EN LTViešas pareiškimas 2007_12_21


Lietuvos Respublikos piliečiams

 

Nevyriausybinėms organizacijoms

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

 

Dėl viešojo intereso atstovavimo ir gynimo

 teisinės ir praktinės sistemos Lietuvoje sukūrimo ir plėtojimo

 

Mes, projekto „Pilotinė konsensuso konferencija: aktyvus piliečių dalyvavimas viešojoje politikoje ir sprendimų priėmimo procese vietos savivaldoje“ dalyviai ir baigiamosios konferencijos dalyviai, atstovaujantys įvairias visuomenės grupes, išanalizavę viešojo intereso atstovavimo ir gynimo patirtį Lietuvoje,

 

Reiškiame susirūpinimą, jog Lietuvos Respublikos Seimo specialios darbo grupės parengtas Lietuvos Respublikos viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo projektas, dar nėra priimtas;

Apgailestaujame, jog atitinkamos interesų grupės yra priešiškos viešojo intereso gynimo reglamentavimo įstatymui ir siekia, kad įstatymas nebūtų priimtas;

Atkreipiame dėmesį,  jog šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai nesuteikia piliečiams teisinių galimybių apginti viešąjį interesą teisme, jeigu jo nesiėmė ginti viešojo administravimo institucijos, išskyrus aplinkosaugos srityje;

Nerimaujame, jog daugumoje Lietuvos savivaldybių bendruomenės apie priimamus sprendimus, susijusius su viešuoju interesu, nėra laiku informuojamos, su jomis nesikonsultuojama, todėl nesudaromos galimybės efektyviai atstovauti ir ginti viešąjį interesą ikiteisminėje pakopoje; 

Esame susirūpinę, jog savivaldybės, seniūnijos neskatina Lietuvos piliečių aktyviai dalyvauti vietos savivaldos politikoje, todėl neugdoma bendruomenių kompetencija ir motyvacija remti pilietines iniciatyvas ginant viešąjį interesą;

Manome, jog Lietuvos visuomenei nepakanka pilietinės motyvacijos plėtoti savo kompetencijas dalyvavimui šalies socialinės politikos formavime, įsitraukimui į sprendimų priėmimą viešojoje politikoje;

Remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos direktyvomis, Orhuso Konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos piliečiams,  bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms pripažįstame teisę atstovauti ir ginti viešąjį interesą būdais ir priemonėmis, kurie įgalins ir užtikrins sąlygas ginti viešąjį interesą ikiteisminėje pakopoje ir skatins aktyviai dalyvauti viešojoje politikoje.

 

Palaikome pilietines iniciatyvas atstovaujant ir ginant viešąjį interesą ir raginame piliečius, bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas:

-                 Aktyviai bendradarbiauti ir nuolat dalintis gerąja patirtimi su panašią patirtį turinčiomis bendruomenėmis ir valdžios institucijomis, sudaryti sąlygas vienyti viešojo intereso gynėjų pajėgas, intelektualinį ir finansinį potencialą, organizuoti bendras visuomenės informavimo ir viešosios nuomonės formavimo kampanijas, kaupti teisinę informaciją ir ją suprantamai aiškinti;

-                 Steigti asociacijas ir asocijuotas struktūras;

-                 Skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti bendruosius tikslus įvairiais būdais;

-                 Plėtoti lobistinę veiklą;

-                 Reikalauti iš politikų atsižvelgti į bendruomenių interesus priimant bendruomenėms svarbius sprendimus; 

-                 Dalyvauti LR Seimo komitetų, LR Vyriausybės, savivaldybių  posėdžiuose;

-                 Aktyviau naudotis peticijos teise;

-                 Aktyviau naudotis teise tiesiogiai dalyvauti rengiant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, viešus peticijų nagrinėjimus ir skatinant kitas pilietinio dalyvavimo formas.

-                 Dažniau inicijuoti ir organizuoti  bendruomenių susitikimus su politikais, viešai vertinant jų veiklą;

-                 Naudoti kraštutines bendravimo su politikais priemones bei dalyvavimo sprendimų priėmime būdus - mitingus, piketus, demonstracijas, eitynes, kitokius beginklius susirinkimus ir masinius renginius- siekiant atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į problemas. 

Atsižvelgdami į tai, jog Lietuvos nevyriausybinės organizacijos nuo valstybės nepriklausomybės atkūrimo yra daug nuveikęs stiprinant visuomenės pilietiškumą, skatinant atskiras piliečių grupes aktyviai dalyvauti centrinės ir vietos valdžios sprendimų priėmimo procesuose, atstovaujant piliečių teises bei teikiant įvairias paslaugas visoms gyventojų grupėms, siekiame atkreipti jūsų dėmesį į būtinybę sukurti viešojo intereso atstovavimo ir gynimo teisinę sistemą ir plėtoti ją praktikoje ir prašome atsakingas valstybės valdžios institucijas:

-                 Šioje LR Seimo kadencijoje priimti Lietuvos Respublikos viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymą,

-                 Sudaryti teisines ir institucines sąlygas pilietiniam dialogui

-                 Įteisinti bendruomenių narių ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į centrinės ir vietos valdžios sprendimų priėmimo procesą

-                 Įteisinti bendruomenių narių ir nevyriausybinių organizacijų galimybę atstovauti ir ginti viešąjį interesą ikiteisminėje pakopoje.  

 

Projekto/konferencijos  dalyviai: (išvardinti)