventojams yra skatintinas ir naudingas ekonomikai bei þmonëms…“ Ar skatintinas todël, kad Lietuvos pilieèiai yra iðvyti ið savo darbo vietø, siekiant dempiniginiais (dirbtinai sumaþintais) atlyginimais dar labiau pasididinti savo pelnus? Kodël nepasakoma, kad ðiø þmoniø atvykimas á Lietuvos darbo rinkà bûtø naudingas jos ekonomikai tik tuo atveju, jeigu jie bûtø priimami á papildomai sukurtas darbo vietas (Anglijos, Airijos pavyzdys)? O dabar imigrantai uþima lietuviø paliktas vietas, todël labai sunku kalbëti apie koká nors þenklesná BVP augimà. Darbdaviai pjauna savo vykdytos politikos vaisius: nemokëjæ saviems ir privertæ juos iðvykti, dabar turës mokëti gal net ir daugiau atvykusiems ið svetur. Tuo tarpu laisvas asmenø ir darbo jëgos judëjimas Europos Sàjungos erdvëje garantuotas tik ES ðaliø pilieèiams. Kaip parodë vieðos diskusijos per TV ir radijà matosi, kad darbdaviai, kalbëdami apie darbo jëgos áveþimà á Lietuvà, ðito nesupranta ir laisvà darbo jëgos judëjimo principà nori pritaikyti treèiøjø ðaliø pilieèiams. Patenkinus toká darbdaviø pageidavimà, Lietuvos pilieèiai Lietuvos darbo rinkoje greitai sudarytø maþumà. Ðtai kodël anksèiau mes kalbëjome apie tai, kad pilietiðkumas turi tapti bûdingu ne tik profsàjungø nariø, bet ir darbdaviø bruoþu. O baigiant, taip ir norisi „eksperto“ paklausti: kas gi liks ið ámonëse „ádiegtø naujø ir brangiø technologijø“, apie kurias jis raðë, kai jas pradës naudoti lietuviðkai nesuprantantys ir jomis nemokantys naudotis, nors ir aukðtos kvalifikacijos, imigrantai?
Gerai bûtø, jeigu LLRI imtø ir suteiktø „broliðkà pagalbà“ kuriai nors kitai ðaliai… Bet kuo ta ðalis kalta?
Lietuvos socialdemokratø sàjungos
pirmininkas Arvydas Akstinavièius
Vilnius, 2005 09 24
O gal? II, 2006 08 18 18:44
Kaip þinia, „þodþiø ið dainos neiðmesi“, todël ir mes, nekeisdami nei vieno þodþio, pateikiame instituto internetiniame puslapyje iðdëstytus LLRI siekius apie mûsø laukianèià perspektyvà, jeigu instituto paslaugomis ir toliau naudosis pseudopolitikai. Taigi: „LLRI ir toliau sieks, kad valdþia taptø efektyvi ir deramai apribota, o jos pagrindinis uþdavinys bûtø sudaryti sàlygas þmonëms veikti rinkoje, iðlaisvinti jà nuo nereikalingø suvarþymø bei nuosekliai privatizuoti valstybës turtà ir funkcijas. Valdþia turi pasitraukti ið visø veiklos srièiø, kurios jai nebûdingos ir kuriose veikia arba gali veikti privatus sektorius. Privatizavimas turi tapti skaidresnis ir efektyvesnis, já turi lydëti fundamentalus sektoriaus dereguliavimas, biudþeto pertvarkymas, valstybës iðlaidø maþinimas. Veiklos sàlygø gerinimas, þmoniø gyvenimo ir rinkos veikimo reguliavimo bei kontrolës panaikinimas leistø geriau panaudoti visus iðteklius, taigi sukurti daugiau gërybiø bei sumaþinti valstybës biudþeto lëðø poreiká ir mokesèiø naðtà. Institutas ir toliau ðvies þmones apie tai, kodël laisvai dirbantys ir savo nuosavybæ naudojantys þmonës, laisvai mainydami rinkoje savo produktus, sukuria nepalyginamai daugiau gerovës nei tie, kurie turi paklusti valdiðkam perskirstymui, kontrolei ir reguliavimui“.
Ðios nuostatos yra pati juodþiausia politika, atstovaujanti kraðtutinei, radikaliajai deðiniajai ideologijai, paremtai tarnyste tik pinigams ir kapitalui. Bûkim atviri, tai politinës partijos rinkimø programa. Jai realizuoti LLRI siunèia savo atstovus á politiniø partijø rinkimø sàraðus. Turime pripaþinti, kad LLRI savo misijà atlieka – Lietuva jau tapo labiausiai sulaukëjusiu Europos kraðtu, kuriame realiai ágyvendintos biologijos vadovëlio pirmuose puslapiuose paminëtos dinozaurø laikotarpio sugyvenimo taisyklës: þolëdþiai dinozaurai, kad iðgyventø,– ëda þolæ, o mësëdþiai – þolëdþius. Po keliø ðimtø milijonø metø – 19-me mûsø eros amþiuje, gamtos stichijø atliktà darbà apibendrino Darvinas, paskelbæs teorijà apie natûraliàjà rûðiø atrankà, kaip rûðiø evoliucijos pagrindà. Atrodo, LLRI siûlo Lietuvai sugráþti prie pasaulio raidos iðtakø…
LLRI veiklos strategijà ir taktikà, siekiant savo tikslø, iðryðkina 2005 m. rugsëjo 15 d. „Veido“ þurnale iðspausdinto G. Putelytës straipsnio „Sklaidosi pigios darbo jëgos mitas“ komentaras, kurá pateikia LLRI ekspertas G. Kadziauskas savo opuse „Reikia atverti Lietuvos darbo rinkà rytiniams kaimynams“. Klaiku skaityti tokià „mokslinæ analizæ“, nes savo tikslø siekiama áþûliai ir ciniðkai, praktiðkai visuomet – silpnesniøjø visuomenës nariø sàskaita. Pasirodo, kad darbo jëga iðlakstë ið Lietuvos dël … valstybës kaltës. Darbdaviai tik diskutavo apie iðkylantá klausimø derinimà tarp „ribotø piniginiø iðtekliø“ (suprask – darbdavio) ir „neribotø poreikiø“ (darbuotojo), kad darbuotojus dabar arba „sunku surasti“ arba jie „brangiai kainuoja“, kad ámonës Lietuvoje, pasirodo, iki ðiol „investavo á technologijas ir nekilnojamà turtà, taèiau ðiandien vien ámoniø iðradingumo siekiant pritraukti darbuotojus jau nebeuþtenka – reikia ir valstybës politikos priemoniø“. Kyla klausimas: kokiø? Kà valstybë turëtø dar padaryti darbdaviams, kad ðie taptø laimingi? LLRI paaiðkina – „realiai sumaþinti gyventojø pajamø ir socialinio draudimo mokesèius“… Kaip þinia, dël gyventojø pajamø mokesèiø lyg ir sutarta, bet tai jau ne darbdaviø pinigai… O ðtai dël ámokø á „Sodrà“ sumaþinimo, pakovoti bûtina – tai ið „darbdavio kiðenës“. Nesvarbu, kad visuomenë dël ðio veiksmo gaus maþiau paslaugø, kad á privaèius pensijø fondus reikës dar dalá pyrago atriekti… O gal ðiam ekspertui vertëtø priminti prieð kelerius metus sumaþintà pelno mokestá darbdaviams iki 15 procentø? Atrodo, kad visa nubyrëjusi pelno dalis bus dingusi plaèioje darbdavio kiðenëje: nei atlyginimai pakilo, nei uþ darbuotojø kvalifikacijos këlimà buvo mokëta?
verslininkas smulkusis, 2006 08 18 18:36
Labai geras straipsnis.
Oponentai, ypaè daugelis komentatoriø noriai spekuliuoja kultûros, paveldo, verslo neþmoniðkumo ir pan. temomis.
Vienintelis klausimas, kurá ðia tema galima aptarti yra: ar mes gerbiame privaèià nuosavybæ ar mes jos negerbiame?
Jei mes atsisakome visiðkos pagarbos privaèiai nuosavybei, mes anksèiau ar vëliau pajusime padarinius savo kailiu ir asmeniðkai.
O gal? I, 2006 08 18 18:35
Ðiaip tai LLRI “veiklos” iki ðiol nedráso ávertinti nei viena politinë jëga, iðskyrus Lietuvos socialdemokratø sàjungà. Tà ji padarë prieð beveik dvejus metus. Deja, tada visa “teisinga” þiniasklaida apie tai nutylëjo. Ðiaip ne taip radau archyvuose
I dalis
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATØ SÀJUNGOS TARYBOS POZICIJA
Dël LLRI veiklos: Lietuva vis dar neatsikratë ðamanø paslaugø
Lietuva, kaip kokia labiausiai nuo civilizuoto pasaulio nutolusi tautelë, pasirodo, turi nuosavà ðamanà. Jis daro átakà ne tik aukðèiausio rango valstybës pareigûnø, bet ir valdþioje buvusiø bei esamø politikø, „uþ grynà pinigà“ priimanèiø burtininko pranaðystes, sprendimams. Ðis ðamanas nëra konkretus fizinis asmuo. Tai Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI), pagal savo veiklos pasekmes, tapæs áspûdingu ðalies gyvenimo reiðkiniu.
Daug kam turbût bus netikëta þinia, kad internete LLRI prisistato kaip „privati, pelno nesiekianti ir nepolitinë organizacija“. Deja, visuomenë nëra informuota, kas gi stovi uþ ðios privaèios organizacijos fasado: nedeklaruojami jos ákûrimui panaudoti finansai ir jø tikrasis ðeimininkas (savininkas). Ir ar jis yra Lietuvoje? Sunku rasti pasaulyje ðalá, kurioje privati organizacija (negamybinë!) turëtø tokià átakà ðalies raidai. Todël kyla klausimas: ar ið tiesø LLRI yra pelno nesiekianti ir nepolitinë organizacija? Jau penkiolika metø ðis institutas yra Lietuvos darbdaviø bei politikø dvasinis vadovas. Kaip raðoma LLRI interneto svetainëje, institutas „dirbo su ávairiomis politinëmis partijomis ir Vyriausybëmis, bendradarbiavo su tais, kurie dirba rinkoje. Ágijome unikalios patirties ir suradome atsakymus á klausimus, kà ir kaip reikia daryti, kad þmonës galëtø kurti, dirbti ir uþsidirbti“.
Atrodytø, kad ir Lietuva, ir visi jos gyventojai turëtø klestëti, taèiau… Gerai, jeigu idëjø ágyvendinimà gali pamatyti ar paèiupinëti. Bet jeigu tai nuoga teorija, kurios tekstus galbût patikrino tik lituanistai, darosi nejauku. Ðiandienà, þvelgiant á jau realizuotas LLRI rekomendacijas, susidaro áspûdis, kad Lietuvos teritorija yra iðtisas bandymø poligonas, o jos gyventojai – bandomieji triuðiai. Politikø impotencija – atstovaujamos ideologijos ignoravimas, idëjø trûkumas, atsakomybës savo rinkëjams nebuvimas – leido privaèiam LLRI eksperimentuoti Lietuvoje lyg nuosavoje laboratorijoje, bandant „átvirtinti asmens laisvës ir atsakomybës, laisvosios rinkos bei ribotos valdþios idëjas“. Tik ádomu: kada ir kas nustatys, kad jau gana ir tos laisvës, ir valdþios apribojimo?
Po tokiø eksperimentø, ar verta stebëtis, kad Lietuvoje normaliai gyvena tik koks 1,5 – 2 procentai þmoniø? Kad Lietuva, tenkindama visuomenës poreikius, maþiausiai ið visø Europos ðaliø per biudþetà perskirsto lëðø? Kad maþiausiai lëðø skiriama socialinei apsaugai bei kitoms gerovës politikos sritims? Kad neapsikentæ dël darbdaviø savivalës ir Vyriausybës nenoro spræsti þmonëms rûpimus klausimus, Lietuvà palieka ne tik „protø nutekëjimo“ kategorijai priklausantys asmenys, ne tik kvalifikuoti, bet ir nekvalifikuoti darbuotojai? Kad jau turime Lotynø Amerikos lygio gyventojø turtinæ diferenciacijà? Kad Lietuvoje iki ðiol neávesti progresiniai fiziniø asmenø pajamø ir nekilnojamo turto mokesèiai? Kad þmonës, patikëjæ privaèiø pensiniø fondø draudimo sistema, kol kas negali pradëti uþsidirbti palûkanomis didesniø pensijø, nes viskà suryja fondø administravimas? Kad vis dar neðiojamos viltys ápirðti totaliná sveikatos apsaugos privatizavimà, o Konstitucijoje átvirtintà nemokamà mokslà palaipsniui paversti mokamu? Visa tai – LLRI vizija bei ideologija ir „dovana“ lietuviø tautai.
tikros tiesos nëra, to Tsss, 2006 08 18 18:30
Tiesà sakant ið tiesø ,gal bût,apskritai paëmus uþ esmës-kaþkas vienas ið tikrøjø iðties tikrai teisus…
vienas pasirasiusiu, 2006 08 18 18:28
“pasiraðæ peticijà didþiàja dalimi taip iðreiðkë nepasitenkinimà valdþia”. Netiesa. Pasirasiusieji paprasciausiai issreiske savo preferencija tureti toje vietoje kino teatra. Straipsnis uzgauna teisinga styga, bet pabaigoje gerb. Kadziauskas pats pradejo falsifikuoti. Beveik 10 000 miestieciu aktyviai isreiksta nuomone rodo, kad interesas tureti toje vietoje kino teatra nera toks siauras, kokiu Kadziauskas ji bando parodyti.
Aguonu g. gyventojas, Kulturininkams, 2006 08 18 18:12
Uzaugau visai netoli “Lietuvos” kino teatro. Tais laikais anslagas budavo tik tada kai rodydavo kokia Prancuzu komedija. Butent sis kino teatras iskrenta is visu aplik buvusiu kino teatru konteksto. Beje, kodel niekas negelbsti buvusiu Gelezinkelieciu rumu, kur taip pat rodydavo kina? Kazkodel pamirstas “Ausros” kino teatras, ir jo taip pat niekas negelbsti. Kazkodel niekas nesidziaugia “Pionieriaus” kino tetru, virtusiu zydu kulturos centru ir neina ten kulturintis. Kodel niekas neplanko “Kronikos” kino teadro – juk dabar ten taip pat yra krikscioniska kulturine erdve. Visi vis kovoja uz tarybini monstra… Ka padarysi, sovietiniu laiku nostalgija 🙂 Vargsai zmones, gyvenantys praietimi…
ekonomistui, 2006 08 18 18:10
ekonomistas, 2006 08 18 16:46
Man tai LLRI ekonomine-socialine prasme yra al Qaedos analogas Lietuvoje. Tas pats fundamentalizmas ir fanatizmas.
Pritariu. Makdonaldizmas, seksizmas, kolonializmas.
to oxygens, 2006 08 18 18:09
tiesø daug, o teisybë viena. Kuo daugiau, anot tavæs, “varys, tuo daugiau nuomoniø, tuo didesnë tikimybë, kad iðsirutulios kaþkas kokybiðkesnio. Þmonës prastus argumentus patys atsijos.
Að asmeniðkai manau, kad ir kryþiuoèiai ne veltui baþnyèias statydavo ant pagoniø ðventyklø, o ne kitoje vietoje. Kai plëtës islamas, meèetës daþnai irgi atsirasdavo tiesiog pertvarkius vietines ðventyklas. Taip daro visi uþkariautojai. Bet ne visi sugeba ásisavinti uþkariautà kultûrà – tada sekanèiø kartø vadinami barbarais.
taigi, 2006 08 18 18:06
ekspertas ið to instituto, kur propaguoja ðeðëliná verslà.
pravalas, 2006 08 18 18:00
rasliavos autorius – neeiline zuoko ir jo uab’u marionete. ir dar vadinasi “laisvosios rinkos” specialistu. nepanasu cia i laisvaja rinka… kazkaip nelogiskai ir nerisliai, varydamas ant socializmo ir bandydamas prikaisioti visiems gero kino megejams kazkokius tarybinio laikotarpio vaizdinius ir vaiduoklius ir bet kokiom rasliavom nukreipti demesi nuo to, kas vyksta vilniuj – zuoko mafija bando atsikasti dar viena gabala senamiescio, kad galetu prisistatyti sau “chatu” ir uzsitverti jas auksta tvora…. o visus, kurie kino, suvaryti i akropoli ar dar i kitas “duonos ir zaidimu” vietas ziureti “amerikietisko pyrago” arba “pacio baisiausio filmo” ar dar ko nors, ka mums pasiulys “isganingoji” masine kultura…
greenday, 2006 08 18 17:46
Nupirktas straipnis.
oxygens, 2006 08 18 17:42
ko jus ant to LLRI varot ? ka jis jums padare ? jei biski kitaip shneka negu jus galvojat, tai dar nereiskia kad jie sneka blogai, nebent jums pasaulyje yra tik dvi nuomones – Jusu ir neteisinga.
sn, 2006 08 18 17:35
Autorius ið dviejø nuostatø, kad 1) turime dþiaugtis ðia diena ir kad 2) ne vien ðia diena gyvename – renkasi pirmàjà. Protestuotojai – antràjà, nors ir pirmoji nuostata jiems ne maþiau, o gal net daugiau, nei “laisvos” rinkos apmokamiems gynëjams, yra svarbi. Protestuotojai savo intelektualine ir net finansine galia jau ima lenkti laukinio kapitalizmo „likuèius“. Laukinis verslas pajëgus ápirkti daug kà, bet intelektas, jei jo nëra, neatsiras uþ jokius pinigus.
“Lietuvos” kontekste verta kalbëti ir apie ilgalaikæ miesto, kuriame mes gyvename, plëtros strategijà. Bûkim pragamatikai ir paþiûrëkim á narginëjamà reiðkiná globaliau kaip á procesà ir paimkim du parametrus: miesto uþstatymo tanká ir socialiná kapitalà. Abu dyþiai yra iðmatuojami, tiesa, antrasis ðiek tiek sunkiau. Ar verslui naudinga didinti uþstatymo tanká? Ir taip, ir ne. Taip, nors ðiuo „taip“ atveju uþstatymo parametras verslui yra antrinis (ir todël ignoruojamas) “atstumo” produktas – bûstà galima parduoti uþ didesnæ kainà, jei prikëjas gauna papildomas vertes – miesto centre tai bûtø maþesni atstumai iki „vertingø“ objektø. Taèiau atsiranda ir „ne“, nes uþstatymo tankio didinimas turi efektyvumo ribas. Kokios tai ribos? Ádomu tai, kad kuo þmonës geriau gyvena, tuo tos ribos … slenkasi atgal. Kaip þinoma, pastaèius namà já nugriauti be karo ar teroristo pagalbos:) nebeámanoma. Dël to miestø ribos pleèiasi – taip maþinamas uþstatymo tankis.
Reiðkia, ðis uþstatymo tankio parametras pakankamai turtingoje visuomenëje tampa svarbus ne tiek ekonominiu, kiek psichologiniu aspektu. Taip patenkame á socialinio kapitalo sritá. Socialinis kapitalas ir dvasinë jo komponentë ðiuolaikinëse visuomenëse tampa vienu ið svarbiausiø gerbûvio (palèiàja prasme) veiksniø. Jis randasi ir formuojasi ten, kur gyvai, t.y. neanonimiðkai susitinka þmonës. Internete socialinis kapitalas, deja, gali tik uþsimegzti ir neatsiranda tol, kol internautai nesusitinka gyvai. Taigi mes, miesto gyventojai, turime gyventi ne tik ðia diena, bet paþiûrëti á netolimà ateitá. Jei miesto valdþia rûpinasi tik savo kadencija, mes turime padëti ðiuo konkreèiu atveju neleisti naikinti laisvo judëjimo ir susitikimø zonø. Kalbama ne tik apie “Lietuvà”, bet “Lietuva” bus mûsø pirmoji pergalë.
nauja aksioma?, 2006 08 18 17:11
Aksioma, kad privaèius poreikius ne tik efektyviausiai, bet ir socialiai teisingausiai tenkina privatûs veikëjai. ATRODO AUTORIUS NUSIKALBEJO…
ekonomistas, 2006 08 18 16:46
Man tai LLRI ekonomine-socialine prasme yra al Qaedos analogas Lietuvoje. Tas pats fundamentalizmas ir fanatizmas.
kiaule, 2006 08 18 16:37
Pastebejau, kad demokratijos yra lygiai tiek, kiek kulturos.
vilnietis, 2006 08 18 16:37
Siekiantys Lietuvos KT nugriovimo argumentuoja tuo, kad tai sovietinës architektûros pavyzdys, neturintis jokios meninës vertës. Bet jo vietoje bus pastatyta stiklinë-betoninë dëþutë, kuri atrodys dar baisiau nei sovietinë architektûra. Þmonës buvo pripratæ prie tos erdvës, kuri buvo apie Lietuvos KT. Pastaèius naujà dëþutæ, þmonës jau niekada nepripras prie naujos erdvës ir jos vengs. Tai bus dar viena mirties zona Vilniuje.
reiketu leisti, VIARSLINYKAMS, 2006 08 18 16:34
padaryti mumis laimingus. galetu toje vietoje atsirasti MAXIMA
???, 2006 08 18 16:32
Nesupratau, ka jis (LLRI vardu) mums nori siuo straipsniu pasakyti.
Gal ponas galite konkreciau: LLRI uz kino teatro sunaikinima ar pries.
kas neremia, lietuvos Verslo, 2006 08 18 16:28
tas yra lietuvos isdavikas.
viarslinylas, 2006 08 18 16:27
GELBEKINE IR REMKIME laisvaji versla
protestuojantis elitas -, 2006 08 18 16:25
sovietinio paveldo gynejai!
to mineraliniai vandenys:, 2006 08 18 16:23
jei jau vardiji, tai isvardyk iki galo: kad tie steigejai tuo metu (1990m.) buvo ekonomikos studentai, zalias atgimstancios Lietuvos jaunimelis… ir viskas (isk.prof.Glavecka). nematau, kokias insinuacijas cia nori parodyti.
Kadziausko bendramintis, 2006 08 18 16:23
visi ligi vieno turime susiverzti dirzus ir remti Lietuviska Versla
KM, 2006 08 18 16:18
Kulturos neásparusi á primytivokai suprantamà turgaus logikà. Bet ar tai LLRI supras?
mineraliniai vandenys, 2006 08 18 16:12
….Dabar að jums norëèiau parodyti toká labai graþø þurnalà “Laisvoji rinka” – turbût þinot. Að pacituosiu jø steigëjus: “Laisvosios rinkos instituto steigëjai -profesorius Kæstutis Glaveckas, Nijolë Þambaitë, Dainius Pupkevièius, Petras Auðtrevièius… Elena Leontjeva ir ….Darius Mockus.
Kadras, 2006 08 18 16:11
Susidaro áspûdis, kad tokie protestai yra gero tono þenklas tam tikruose sluoksniuose.
runkelis, LR ekspertui, 2006 08 18 16:07
Siemensas 100 kartu nuostolingesnis negu Lietuvos KT. Kazkodel negirdziu LRI agitacijos nugriauti Siemensa ir perkelti i ta vieta Gariunus.
Ðmikis, 2006 08 18 16:04
Augau anuomet, bet nejauèiu jokiø sentimentø KT “Lietuva”. Ir sutinku su tais, kurie teigia, kad jo pastatymas toje vietoje buvo anuometinës valdþios nusikaltimas, nes taip buvo sudarkyta dar viena senamiesèio vieta. Jeigu naujas projektas ðità klaidà iðtaisy, tai tik tuo geriau miestui ir kultûrai. Ið sovietmeèio palikimo bûtina iðsaugoti Vilniaus sporto rûmus, kur vyko Sàjûdþio suvaþiavimas, o ne ðità tipiná sovietiná ðedevrà.
myslius, 2006 08 18 15:54
ko jus uzpuolet sita vargseli nevykeli, ka jam liepia ta jis ir raso, reikia gi atidirbt 😀
lietuvis, 2006 08 18 15:45
Juokingai atrodo autoriaus pagàsdinimai dël pavojaus nukrypti nuo “teisingos” santvarkos á socializmà. Að esu uþ socializmà ir kituose rinkimuose balsuosiø uþ tà partijà, kuri labiausiai reikð socialistines idëjas.
Autoriaus suvokimas kas yra vieðieji interesai ir vieðoji erdvë yra kaþkoks iðkrypëliðkas.
Meras, 2006 08 18 15:41
Lietuva buvo nuostolinga… O kiek LTL savivaldybë sukiða á kultûros proþektoriø “Siemensà”?
Laisvosios rinkos ekspertas, 2006 08 18 15:39
“Lietuva” pelno neduoda? Parduoti! Teatrai pelno neduoda? Parduoti! Muziejai pelno neduoda? Parduoti! Bibliotekos pelno neduoda? Parduoti! Mokyklos pelno neduoda? Parduoti!
Esme, 2006 08 18 15:34
Rasa Kalinauskaitë: „Lietuvos” peticijos nuotykiai ir abonentinis klausos sindromas
Esme, 2006 08 18 15:33
bernardinai. lt /index.php?-1562930943
to Esme:, 2006 08 18 15:26
nerandu. koks pavadinimas ar tai nuoroda, etc? aciu
to neAntanas, 2006 08 18 14:58:, 2006 08 18 15:21
“visos vietos, kur vaikyste leidau nuprivatizuotos ir privaciais namais uzstatyta.”
nuvaziavau i savo kaima, mano proteviu namo per kara sugriauto irgi nebelike, tik pamatai samanom ir kerpem apzele beigi medziai placiakamieniai apauge… nebeliko, io nieko nebeliko is mano vaikystes ir provaikystes..
kur patartum skustis?:))
atsipeikek, laikai keiciasi, niekas vietoje nestovi. jei butu nejudeje, tai ir dabar su lapais ant uzpakalio lakstytumem.
tame ir beda, kad visi bendoja apie savo sentimetnus ir prisiminumus ir juos prilygina viesajam interesui! atminkit – nieko nebus taip, kaip buvo anskciau! taskas.
UZSAKYTAS STRAIPSNIS, 2006 08 18 15:20
O kaip kitaip gali buti-rinka.
Esme, 2006 08 18 15:19
Vakar bernardinai. lt ispausdino ta straipsneli kuriame gan gerokai duriama ne tiek i LLRI kiek i jo prezidento puse. dr.Simasiui matomai nesinori atrodyt kaip “piktajam kapitalizmo simboliui”, nes del to bent dalyje visuomenes susigadintu nuomone tai ir surado kvaileli kuris vietoj jo parase (arba) pasirase
siaip tai ramybes visiems, viskas bus gerai
poziuris 2, 2006 08 18 15:12
suprantama, rinka juk pati gali susireguliuoti, visai kaip XIX a. Manau, kad Svedijos karalystes ar Suomijos respublikos vyriausybes tai supranta geriausiai.
Visus reikalus puikiausiai tvarko ponas konkurencija ir ponia rinka. As tiesiog zaviuosi kaip graziai sutvarkytas musu senamiestis, kuriame be kaviniu ir parduotuviu vitrinu daugiau nieko neliks. Kulturines istaigos jei privacios konkurencijos neatlaiko (isvada, ju ir nereikia), o jei valstybines – atrodo tiesiog apgailetinai (pats autorius pastebejo, kad valdzia nevykes partneris).
Moralas: niekas neturi teises koreguoti vartoti istroskusios visuomenes paziuru. Tai is esmes griauna RINKA ir VAKARUS.
Klausimëlis, 2006 08 18 15:05
Ar tik ne vadovaujantis LLRI logika, miestas uþstatomas taip, kad tuoj uþdus nuo kamðèiø. O kà jau kalbëti apie naujøjø pastatø kokybæ. Kiek þinau, “Europa” jau turi problemø su betoniniø konstrukcijø patvarumu. Geriau á “Europos” parkingà nevaþiuoti…
patriotas, 2006 08 18 15:03
Nu ir pozicija, tikras cinikas neaiðku ið kur tokie neiðprusëliai randasi. þmonës juk nepraðo nemokamo kino, tiesio alternatyvos amerikoniðkam mëðlui nori ir ne tvarte uþ 16 lt
Holms, 2006 08 18 15:00
Panaðu, kad LLRI gyvena ne ES valstybëje, o kokioje nors Lotynø Amerikos laukinio kapitalizmo valstybëlëje valdomoje “narko-baronø”. Tokios isterijos ið LLRI ekspertø dar neteko girdëti, matyt labai supykæ, gal padai svyla, nes tauta jø “laisvos rinkos” jau atsikando.
neAntanas, 2006 08 18 14:58
o buvo sale88. buvo gerai. isvaziavau pries idedant EU, buvo miestas savas. db grizti nebesinori. praktiskai visai kitas miestas, tik dar tevai like. vien del ju ir vaziuoju. visos vietos, kur vaikyste leidau nuprivatizuotos ir privaciais namais uzstatyta.
Atsipeikëjæs, 2006 08 18 14:57
Gyvatës “pirkëjai” ir “pardavëjai”, bent bûtø KT “Lietuva” pavadinimà prieð parduodami pakeitæ. Neátikëtina klaida vieðûjø ryðiø poþiûriu. . . parduoda. . . Lietuvà. Taip. Jei parduotø koká Litmarketkinà XXL ar Maxlitki, tada vienam kitam á uþsiená dar neemigravusiam ar pusbadþio gyvenimo neiðalintam lietuviui blogø asociacijø ir nekiltø. Juk taip . . . viskà jau pardavë.
to oro pa, 2006 08 18 14:43, 2006 08 18 14:57
daug cia tokiu norinciu buvo, kad ateitu tas galas – bet kaip lauke, tai matyt ir tebelaukia prie suskilusios geldos…
Cinematographas, 2006 08 18 14:55
Autorius visiðkai teisus, að net nesivargindavau susinervinti, klausydamasis tø protestuotojø kilniø paistalø – jie nori þiûrëti kinà… Tai ir að þiûriu, kai noriu – ir kà noriu. Tik skirtumas toks, kad man net nekyla mintis praðyti, kad uþ tai kiti sumokëtø – pats susimoku.
Auksinis kardas, 2006 08 18 14:50
Teisingai, ekspertuk: kultûra turi bûti TIK sukomercinta, maistas TIK greitas, nes taip GERIAU, o savo PREFERENCIJOMIS tegu kiekvienas rûpinasi tiek, kiek jo kiðenës ðlamantys jam leidþia. Apsirysime laisva rinka ir “demokratija”.
to yo, 2006 08 18 14:47
Jau nuo pirmojo “a” tamstos komentaras juokingas – neandertalieciai kaip tik ir isnyko, nors kudikiu, anot paties, “neiskule”. Likome mes – silpnesniu ir mazesnemis smegenimis nei neandertalieciai apdovanotu hominidu rusis. Be to, teigdamas, kad vaikus ekonomiskai labiausiai apsimoka auginti, nepateiki jokio argumento. Ekonomiskai labiausiai apsimoketu uzdara bendruomene, kurioje jokiu vaiku apskritai nebutu – butu kurejai, gamintojai, gydytojai, linksmintojai ir valdytojai. Vaikai yra investicija, kuri individui pinigine israiska niekada neatsiperka. Apskritai, apie vaikus ir ekonomika tu gal su kinais padiskutuok 🙂
oro pa, 2006 08 18 14:43
Leontjeva matyt neveltui nusiplovë ið LLRI – atsilikusiam nuo gyvenimo institutui artëja galas.
Diedas, 2006 08 18 14:41
“Aksioma, kad privaèius poreikius ne tik efektyviausiai, bet ir socialiai teisingausiai tenkina privatûs veikëjai”
ar autorius nors kiek mokësi matematikos? Ið kur toks teiginys, ar jis gali sumokëti 10000000Lt tam, kuris pateiks pvz. kad teiginys negalioja, banko sàskaità pateiksiu vëliau
Klausimas, 2006 08 18 14:18
Idomu, kas ten tose knygose, prie kuriu fotografuojasi gerbiamas autorius? Vilniaus savivaldybe pardave visus miesto centre buvusius kino teatrus. Kokia is to nauda miestieciams ? Zinoma , jie gali apsipirkiti Benetone, bet ar neagli Benetonas prekiauti Akropolyje? Jie gali valgytiu steikus Helios, bet ar nepakanka restoranu? O visam Vilniui tik du kinoteatrai ir dar multipleksiniai. Ir dar paziurekite, ka ir uz kiek jie rodo?
to Barbosas:, 2006 08 18 14:15
apsisviesk, zmogau!! tavo abi zinios – amziaus senumo!
Barbosas, 2006 08 18 14:12
Vis maþai pinigø VP ðlykðtynëms?
Gal kada iðauð diena kai VP savininkai pasprings nuo pinigø?
O kur LLRI supperekspertë Vainienë pradingo?
Dangis Gudelis, 2006 08 18 14:05
Autoriaus argumentas, kad kinas yra privati gërybë, ir todël kino teatrus reikia privatizuoti, yra silpnas. Taip, kino filmø demonstravimo paslaugos yra privati gërybë ir ðiø paslaugø teikimà geriausiai gali uþtikrinti privatus sektorius. Taèiau miesto teritorija ir pastatai yra vieðosios gërybës, kuriø vartojimas negali bûti individualizuotas. Mes, miesto gyventojai ir sveèiai, vaikðtome miesto gatvëmis ir mëgaujamës arba ne vaizdais, kuriuos matome prieð akis, ir uþ tai mums nereikia mokëti. Taip pat mums ne tas pats, ar kokia nors teritorija mieste yra vieðoji ar privati uþdara erdvë. Taigi visa kova dël kino teatro iðsaugojimo, kaip suprantu, uþvirë ne todël, kad þmonës nori nemokamai þiûrëti filmus, o todël, kad teritorijà miesto centre, kuri iki ðiol buvo vieða edrvë ir á kurià galëdavo patekti kiekvienas, norima paversti privaèia erdve – gyvenamaisiais pastatais, á kuriuos gali patekti tik jø savininkai. Autorius pats pripaþásta, kad naudojimasis parkais, sodais nëra individualizuojamas, ir ðios erdvës turëtø iðlikti vieðos. Taèiau kino teatro “Lietuva” teritorijos uþstatymas gyvenamaisiais pastatais vieðojo intereso poþiûriu yra veiksmas, analogiðkas prekybos centro statybai Sereikiðkiø parke.
yo to L aktyvistas III, 2006 08 18 13:56
a – Þmones todel ir neisnyko, kad ekonomishkai labiausiai apsimoka augint vaikus. Jei butu atvirksciai – barbarishkos visuomenes, na ar neandartalieciai – butu naturaliai po kartos vienos kitos ishnyke, nes butu iskule visus savo kudikius:)
o bë – galiam teigti, kad kultûriniai reiðkiniai atsirado kartu su ekonominiais. taciau galima teigti ir kitaip – kulturines vertybes atsirado tada kai jas pradejo vertint nebe kaip kulto objektà – nes vargu ar paneigstite, kad pirmieji dabar taip vadinami meno kuriniai yra ne kas kita kaip vienokio ar kitokio kulto buve objektai?
o cë – jei jau norime mena/kultûrà ( na cia placiausia prasme ) matyti kaip savi vartotoja – tai jau ipso fakto jis lieka tarsi “klano” reikalu, tad-
o dë – jei visas ðitas judëjimas apie ‘lietuva’, uþuot taðkesis emocijomis, pradetu veikti kaip tai kryptingiau – tai su tokiais kiekiais zmoniu, jëgø ir taip toliau – drasiai turëtu dvi galimybes –
1) pats nupirkti ta pastata
2) pasistatyti nauja
2 Arch. Paminklams, 2006 08 18 13:48
taip, gera analogija. man atrodo, is siu protestuotoju galima pasimokyti reiksti savo nuomone del miesto pokyciu – kurie tiesiogiai liecia mus, miestelenus. juk zinome, i ka panasus tie “viesi projektu svarstymai”: niekas nesuinteresuotas pilieciu nuomone. musu juk funkcija – tik mokescius moketi ir “ramiai zygiuojant i multipleksus” buti gerais pirkejais.
lpk, 2006 08 18 13:42
Straipsnelio autorius verkðlena , kad kaþkas siûlo kinoteatrà iðpirkti uþ savivaldybës lëðas ir taip bus paþeistas mokesèiø mokëtojø (tø , kurie neprotestuoja) interesas. Bet juk yra dar vienas kelias – anuliuoti kinoteatro privatizavimo sandorá kaip korupciná , klaidingà. Na , klaidas reikia taisyti , tai , kad ðio kinoteatro privatizavimas buvo klaida jau daug kas neabejoja. O LLRI su savo iniciatyva raðinët vël seda á balà…
O. Zukas, Lubikonas ir MVP, 2006 08 18 13:41
O mes tik ëdam ir ëdam, ëdam ir ëdam, ëdam ir ëdam, net per antrà galà byra, bet byra tai ant jûsø- inteligentai nelaimingi. Babkës valdo!
faktas, 2006 08 18 13:40
LLRI gina Rubiku interesa, kur jai suprasti viesaji
cinikas, 2006 08 18 13:35
piemuo tas ekspertas
Arch. Paminklams, 2006 08 18 13:31
Sutinku, galbût. Bet turbût lygiai taip pat skeptiðkai þiûrëtumëte, jei kas nors surengtø akcijà “gelbëti” “Holiday Inn”.
poþiûris, 2006 08 18 13:30
Apie kokia demokratija kalbama, jei viesai pareiksta zmoniu grupes pozicija laikoma “falsifikacija”?! Ramybes linkejimai straipsnio pabaigoje sitam konkteste atrodo itartinai.
Pritariu, 2006 08 18 13:28
labai labai keista, 2006 08 18 12:19
kodël novolitovcams verkiant reikia butø miesto centre, kiða uþ juos lagaminais neðvarius pinigus, statosi auksinius ðikpuodþius ant paveldo griuvësiø. Fu, koks mëðlinas pagyrûniðkumas. O Lietuvos kino teatras, nors nëra architektûros ðedevras, mandagiai ir neagresyviai prapleèia erdvæ toje gatvës vietoje. Tokia grafika labai reikalinga daug kur – juk stiklinës degtukinës jau baigia uþkimðti visus praëjimus, vienas ðedevras jau ir ant katedros uþlipo
Tsss…, 2006 08 18 13:28
“Ten, kur rëkiama, tikros tiesos nëra” – L da Vinci. Tad patarèiau nustoti klykauti, prasivardþiuoti ir pilti savo átûþá komentaruose. Manau, kad ðá straipsná (vien dël jo tematikos) komentuoja suaugæ þmonës, tad elgtis kaip bûreliui paaugliø – nederëtø.
Merdokas, 2006 08 18 13:25
Lietuva Rojaus apartamentuose. Su Laisvosios rinkos “instituto” stebetoju taryba ant stogo.
L aktyvistas 2 yo II, 2006 08 18 13:23
Jeigu visi þmogiðki santykiai remtusi rinkos dësniais, þmonës iðkart iðnyktø, nes labiausiai finansiðkai neapsimoka auginti vaikø. Kultûrinë terpë paradoksaliai pati yra savo kûrybos rezultatø generatorë, “distributorë” ir vartotoja. Labai pavojinga jà palikti rinkos savireguliacijai, nes naikinant kultûros infrastruktûrà, menkëja ir pati kultûra. Rinka á kultûrinius poreikius reaguoja labai neadekvaèiai ir pavëluotai. Kino demonstravimo rinkos potencialas auga didþiuliais tempais jau keleta metø, o kinoteatrai vis dar ið inercijos uþdarinëjami.
Skaiste, 2006 08 18 13:20
“þodyno nebevaldantys protestuotojai” ir kiti retoriniai virazai straipsnio autoriui garbes nedaro.
arch.paminklai, 2006 08 18 13:18
jei del Lietuvos kinoteatro pastato arch.vertes galima gincytis, tai naujieji bunkeriai (pradedant Holiday Inn), kuriais uzpildo musu miesta, yra tiesiog katastrofa dar 50-ciai metu.
jojo, 2006 08 18 13:16
Pornucha liaudis megsta ziureti
Tegul privatizuoja ir tokius filmus rodo
Jei dar kabinas irengs masturbuotis tai bus visai faina
Orbitai, 2006 08 18 13:08
Jo, tas “Lietuvos” kino teatras tai tikra UNESCO paveldo dalis, tiesiog architekturos paminklas 🙂 Atrodo kaip bunkeris, sleptis branduolinio karo atveju :))
lytas, 2006 08 18 13:07
jau ir llri atejo sunkus laikai, kad viesa opinija zakazukomis veikti pradejo.
to LLRI, 2006 08 18 13:02
isikurkit VÐI ir turekit savo vieða erdvæ. kodël dalis nori gaut savo pageidaujama visuma uþ visu mokesèiø mokëtojø pinigus?
Yo to L aktyvistas, 2006 08 18 13:00
siaip, kiek pamenu lyg niekas specialiai nenaikino infrastrukturos – tiesiog naturalûs desniai veikia net ir kino demonstravimo pramone:) manyciau jei publika nuo 1990 iki 1994 m. bent per pus tiek butu lankiusi kino teatrus kaip dabar, niekas ju nebutu uzdarinejes.
….kartais atrodo, kad “Lietuvos” gynëjai “Lietuva” neapsiribotø – bûtø vël atidarytas centrinis gastronomas… uþdarytos visos normalios vieto skur galima pietaut… pietus valgykloje butu pateikiami su kompotu su mesele ir puse stiklines grietines… pradetume nesiot simtasiules… ir vel viskas butu gerai…
galvot reikia sava galva – jei norit kinoteatro – pasistatykit. bankai palizinguos 🙂
orbita, 2006 08 18 12:59
kodel kadziauskas nieko neuzisimena apie ypatinga Vilniaus senamiescio statusa? Juk tai UNESCO globojama teritorija ir keisti ja (statyti naujus pastatus nera pageidaujama.
Lietuva neatsiperka, 2006 08 18 12:57
Pagal paskutinius LLRI vyr. eksperto paskaièiavimus Lietuva yra nerentabilus projektas, todel su visomis þemëmis ir kumeèiais-baudþiauninkais bus perduota uþ skolas PKN-ORLEN-LUKOIL-WILLIAMS-VPMAR KET-BENETON-MCDONALD centrinio vamzdyno banko tarybai. Bankroto procedurà priþiûrëti paskirtas RubikonLLRI_unlimited.
to to, 2006 08 18 12:55
kai keturi milijonai pavirsta 25,tai geras uþdarbis,nëra gerai,kad milijonus moka Lietuva,savininkas tai ið uþsienio.
Tai kodël pinigai nedirba Lietuvai,kas paneigs,kad tai bûdas iðmelþti pinigus,mûsø,kiekvieno þmogaus,
mokesèiø mokëtojø?Iðpirkti,o kur buvo interesantai,
kad daleido ðitus objektus parduoti.
Ar tai yra ,,monkës” biznis,kad tik Lietuvai bûtø
blogiau?
LLRI, 2006 08 18 12:50
LLRI demaskavo patys save: uþsakomieji straipsniai dar karta patvirtina, kad net kalbos nëra apie laisvà pasirinkimà. Primytyvia retorika agresyviai ginama STIPRESNIOJO teisë. TAi RINKOS FUNDAMENTALIZMO eskalavimas. Bendruomeniná interesà reiðkianti ir ginanti galimybæ pasirinkti (pabrëþiu ágyvendinanti konstitucijos teisæ) visuomenë yra þeminama ir bandoma jëga gràþinti á primatiðkà bûvá, nepateisinamà netgi konkurentabilaus kapitalizmo prasme. Ðie “ponai” (geriau-vasalai) nesiremia net elemntariu iðsilavinimu (jie jo ir neturi) ir menkiausiu supratimu apie kultûrà ar vieðà erdvæ. Ne apie kinoteatrà èia kalba. Apie þmoniø teisæ á vieðà erdvæ, o tai yra platesnë sàvoka negu konkretus pastatas, sklypas ar turtas.
yo to urbonas, 2006 08 18 12:49
– gyvenate tamsta oru? 🙂
L aktyvistas 2 yo, 2006 08 18 12:47
Filmai Lietuvoje nestatomi dar ir todel, kad sunaikinta visa kino demonstravimo infrastruktûra – sunaikinti visi Vilniaus ir kitu miestu kinoteatrai ir kt. Á lietuviðkø ir kitø kinø premejeras plûsta þmonës (ne tik Londone ar Paryþiui, bet jau ir Lietuvoj. Jei “Lietuvoje” butu gerai iðreklamuoto kino premejera, butu pilna 1000 vietu sale, nes vieta labai patogi.
audrys karalius, 2006 08 18 12:45
Normalus materialistinis straipsnis. Grazu ir reikalinga yra tik tai, kas atsiperka.
“Lietuva” – neatsipirko….
O Lietuva atsiperka, Gerb. Laisvosios Rinkos Eksperte?
“Lietuvos” aktyvistas, 2006 08 18 12:40
Straipsnis remiasi melagingomis insinuacijomis ir absurdiðkais argumentais. Protestuojantys prieð ðá projekta nera “eurokino fanai”, nesiulo centralizuoto planavimo, ir nereikalauja teisës tvarkyti visà Vilniaus miestà. Ðis projektas vykdomas ne tuðèioje vietoje, o susiformavusioje socio-kultûrinëje erdvëje, su kurios naikinimu nesutinka tukstanèiai þmoniø, taip pat þinomi kultûros þmonës, politikai. Remiantis LLRI logika, reiketu nugriauti baznycia ir pastatyti jos vietoje supermarketa, nes “miestieciai megsta” supermarketus statistiðkai labiau nei baþnyèias ar muziejus. Ir tai yra pelningiau.
Gediminas Urbonas, 2006 08 18 12:36
Babkes yra blogai
yo, 2006 08 18 12:35
pasakykit nors vienas kad BABKES yra blogai….
ugn, 2006 08 18 12:33
kokie cia interesai, jei galvoj vien BABKES, vien verslas? autoriaus postringavimas – beviltiskas. uztenka vieno mazo zvilgsnio, zvilgsnelio, kaip visa tai sutvarkyta ir vyksta normaliose valstybese, kurios turi toki dalyka, kaip KULTUROS POLITIKA.
yo, 2006 08 18 12:30
labai laiku ir vietoj tas straipsnis. Jei jau taip mylimas (ne)formalus kinas – kokio velnio to pastato neásigijote kokius 10 metø? o shiaip – uþ atitinkamus pinigus ko gero visiðkai bûtø ámanoma sutart kad tie visi filmø festivaliai vyktu komerciniuose kino teatruose – zinoma, jei neformalaus kino megejai nebandytu masiðkai lásti vidun be bilietø:)
hm, o siaip visiems ‘Lietuvos’ gynejams priminciau, kad vienokiu ar kitokiu pinigu NEBUVO PASTATYTAS NEI VIENAS NEFORMALUS FILMAS.
Kybartietis, 2006 08 18 12:29
Nei vienoj subrendusioj demokratijoj nerasite kad valdþia kiðtûsi á kino teatrø sritá. Straipsnio autorius yra visiðkai teisus kai jis sako kad tai nëra “vieðojo intereso” sfera. Kino teatrai visur veikia grynai komerciniais pagrindais. Baletas, opera, klasikinë muzika niekur negali iðsilaikyti grynai ið parduodamø bilietø, todël tos kultûros iðraiðkos yra remiamos ir valdiðkais pinigais.
L, 2006 08 18 12:26
parduokit man Gedimino pili – as ja valdysiu efektyviau, negu valstybe
labai labai keista, 2006 08 18 12:19
kodël novolitovcams verkiant reikia butø miesto centre, kiða uþ juos lagaminais neðvarius pinigus, statosi auksinius ðikpuodþius ant paveldo griuvësiø. Fu, koks mëðlinas pagyrûniðkumas. O Lietuvos kino teatras, nors nëra architektûros ðedevras, mandagiai ir neagresyviai prapleèia erdvæ toje gatvës vietoje. Tokia grafika labai reikalinga daug kur – juk stiklinës degtukinës jau baigia uþkimðti visus praëjimus, vienas ðedevras jau ir ant katedros uþlipo
uzsakomasis straipsnis, 2006 08 18 12:13
Uzsakytas viesuju rysiu straipsnis siekiantis uzmaskuoti M2 Invest apgaule, kuri vadinasi “geras kinas bus” – vietoj dvieju kinoteatru su 1100 ziurovu vietu padaryti viena 250 vietu.
2 sbagdonas, 2006 08 18 12:11
Kodel tie 7000 liaudies sviesuliu negaletu susimesti po 1000 Lt ir nusipirkti ta Lietuvos kinoteatra? Ir galetu daryti ka tik nori: ir kina nemokamai rodyti ir instaliacijas rengti ir poezijos ziemas po stogu rengti – zodziu, turetu nuosava kulturos ir sviesos fontana. Kodel jie REIKALAUJA kad uz tai moketu kiti, kurie gal tokiems dalykams neturi nei pinigu, nei noro? Ar tai jus vadinate “kulturos pilitika”? Koks sekantis “kulturos pilitikos” zingsnis? Privalomas kiekvienam pilieciui paveikslu pirkimas, kaip kad buvo priekskarineje Lietuvoj zasu pirkimas? Ar privaloma SA prenumeracija? Argumentuokit.
cc, 2006 08 18 12:01
as tai nesuprantu, del ko visas sitas erzelis:
tai jei investuotojai skirs patalpas nekomerciniam kinui?
ar tipo cia jus matote sedevra tame pastate, kad ji desperatiskai ginat? visiskas svetimkunis senamiestyje.
nesuprantu as jusu, kazkokie principai kvaili.
jo, 2006 08 18 12:01
viesaji interesa labiausiai atitiktu jei ten irengtu viesuosius tualetus.
Aisku, LLR atrodo, kad viesasis interesas tai dar vienas “univiermagas”
PAsiziurekite, 2006 08 18 11:57
kas yra Zuoko patareja ekonomikai, ir bus aisku,kad LLRI yra savivaldybes padalinys. bet PR daro labai prastai. jei jau bet kokius kitaip mastancius saukia socialistais, tai jie, logiska, stoja i fasistu gretas.
as straipsnio autoriui, 2006 08 18 11:53
ne tame problema kinas, svarbu kad viskas netaptu komercija tik butai ir panasiai
Jûratë, 2006 08 18 11:48
Gaila, kad autoriui butai yra þymiai geriau uþ viskà, kas buvo ir geriau net uþ tai, kas galëtø bûti sukurta bendrø pastangø dëka (pratæsiant, tobulinant, prapleèiant). Kodël butai? Labai iðspausta nejautri odë verslui.
vario burnos, varioburnos, 2006 08 18 11:44
seniai kilo itarimas kad prisidengiant laisvaja rinka (buten ji yra falsifikacija ty fikcija) llri
atstovauja ne viesuosius o verslo interesus. tai irodo kitu sios organizacijos tekstu mokamuose spaudos puslapiuose pasirodymas. sis tekstas deja net nera rimtas – labiau graudus ir juokingas. vien del to kad zmones kurie mato kita perspektyva ir ja atstovauja o ne priesingai kaip sio teksto autorius kuris atstovauja verslo interesui yra ivardinami kaip SOCIALIZMO ideju propaguotojai.
kur ta ismintis kuria trysko llri ekspertai anksciau? kur elementari tiesa: socializmas yra tu galvose kurie mano kad ju projektai ir ju vizijos yra pirmiau VISUOMENINIO INTERESO. nes kalbama apie KULTUROS OBJEKTA kurio fasade be kabuciu lietuvos vardas kabejo 40 metu?
sito objekto moralas ir pamoka paprasta:
KULTUROS IR VISUOMENINIAI PROJEKTAI PRIVALO BUTI PIRMIAUSIA DERINAMI SU VISUOMENE (dialogas) o tik po sprendziama politiniu lygiu.
sbagdonas, sarunas@arka.lt, 2006 08 18 11:39
Straipsnis desperatiðkas. Socialinë atsakomybë kaip ir laisvosios rinkos idëjos gali bûti panaðiai (ne)sëkmingai devalvuojamos. Straipsnio autoriui tokie þodþiai kaip kultûros pilitika matomai nieko nesako. Paklausykime garso áraðø, kà apie Lietuvos kino teatro situacijà sako kultûros þmonës. www . bernardinai . lt / index . php ? – 1562930943 . Muzikus, filosofus, raðytojus, liberaliø ar konservatyviø paþiûrø politikus ir 7000 pasiraðiusiuosius peticijà vadinti neatsakingais rëksniais ant baèkø yra prasto tono reikalas.
Sodininkas Aloyzas, 2006 08 18 11:37
Að nesuprantu, kam taip bruktis á tà miesto centrà? Triukðmas, maðinø dûmai, minios þmoniø… Kodël nenorite gyventi arèiau gamtos, jei ir ne savo name, tai bent bute miesto pakraðtá? Að pats uþaugau Karoliniðkëse, greta miðkai, eþerai… Vaþinëdavom dviraèiais, eidavom maudytis. O kà veikti centre?
Kaulas, 2006 08 18 11:32
Kadziauskas mano, kad viesasis interesas, tai jo INTERESAS.
jooo, 2006 08 18 11:29
Kas taip trokstat tu ypatingu “nekomerciniu” filmu, sukurkit kluba, nusipirkit aparatura, issinuomokite patalpas, rinkites ir ziurekit per paras iki apsvaigimo. Dar galit papuosti leninais ir penkiakampem zvaigzdem patalpas is nostalgijos. Kodel del keliu reksniu reikia tuscia sovietini didziuli nesusipratima grazaus Vilniaus centre laikyti. Nei ekonomiskai nei kulturiskai tai nepagrista.
pritariu, 2006 08 18 11:24
Pritariu labai, aisku, kad ta sovietini monstra reikia griauti. Kinoteatru Vilniuje ir taip per akis.
Jasuchiro Ozu, 2006 08 18 11:19
Mieli inteligentai, nenuleiskime rankø. Stebint kaip sujudo visas “laisvarinkiø” ðirðynas (ðis primityvus straipsnis puikus pavyzdys) vilties, kad “Lietuva” iðliks tikrai dar yra! “Ðuns balsas á dangø neina”, bet kas èia ðunys?
-, -, 2006 08 18 11:19
Na va, kur pinigais pakvipo ten Evrejus pabudo
hehe, 2006 08 18 11:12
eiliniai mankurto isvedziojimai. Kiek pinigeliu uz sia rasliava atskele? Uzteks sazinei bare nupraust?
Vilnius kultûros sostinë, 2006 08 18 11:11
Mieli uþsienio sveèiai, praðome nekomercinio kino pasiþiûrëti “Akropolyje” ir “Koka-koloje”. Pas jus á tokias darþines tik vaikai multikø ir Dþeimso Bondo pasiþiûrëti eina? O pas mus kitokiø nëra!
Zuakas vagis, 2006 08 18 11:08
Ðaunuolis, Giedriau! Mes visà tà senà ðlamðtà (Senamiestá- Naujamiestá)nugriausime, o jo vietoje pastatysime daug graþiø stikliniø dëþiø, dëþuèiø, cigareèiø ir jø pokeliø. O ant tø inteligentø mums nusið… . Pinigai valdo! Tegyvuoja laisvoji rinka! Tegyvuoja Kubikonas! Tegyvuoja liberalsadistai!
fany, 2006 08 18 11:03
iðmintis ðnibþda, kad paprastai vieðuoju interesu dangstomasi siekiant laaabbbai konkreèiø asmeniniø tikslø. Prisimenu, kaip savu laiku besidangstantys architektai ir ðiaip geri miestelënai protestavo prieð Vitës kvartalo Klaipëdoje privatizavimà. Ir pasiekë ko norëjo. Rezultatas – dabar tame kvartale visas patalpas ilgiems metams papigiai iðsinuomojo… spëkite kas? Teisingai – tie patys vieðojo intereso gynëjai. Ðtai jums ir patarimas – netikëkite tuo kà matote ar girdite.Galvokite savo galva, analizuokite, abejokite.
west, 2006 08 18 11:02
Man irgi keista. Jeigu jau anarchizmas, tai anarchizmas iki galo. O dabar nekenciamos savivaldybes prasoma, kad ji perimtu “Lietuva”savo zinion. Kazkoks socializmas. Plius dar kai suzinai, jog daugelis tu protestu tai “projektiniu” pinigeliu praplovinejimas per SMC. Su visa pagarba anarchistams, bet nepagarba Japiams.
zaidimu automatas, 2006 08 18 10:55
fantastika, kur gali nuvesti isvedziojimai:)) o kaip faktas, kad tai buvo viesoji erdve, o tapo… ???
pleee, kadziauskai, toks jaunas, o taip teisingai, racionaliai ir apgalvotai parasei. kas pamoke?
uz minties isdestyma 10 balu.
uz subines laizymo technika 10 balu.
gal ir man parsyti pilnai pagrista straipsni apie autoriaus menkuma, nereikalinguma ir , kad be jo mergos susiras ne ka blogesniu:)
Mono, 2006 08 18 10:55
Na, Kadziauskai, gerai isdestei, argumentuotai. Dabar lauk inteletualu/menininku su pamazgu kibireliais. Instaliacija bus, taip sakant. Va, “muilas” ir “beliberda” jau pasirode, jausmu kupini…
muilas, 2006 08 18 10:48
Bet kodël taip akivaizdþiai ir be muilo, kà? LLRI berniukø ir mergaièiø “preferencijos” daug þalos atneðë ne tik Vilniui. Dar spuoguoti, o jau iðdidþiai moko visus
zombiui, 2006 08 18 10:44
Zuoko klounuota beliberda.
miki, mike, 2006 08 18 10:34
Paraðyta teisingai. Kà èia komentuoti.