2006_08_17_Lietuvos peticijos nuotykiai ir abonentinis klausos sindromas_R.Kalinauskaite

Komentarai:
sbagdonas 2006-08-19 11:35  spausdinti
Prievarta – paskutinë nekompetencijos uþuovëja. Vakar 2006.08.28 detaliojo plano antrojo svarstymo (pirmajame buvo visiðkai nepateikta pasekmiø poveikio vertinimai) metu dalyviai buvo prievartaujami klausytis “Rojaus Apartamentø” atstovo monologo 2.5 valandas be pertraukos ir galimybës gauti atsakymus á klausimus. Susirinkimas prasidëjæs 17:00 vyko be darbotvarkës, tæsësi dar ir po 21:00 ir buvo visiðkai neefektyvus. Þilo plauko sulaukæ dalyviai, tarp jø A. Nasvytis turëjo kæsti ðià m2 kainos logikos suluoðintø jaunø þmoniø desperacijà. Organizatoriø nekompetencija akivaizdi. Esu ásitikinæs, kad po ðio akibrokðto, politinës valios ir savigarbos likuèius iðlaikantys politikai atims detaliojo planavimo organizatoriø teises ir pareigas ið UAB “Rojaus apartamentai”. Jau pats suteikimas suinteresuotajai pusei teisiø organizuoti nuomojamo sklypo paskirties keitimo procedûras nebuvo sëkmingas. Nors praëjusio susirinkimo metu ir buvo reikalauta, organizatosiai nesugebëjo uþtikrinti, kad svarstyme dalyvautø Kultûros ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybës atstovai. www . arka . lt / ktlietuva rasite paskutinius pasiûlymus. Detaliojo planavimo organizatoriaus teises reikia atimti dël neefektyvaus ir ðaliðko naudojimosi teisëmis ir pareigø vykdymo.
Gerb. Bagdonui 2006-08-18 19:23  spausdinti
Gerbiamasis, að sutinku – árodymø reikia. Taèiau leiskite uþduoti klausimà: kas árodymus privalo rinkti? Kaltinimus pateikti, nuosprendþius priimti? Tik nereikia apie mûsø teisësaugà ir teisëtvarkà: ðitie eunuchai nieko nesugeba. Taip, sutinku – kievienas jø atskirai visai nieko þmogus. Gerø ketinimø turintis. Ir kà? Rezultatø -jokiø. Ar sistema juos iðkastruoja, ar patys jie nusikenksmina – nesiginèykime. Viskas, kà jie padaro – tai uþ grotø keliems metams patupdo koká nors Visagino bedarbá uþ vienà pavogtà kotletà. “Ambalø”, “zuokiniø” ir kt. banditø jie nelieèia uþ pavogtus milijonus (vad. “neskaidrus lëðø ásisavinimas”) ar pastatus (vad. “neskaidri privatizacija”). Þurnalistai kasdien vieðina nusiþengimus – ir nieko. Nebent uþ tai lieka amþinais bedarbiais. Mësos sûdytojos prabyla apie nusiþengimus – ir lekia ið darbo (nejuokinkite kalbomis apie jai priteistà kompensacijà – tai spjûvis á veidà). Að kà, turiu atidirbinëti uþ policijà, prokuratûrà ir kt. valkatas? Uþ kà jiems algas moka, uþ kà nuo manæs mokesèius lupa, kodël jie nieko nesugeba, nors á snukius jiems kasdien baksnoja konreèius ákalèius? Neprivalo eilinis pilietis rinkti ákalèiu – nebent jis pogrindyje ákûrë detektyvinæ Pinkertono kontorà ir ið to gyvena (kas yra oficialiai draudþiama. Tam yra visokie STT, FNTT ir t. t.). O þinote, kuo baigiasi tokie ákalèiø rankiojimai tiems asmenims, kuriems jau atsibodo savivaldybës (ar kitø oficialios valdþios) banditø siautëjimai? Geriausiu atveju tokius ákalèiø rinkëjus apkaltina kiðimusi ne á savo reikalus ir pasiûlo nelásti á sritá, kurioje jie nieko neiðmano. Arba iðkelia byla uþ ðmeiþtà (jie, matote, savo veiksmais áþeidë banditø “orumà”). O blogiausiu – tyliai likviduoja toká savamokslá seklá. Taip, nuþudo – fiziðkai likviduoja. Þinoma, ne savo rankomis. Ar visokie hitleriai, polpotai, snieèkai ar brazauskai kà nors þudë savo rankomis? Ne, jie tyri ir dori. Viskas teisëta ir tesinga. Að jûsø pozicijà suprantu – jûs kaip bet kuris normalus þmonus norite ramiai ir tvarkingai spræsti problemas. Pagrástai manote, jog prievarta tik padidintø esamø problemø kieká. Atsakau: nieko neveikimas ar bandymas “taikiai spræsti” dar labiau didina problemø ir nusikaltimø masæ nei elementarus maiðtas. Reikalà mes turime su banditais – pataloginëmis asmenybëmis. Jie supranta ir gerbia tik prievartà. Ir tartis su jais galima tik barikadomis ir “molotovo kokteiliais”.
Gediminas K 2006-08-18 01:41  spausdinti
Gal bus ádomu: vietoj “Lietuvos”, neabejoju, atsirasianèio pastato projekto autorius yra architektas Algimantas Nasvytis. Ðá ponà gerai paþástu. Gal kokiais 1991 metais dirbau kultûros paveldo inspekcijoj ir, ðalia kitø, rûpinausi ir Neringos reikalais. Pervalkoj, ðalia senø kapinaièiø tuometinis Neringos vyr. architektas Zaviða be jokiø leidimø ir derinimø, paþeisdamas generaliná planà pradëjo statyti trijø aukðtø “kavinæ”. Statybos darbus vykdë stambi Vilniaus ámonë- per Sausio 13-os ávykius buvusi “jedinstvininkø” bûstinë. Statë ne ðiaip sau, o atsidëkodama uþ gautà leidimà statyti poilsinæ Juodkrantëje irgi prie senøjø kapiniø. Nustebino tuometinis statybos ir urbanistikos ministras Nasvytis. Vietoj to, kad duotø per nagus niekadëjams, prievartaute prievartavo mane “pasiraðyti”. Ðito ið savo iki tol gerbto buvusio dëstytojo ir sàjûdieèio visiðkai nesitikëjau. Kadangi “nepasiraðiau”, Nasvyèiui ir Zaviðai tàkart neiðdegë- abu neteisëti statiniai buvo nugriauti…Laikai kiek pasikeitë. Bijau, kad ðita chebrytë ðákart ðvæs Pyro pergalæ…
Zuoko ir M2 vasalams 2006-08-17 21:31  spausdinti

nu ka biaudziauninkai, baigesi darbo valandos? Geras ponas, matyt, nemusha, ir nevercia virshvalandziu dirbti? vat dabar mes ir pasismaginsime. Naktis MUSU metas: drebekite, nemiegokite, teishpila jus shaltas vagies prakaitas;)

velei-dar_ne_vele 2006-08-17 18:58  spausdinti

Tik taip ir ne kitaip… Ir nereiketu visko siaurai suvesti i Lietuva. Pasivazinekit po provincija, kurios peles seniai uzmirso cypseti. Sovietmecio galingieji susiprichvatizave visa zemele, o varguoliai iki siol savo varganu seneliu-savanoriu krauju aplaistytu aru neatgauna. Kulturos erdvems nera kur rastis nes visur kicines sodybos su golfo laukais. Naujas kulturos ministras graziai pradejo tardamas, kad skirs demesi periferijos kulturos centru renovacijai ir statibai. Taciau jeigu ir toliau valdys stambusis kapitalas, jau dabar spyga tapusi kulturine erdve virs spygute, o zmones ir toliau bus pratinami prarast individualuma stebeilydami i vieninteli alternatyvos neturinti namu zydraji ekrana, nuolat transliuojanti kokybiskiausia is visu imanomu tersala-nuodala smegeninems. Kazkodel ta inteligenta, jau ir taip isprausta i kampa fizine prasme, rengiamasi dar primygti ir moraliai. Ar tik ne gerai primirstu stalino principu „nera zmogaus – nera problemos“ vadovaujasi tie, kurie nori is siandieninio zmogaus atimti teise i tikrasias vertybes (kalbu ne vien apie kina ir ne vien apie sostine). Zmones, atsimerkit. Jus mankurtinami visoje salyje… Taigi, velele, susitiksim…

sbagdonas 2006-08-17 18:21  spausdinti

Paskutinius 2 komentatorius ir visus kvieèiu pasiklausyti A. Mamontovo ir kitø kalbintøjø garso áraðø. Dël Siemens Arena skirtø 30MEur – ið kur tokie skaièiai – pagráskite. Ðiaip panaðu á tiesà, taèiau árodymai bûtø tikresnis garantas.

Inteligentams 2006-08-17 16:43  spausdinti

Brangieji, Dievo paukðteliai, ubagëliai mieliausi, bomþiukai intelektualiausi – Jums kà, maþai pasturgalius gimtuosiuose universitetuose gimtoji administracija spardë? Jus kà, valdininkai su verslininkais maþai apgaudinëjo ir apvaginëjo? Su kuo Jûs tikitës “susitarti”? Maþa Jums dar? Dar paþeminimo ir spjûviø norite? Maþai Jus apvogë valdþia? Kokios dar peticijos, kokie “susitarimai”? Barikados ir nieko daugiau. Nes tik “kalaðnikovo kultûra” sustabdo valdþios þulikus. Pastebëjote jø reakcijà kai kuriuose komentaruose? Ðtai ko jie bijo – pasiprieðinimo. Nes baigsis jø nevarþomo banditavimo dienos. O jei ir toliau peticijas raðysite – galësite emigruoti ið Lietuvos. Greièiau nei tikitës. Arba eiti dirbti kasininkais á “Maksimà” uþ bado daviná. Uþ patyèias ir kasdiená prievartavimà. Ir dar klausytis “Maksimos” vadukø begalinio melo apie tai, kaip jie rûpinasi savo darbuotojais. Ir zuokiniø pirdalø apie rûpinimàsi Vilniumi ir miestelënais. O zuokiniai verslininkëliai ðers Jûsø atþalas nuodais iðprichvatizuotose mokyklose. Tam, kad Jûsø vaikai iðgaiðtu nuo vëþio dar pilnametystës nesulaukæ. Kad po Jûsø nieko daugiau nebeliktø, net Jûsø vaikø. (Ë, zuokiniai ðakalai, dabar palokite pie “paranojà” ir “sàmokslo teorijas”. Taip taip, jums, nusikaltëliams, rûpi tik pinigai. O sugadintos vaikø sveikatos ar suluoðinti likimai – èia ðiaip, tarsi tarp kitko. Ðalutinës pasekmës. Tipo collateral damage).

kaip paaiðkinti 2006-08-17 16:23  spausdinti

nesuprantu ðiame kontekste þmogiø, besipinktinanèiø finansavimu kultûrai. Kaip jûs galëtumete tada paaiðkinti, kad didþiausià parama Europos kultûros sostinës kontekste numatyta “svarbiausiam” Lietuvos kultûros objektui SIEMENS arenai: 30.000.000 EURØ. kartoju:TRIDEÐIMT MILIJONØ EURØ. O ar þinote kiek skiriama armijai, kalëjimams ir kitoms represinëms struktûroms? Ar þinote kiek iðeikvojame valstybës lëðø ir kokia þala (sàmoningai) padaroma dël visokiø valdininkø “klaidø” ir neapsiþiûrëjimø”? KAS galëtø paneigti, kad aferos su Profsàjungø Rûmø ir Sporto rûmø Vilniuje privatizavimu ir po to sekanèiu iðpirkimu daromos MÛSØ VISØ sàskaita? k/t LIETUVA iðpirkimui lëðos TURI BÛTI iðieðkotos ið “teisëtus sandorius” sudariusiø ir jiems pritarusiø valdininkø. Uþteks ir 2 banditëliø: Zuoko ir Þakaitienës turto. Jei kas þinote daugiau: pratæskite sàraðà. Kuo daugiau ávardinsime, tuo didesná biudþetà sudarysime kultûrai, naðlaièiams, investicijoms ir kitiems
Justui ir Poetui Aleksas 2006-08-17 16:19  spausdinti

PR mokyklëlës pradmenys: bobutës ir vyriðka atributika, “Delfio” komentarø bjaurastis, lailailai… Tikrai nepradësiu atsigriauþinëti apie grafo Zuokulos uþsitæsusá vizità Lenkijoje, kuomet, aidint skandalams, pikti lieþuviai tvirtino, jog sostonës “frajeriui” grësë dideli teisësauginiai nemalonumai. Leninas Razlive, Uspaskis Archangelske, Zuokas kaþkada Lenkijos kraðtovaizdyje… Kam tie bobiðki plepalai? Mes kalbam apie su dalykus: 1) nusikalstamo sindikato “Zuokas&Rubikon ” veikla (oop, klaviatura “parejo”:) Toliau be leituvisku rasmenu). Gaujos pavadinimas ne visai tikslus, bet tinkamas (vadinti reikia ne firmeliu pavadinimais, o nusikalteliu seimu pavardemis). 2) Musu teisesaugos impotencija, kuri nesugeba nieko. Nebent koki bomziuka uz pavogta batona ilgiems metams uz grotu ikisti – sitaip teisesaugos impotentai kompensuoja savo neigaluma patvarkyti “ambalus” ir “zuokus”. Ir nereikia kalbu apie bobutes su vyriska aparatura. Neklaidziokite po lankas. Del pastato privatizavimo: ko jus man brukate “Lietuvos” kino teatra? Man jo nereikia, pirkti as jo nesiruosiu. As kalbu apie beviltiskai korumpuota sistema – tiek Vilniaus, tiek visos salies mastais. “Lietuvos” kinoteatro istorija – tik mazytis nusikalstamos veiklos epizodas. Ir ne pats svarbiausias. Kiekvienoje savivaldybes veiklos detaleje matosi piktybiskumas: vienintelis pavyzdys is daugelio – vaiku maitinimas mokymo istaigose. Kiek tevai maistavo, kiek reikalavo? Atejo vasara, savivaldybes “pachanai” sugalvojo bent dali mokymo istaigu “k nagciu prichvatit”. Tuo metu, kai visi vaikai ir tevai atostogauja. Bez schuma i pyli. Patyre banditeliai tie musu savivaldybininkai. Zinoma, viskas viesa ir atvira. Post factum. Visokie nesvarus reikalai prades listi pavirsiun is karto po to, kai zuokines firmos imsis “priziureti” mokymo istaigas. Ir tuomet praciulbs zuokines piaros vieversiai: negalima liesti, nereikia piktintis, kas padaryta jau padaryta… Klausykit, siuksles banditiskos, jums vis tiek, kad vaikus jusu sebrai sers kancerogenine ir kitokia nuodinga bjaurastimi. O man mano vaiku sveikata – ne vis tiek. Man ne vis tiek, kad as moku mokescius, mano sumoketi pinigai velniazin kur nuplaukia, uz juos neislaikomos mokyklos. Mokyklas “tvarkyti” verziasi zuokiniai draugeliai-verslininkai. Kas gaunasi? As moku mokescius (tame tarpe ir uz mokyklu islaikyma) ir dar turesiu moketi zuokiniams banditeliams uz mokyklu “prieziura” tokias sumas, kokiu jie uzsimanys? Ne velnio. Trumpiau – “Lietuvos” kinotetras tai smulkmena, isiutinusi piliecius, nebegalincius pakesti nevaldomos ambaliniu ir zuokiniu banditizmo bangos. Cia ne apie architekturine pastato verte diskutuojame. Puikiai suprantate, apie snekame, o kalbate visai apie ka kita. Ziuret i akis, atsakyti tiesiai!

VISIEMS MANIPULIATORIAMS 2006-08-17 16:13  spausdinti

mes nuo jusu skiriames tuo, kad jus dirbate nuo 9:00 iki 17:00, o MES VISA PARA. BERIBE KOVA PRIESH BERIBYBE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sbagdonas 2006-08-17 16:04  spausdinti

kiek þinau, pirmojo aukciono metu kaina VP buvo uþkelta, o laimëtojas atsitraukë. Antrajame aukcione nelabai kas ir dalyvavo – ar tik ne vienas dalyvis ir buvo? Be to sklypà iðsinuomavo kino teatro paskirèiai 99 metams. Vyriausybë prieðinasi paskirties keitimui þr. http://212.59.22.159/audio/LRTV_08-17_Latenas.mp3 . Lauksime premjero gráþtant ið atostogø. O rytoj detaliojo plano svarstyme svarbu paþymëti, kad detaliojo plano projekte neávertinta urbanistiniø, o tiksliau kultûrinio gyvenimo pasekmiø poveikis. Ir bûtinai pasiûlyti raðtu (kitaip negalima) tà vertinimà atlikti ir pagerinti detaliojo plano projektà.

Justas Aleksas 2006-08-17 15:26  spausdinti

Na , jeigu bobutë pautus turëtø , tai bûtø diedukas . O Delfio stiliumi skiesti ávairias fantazijas , arba Kazimiero Uokos stiliumi kliedëti apie deðimtis èemodanø su “kompromatu” , apie jau sudarytus “nusikaltimø sàraðus” … Skystokai skamba . Na , o tas faktas , kad Jûs asmeniðkai neskaitëte skelbimo apie aukcijonà (kuris buvo skelbiamas net 2 kartus) , kad aukcijone Jûsø nebuvo , o dalyvavo virð deðimties nekilnojamo turto kompanijø … Tai nieks kits èia nekalts …

poetams ir kitiems 2006-08-17 15:23  spausdinti

Dievaþi, nerûpi man tas Zuokas. Kaip ir Klaipëdos meras, kurio èia niekas nemini. Tiksliau, rûpi tik tiek, kad niekad daugiau nebalsuosiu uþ Zuoko partijà. Nepatiko man jo polinkis á verslà. Bet taip pat bjauriuosi “Lietuvos” kinoteatru, jau atleiskite jûs man. Negali tokia sovietinë pabaisa tapti kovos uþ kultûrà simboliu. Norite talþyti snukius zuokams ir ambalams su reikalavimais “Neliesk Lietuvos”? Na ir kà darysit, jei savivaldybë paklustø jûsø reikalavimams ir leisdama neþmoniðkai uþdirbti “Rojaus apartamentø” savininkams uþ milþiniðkà kainà iðpirktø tà pastatà atgal? Juk ne savas santaupas jie panaudotø, o nuimtø nuo bibliotekø, muziejø – tø, dël kuriø gerbiami kultûros gynëjai në kiek nepergyvena. Taigi reikalautumëte iðlaikyti tà kinoteatrà, gerai já ðildyti þiemà, o á já ir toliau ateitø saujelë “savos chebros”. Tokia jûsø teisybë?

Justui Aleksas 2006-08-17 15:15  spausdinti

Liaukitës meluoti apie VIEÐUS IR ATVIRUS konkursus. Palikitæ ðità zuokinæ piarà patikliems idiotams ið Vakarø Europos. Ðtai kur paradoksas: visi èia diskutuojantys asmenys þino lietuviðkà kontekstà. Tik kai kurie vis dar ákyriai meluoja apie vieðumà ir privatumà. Net jei jums bûtø pateiktas Vilniaus m. valdininkø aferø bei nuskaltimø sàraðas, jûs toliau meluotumëte apie VIEÐUMÀ IR ATVIRUMÀ. Tai, kà jûs ðnekate, nëra ðizofrenija. Neapsimetinëkite ligoniu.

justams ir kitiems 2006-08-17 14:40  spausdinti

Jûs esate zuokiniø nusikaltimø bendrininkai. Todël ir ginate savo patronà.

Neþinomai merginai 2006-08-17 14:25  spausdinti

Þmogau mielas, jûs turbût negirdëjote nei “tulpiniø”, nei kauniðkiø “daktarø” þargono. Tekste taupiai panaudotø þodþiø jie arba neþino, arba labai miglotai suvokia jø reikðmes. Jie kalba darkyta rusø-mongolø keiksmaþodine tarme, þodþius artikuliuoja itin sunkiai, o màstymo procesas aplamai nepastebëtas. Ir dar: kodël vien cvirkos ir nërys? Yra elementari visuomeninio pasiprieðinimo (social rezistance) bûtinybë. Kad “elito” galvijai þinotø: perþengs riba – gaus per snukius. Prancûzijos pavyzdþio net neminësiu – “Vargdienius”, tikiuosi, skaitëte? Taip, kiekvienoje ðalyje savos pasiprieðinimo tradicijos. Vienur ðvelnesnis, kitur radikalesnis pasiprieðinimas. Jeigu tokioje ðalyje kaip Indonezija aborigenai sugeba pakovoti dël socialinio teisingumo (o ten genèiø þemiø “privatizavimo” istorijø irgi uþtenka), tai ar mes uþ papuasus prastesni? Vadinasi taip – esame labiau atsilikæ net nuo papuasø. Nes neturime visuomeninio pasiprieðinimo prieð savus “elito” banditus tradicijos. O pradþiai vertëtø ið kokiø nors dajakø genties perimti galvø medþioklës tradicijà. Tuomet visokie “ambaliniai” ar “zuokiniai” banditai, prieð darydami eiliná nusikaltimà, gerokai pagalvotø, ar verta. Ir gráþtant prie leksikono: “tulpinius” ir “ambalus” vienija kalbos kultûra. Patikëkit manimi, “ambalø” kalbos su vodkos stiklinëmis rankose kokiam nors oficialiam pobûvyje nesiskiria nuo “tulpiniø” ðnekø. Þurnalà “Þmonës” atsiverèiate? Ypaè juokinga skaityti apie mûsø “verslininkø grietinëlës” renginius (tarkim, tø paèiø statybos “rykliø”). Vieðpatie, ausys krenta pasiklausius jø kalbos. Iðkupiûravus keiksmus ir banditiðkà þargonà, lieka tuðèias popieriaus lapas. Nes nieko jie daugiau pasakyti nesugeba. Tokios ðtai realijos. O koks “elitos”, tokia ir reakcija á já turi bûti. Tai vadinama veidrodiniu atsaku. Nes su pasiutusiais ðunimis derëtis neámanoma. Pabandykit paskaitynëti lekcijas pasiutusiø ðunø rujai apie humanizmà ir kultûrà. Paaiðkinkit, kad þodis “þmogus” skamba iðdiþiai… O patarimai “inteligentiðkai susitarti” yra kvailystë arba nepadorus siûlymas leisti, kad mus apgautø eiliná kartà. Kartoju – su pasitusiais ðunimis nesiderama.
Justas to Vida 2006-08-17 14:07  spausdinti

Jûs neigiate , kad kinoteatras parduotas VIEÐAME IR ATVIRAME KONKURSE , kuriame Jûs Vida , turëjote teisæ dalyvauti ? O aukcijone galioja rinkos taisyklës ir laimi tas , kuris pasiûlo didþiausià kainà . Toliau : lygiai tos pat þemës nuomos sàlygos , tie patys ástatymai galioja visiems nekilnojamo turto objektams visoje Lietuvos teritorijoje ir miestas jø pakeisti negali .

Debiliukë ir dauniukë 2006-08-17 14:05  spausdinti

Ádomu paskaitinëti panevëþieèiø “tulpiniø” þargonu ðnekanèiø kultûros gynëjø kalbas. O Cvirka juk irgi savom jëgom su vagimis ir kapitalistais norëjo susidoroti, ir á stribus ëjo savi, lietuviðki teisiø gynëjai. Tokie, pamëgæ savo teisybæ skelbti kalaðnikovo buoþe. O poniai Vidai patarsiu: jei turit dokumentus su nusikaltimo árodymais, tai neðkit nedelsdami prokuratûron, o ne Prezidentui peticijas raðinëkit.

geras straipsnis 2006-08-17 14:01  spausdinti

http://www.lrytas.lt/?data=20060817&id=11558107731155023233&view=4
Zuoko ir verslininkø gynëjams 2006-08-17 13:42  spausdinti
Maþiuliai, praèiulbote apie nelankomas kino sales ir ekonomiðkai nerentabilias kultûrinimosi vietas? Kà jums, debiliukams, dar syká kartoti? Aiðkiai pasakyta – pirmiausia tokios vietos tyèia nuvaromos á bankrotà (dabar sakoma “sudaromos sàlygos”), o tada atvirai pavogiamos. O vogtà turtà, nuosaikieji plepuèiai, reikia konfiskuoti. Vagis ir jø bendrininkus – sodinti uþ grotø. Ilgam. Ir jokiø “senaties terminø”. Dar kai kas, maþiuliai, lietuviðko ambalinio-zuokinio “liberalizmo” gynëjai. Ið jûsø pusës nuolatos girdþiu tas paèias blevyzgas: ai, jûs tik situacijà aplamai pasakojate, o kur konkretûs faktai? Kuomet pateikiamas pirmas, antras, ðeðioliktas, x-tasis faktas, dauniukai pragysta: ai, tai èia pavieniai faktai, o visumoje viskas gerai. Në velnio negerai. Kur bepakapstysi – nusikaltimo mastai, áþûlumas ir nusikaltëliø durnumas tiesiog pritrenkia. Vienas uþ kità atviresni ir debiliðkesni nusikaltimai. Banditaujama atvirai ir paprastai. Ir nereikia kliedëti apie “pavienes pasitaikanèias negeroves”. “Lietuvos” k/t atveji – smulkmë bendram visokiø “ambalø” ir “zuokø” gaujø banditizmo fone. Todël ne peticijas raðinëti reikia. Barikadø ir “Molotovo kokteiliø” reikia. Nes suáþûlëjæ “elito” debilai kitos kalbos nesupranta. Lietuva èia jokia ne iðimtis. Visur ir visada taip buvo ir bus. Geruoju nesusitarsite su jokiu “elitu”, jokiose geografinëse platumose. (Ir nekaiðiokit Petro Cvirkos ar kt. pavyzdþiø. Galime susitvarkyti patys, be gauruotos Maskvos ar Vaðingtono rankos.)
pasirases 2006-08-17 13:33  spausdinti

ei Laume, tai ateitimi kulturos mes ir rupinames: tavo, savo, Lietuvos! o naslaiciai yra todel, kad Lietuva sovietine buvo, bet… atrodo, kad iki siol tebera ir liudniausia, kad dar ilgai bus. Koks skirtumas kas teisiausias – partija ar privatizacija? Ir vieni, ir kiti plesikai! O zodziai demokratija, nepriklausomybe – tai tik opiumas liaudziai. Kas prie lovio turskiasi, tas zino kaip tvarkytis, ka kalbeti, o jus, “sunauja”, lokit lokit, kol uzkimsit, uzspringsit, nusilpsit, nutilsit…ir bus vsio zakonno. O pensininkui i przidentura rasyti – beprasmiska. Ten patarejai – turniskiu pirkejai, pasirodo teisus ir svarus! tai ko tada noreti is zuoko, jei zuvies galva gendanti ir tik nuolat susirupinusi, bet …neigali ir uz nieka neatsakinga. Ei, o kaip su savartynu prie Kernaves? Vsio zakonno jau?

Vida 2006-08-17 13:26  spausdinti

Gal p. Justui parodyti dokumentus, kaip ruoðiant privatizavimui “Lietuvà” pagrindiniai akcininkai t.y. savivaldybë Jako(ekonomikos departamento direktoriaus) asmenyje pakeitë nusidëvëjimo (pastato ir naujos aparatûros) normatyvus? Ir dar UAB”Lietuvos kino teatras” 92,4% savivaldybës akcijø kartu su “LIETUVOS” pavadinimu 2002m. buvo parduota uþ 2 mln. litø plius 1,3 bankui likusio iki 2005 m. rugsëjo graþintino kredito. P.S. per visà kino teatro gyvavimà Vilniaus miesto savivaldybë nëra parëmusi nei vienu centu…

Eglë 2006-08-17 13:10  spausdinti

Kodël kai kurie komentatoriai (net, atrodo, uþ kultûrà kovojantys) neraðo lietuviðkø raidþiø “ð”, “þ” ir kt. ? O gal mano pasipiktinimas be reikalo: þmonës raðo ið uþsienio ir jø kompiuteriai “nemoka” lietuviðkai?

Apie vietà ir laikà 2006-08-17 12:40  spausdinti

Lietuva… Rojaus apartamentuose. Neblogai, a?

KUTURA ishlaiko Benetona 2006-08-17 12:19  spausdinti

Justai, kartoju AISHKIAI: Vilniaus kinoteatras, kuri Zuokas pavoge is vilnieciu ir visos Lietuvos zmoniu ir prichvatizavo sheimos biznio reikmems, ishlaiko… Benetona. Juk Benetonui / Zuokui nereikia moketi RINKOS kainos uz sio turto nuoma, zemes nuoma ar pirkti rinkos kaina. Todel dristu teigti, kad KULTURA ISHLAIKO BENETONA IR ZUOKA, o ne atvirksciai. NEs butent kulturos kaina visokie zuokai, benetonai-rubikonai-siemensai sukaupe KAPITALA. Ir TAIP SUIZHULEJO, kad dar kazka veblena apie kulturos ishlaikyma. Paprasciausiai tokius padarus reikia vyti ish Vilniaus, ish miesto. Jie neturi nieko bendra nei su miestu, nei su kultura.

Gediminas Justui 2006-08-17 12:11  spausdinti

Mielas Justai, as tau pritariu: REIKETU RADIKALIAU. ir tikiu ateis ta diena! O dabar tau noriu pasakyti paprasta dalyka: Zuokas ir kiti korumpuoti pareigunai prichvatizavo ir toliau prichvatizuoja Vilniaus vieshas-kulturos erdves. Miesta ir kultura jie suvokia kaip melzimo objekta. Taciau ateina laikas, kai zmones bunda ir nenori su TUO taikstytis. Yra zmoniu kuriems shukis ” tai kas nenuperkama uz pinigus – nuperkama uz didelius pinigus” paprasciausiai negalioja, supranti Justai. Tai nera nei didvyrishkumas nei kazkas neiprasto. Tai paprasciausias kulturos dalykas. Arba turi arba ne. Ar tu supranti, Justai? O gal tu ne Justas?

hm 2006-08-17 11:59  spausdinti

keista. kai tik zuoka uzkabina, tuoj mobilizuojami komentatoriai -advokatai. kodel joks kitas abonentas tokios PR taktikos netaiko?

sbagdonas 2006-08-17 11:56  spausdinti

Ið nesëkmingos privatizacijos verta pasimokyti. Nesu ðalininkas privatizavimo teisëtumo revizijos. Taèiau. Klaidas galima ir analizuoti, ir teisiniais ir politinës valios padiktuotais bûdais taisyti. Naujø klaidø galima iðvengti: Rojaus apartamentai derisi su miesto valdþia, o pastaroji naujas sales pasirengusi iðpirkti – þada balsuoti uþ tai artimiausiuose tarybos posëdþiuose. Derybos vyksta “po kilimu” – planø detalës slepiamos. Taip yra trypiama demokratija. Jei 2 kino salës (?) vietoje 2 kinoteatrø – labai svarbu yra matyti viso to ekonomikà ir neleisti valdþios vyrams “suklysti”. Be to svarbu matyti, kad RA kësinasi nevykdyti sklypo nuomos sutarties – 99 metams naudoti sklypà ‘ûkinei komercinei veiklai susijusiai su kino teatro paskirtimi. Neleisti didinti tankumo bûdingo Unesco saugomiems Vingriø priemiesèiams nuo 50% iki 80% . Ir skaidrios kultûros politikos reikalauti.

Justui ir visiems Jûratë 2006-08-17 11:40  spausdinti

Kaip valstybë remia kultûrà? Á kultûros þidinius perkeldama butus ir parduotuves? O gal reikëjo padirbëti kuriant kultûros politikà. Jei Operos teatro lankomumas nuo 5% padidëjo iki 95% – matyt, galime, jei tik turime noro, padaryti daugiau nei tik parduoti.
Justas Gediminui 2006-08-17 11:28  spausdinti

Kodël taip smulkiai ? Kodël tik kinoteatrus ? Gal radikaliau reikëtø ? Tipo “grabj nagrablennoje” ? Tik kas mokës uþ tø “kultûros erdviø” iðlaikymà ? “Lietuvos” kino teatras buvo parduotas VIEÐAME , ATVIRAME AUKCIJONE po to , kai kultûros ministerija atsisakë skirti pinigø jo iðlaikymui bent jau paritetiniais pagrindais su Vilniaus savivaldybe . Uþdrausti keisti urbanistiná sprendimà , reikalauti atlikti archeologinius tyrimus turi teisæ tik kultûros ministerijai pavaldþios struktûros . Tokios , kaip pamiklø apsaugos , kultûros paveldo ir panaðûs departamentai . Apie tai , kad kultûra kaþkà iðlaiko , remia … Valstybë kultûrà rëmë , remia ir rems . Tam ið biudþeto iðleidþiami ðimtai milijonø litø . Ir Jûsø minëtos firmos keletà milijonø , kaip mecenatai , taip pat skiria .

Mina 2006-08-17 11:20  spausdinti

Ak, kaip atsibodo tie revoliucingi ðûkiai” “Atimkim! Atiduokim pastatus jø tikriesiems ðeimininkams, kurie þino, kaip juos naudoti TEISINGAI!” Norom nenorom kyla mintis, kad þmogeliai peticijà pasiraðë kilniø tikslø vedini, panaðiai kaip Cvirka ir Nëris tik apie ðviesà galvodami, o ið tikrøjø èia pliekiasi dël vietos keli biznieriai. 😉

jonas 2006-08-17 11:01  spausdinti

Labai teisingas ir stiprus straipsnis…Savivaldybë ir meras Zuokas ,aiðku, stovi ne mûsø, þiûrovø-pilietininkø, , o verslininkø-piniguoèiø pusëje…Tai reiktø gerai atsiminti per naujus Vilniaus mero rinkimus!

Gediminas Justui 2006-08-17 10:57  spausdinti

Justai, as tau pritariu, kad “lëðos kultûrai bûtø naudojamos RACIONALIAI”. TODEL REIKALAUJU: 1. grazinti visus 20 Vilniaus kinoteatru ir kitas prichvatizuotas kulturos istaigas ir vieshasias erdves y KULTUROS balansa. 2. Daly siu pastatu ir zeme, atlikus ishsamius mokslinius tyrinius (atsizvlegiant i sociodinamika, urbanistinius kulturos poreikius ir kt.) ir pateikus ju ishvadas, galima butu ishnuomoti dabartiniams – neteisetais budais si valstybes turta uzgrobusiems savininkams uz komercine kaina, o ne uz “SUSITARTINE”, abonentine, otkatine ar dar kaip tu vadini, Justai.. Tada kultura ir nebus ishlaikytine:) 3. Taip, kad nesakyk Justai, kad kultura yra ishlaikytine. Kultura ishlaiko visus Benetonus, VPmarketus, M2investus, Zuokus, Rubikonus ir pan.

MANKURTAI 2006-08-17 10:44  spausdinti

O kas jeigu sitas “sovietinis monstras” po 50 metu atrodys idomus tam tikro laikotarpio paminklas? Toks kaip mums dabar atrodo baroko vienuolynai, gotikos baznycios ar secesijos gyvenamieji namai? Ar jums neatrodo keista, kai pagalvojate jog 16 a. gotika atrode nevertinga, 18a. nevertingas atrode renesansas, ir 19a. pr. buvo nugriauti valdovu rumai. Juk kiekvienas po to sekantis periodas nori sunaikinti TAI kas buvo pries ji. ir tuo budu ytvirtinti save. Kokia tapatybe mes bandome siandiena ytvirtinti? Naikinamas tarybinio laikotarpio modernizmas. Neimkime spresti jo vertes skubotai, nes musu kulturos ir civilizacijos esme ir yra tame kiek mes sugebame ishsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Tikrai nemanau, kad vieshos kulturos erdves – Lietuvos kinotetaro ir aikstes sunaikinimas – butu lemiantis gyvenamuju vietu kurimui! Gyvenama nama galima statyti ir kitur – nuo to niekas nenubiednes, o vieshaja erdve BUTINA ishsaugoti. Palaukime 50 metu – tada ir yvertinsime. Juk sklypas ishnuomotas 99 metams:)

Justas – bukite atsakingi 2006-08-17 10:39  spausdinti

“Ið visø menø mums svarbiausias kinas” ? Kaþkur tai jau girdëjau …

Justas Gediminui 2006-08-17 10:36  spausdinti

Pastatas ne paprastai privatizuojamas , o parduotas vieðame aukcijone . Parduotas su visomis skolomis , kurios virðijo 3 milijonus litø ir pastoviai augo . Að tikrai ne prieð kultûrà . Að tik noriu , kad lëðos kultûrai bûtø naudojamos RACIONALIAI . Valstybës turtas – tai turtas , kurá mûsø visø vardu valdo biurokratai , kuriems sava kiðenë vis dël to svarbesnë , negu racionalus turto valdymas .

sbagdonas 2006-08-17 10:32  spausdinti

2006.08.16 „Kinas.info“ prognozuoja, jog 2006-aisiais Lietuvos kino rinka augs d v i g u b a i www.arka.lt/ktlietuva

sbagdonas 2006-08-17 10:31  spausdinti

garso áraðai – www.arka.lt/ktlietuva

bukite atsakingi 2006-08-17 10:27  spausdinti

Tai kad sioje valstybeje atsirado 7000 zmoniu susirupinusiu valstybes pamatine vertybe – vieshaja erdve teikia vilciu tiek kulturos prasme tiek ir civilizacijos. Ir nereikia siems zmonems primesti kitu rupesciu: naslaiciu ir pan. Galbut tai Jums, pone Laume, butu ishsukis: imkite ir organizuokite kitus tukstancius, kurie rupintusi sia problema.

Gediminas Justui 2006-08-17 10:15  spausdinti

Justai, noreciau taves paklausti: 1. ar tave kaip mokesciu moketoja tenkina, kai 2000 kv.m pastatas su 0,4 HA zemes sklypu Vilniaus senamiestyje ir yra prichvatizuojamas uz 3 mil. litu? 2. Ar tu supranti kas YRA valstybes turtas? O gal tau vis dar atrodo, kad vogti is valstybes yra rezistencijos forma? Bet mes gyvename jau nebe CCCP! Justai, nebuk vagis.
Justas 2006-08-17 09:58  spausdinti
Tereikëjo labai nedaug : kad tie 7000 nekomercinio kino mylëtojø bent kartà per savaitæ ateitø á tuomet dar veikusá “Lietuvos” kino teatrà , nusipirktø bilietà ir paþiûrëtø koká nekomerciná kinà . Manæs , kaip mokesèiø mokëtojà visiðkai netenkino padëtis , kai pustuðtës 1000 vietø salës iðlaikymas kas mënesá “suvalgydavo” keliasdeðimt tûkstanèiø litø visø vilnieèiø (tame tarpe ir mano) mokamø mokesèiø . Tai gal tie “kino gurmanai” galëtø pasitenkinti ir maþesne erdve ?
Mina 2006-08-17 09:53  spausdinti

Sunku komentuoti. Kai kur autorë teisi, nes tai tæsiasi jau ne vienerius metus ir ne vien Vilniuje: savivaldybës naikina vieðàjà kultûrinæ erdvæ, kadangi daugiau biznio áþiûri nekultûriniuose objektuose. Bet gal tai – atgarsiai valstybinës politikos, kai savivaldybës padarytos priklausomos nuo vyriausybës skirstomø pinigø, taèiau peticijos kûrëjai apie tai Prezidento neklausinëja. Bet labai keistai ðioje kalboje nuskamba faktas, kad Klaipëdoje uþdarytas paskutinis kinoteatras, o klaipëdieèiai pasiraðinëja peticijas dël “Lietuvos” kinoteatro. Ar ir dël klaipëdiðkiø tylaus pasyvumo kaltas Zuokas? Vilniaus centre likæs kinoteatras “Skalvija” (taip pat prieðingai autorës teigimui, kad Vilniuje liko tik multipleksai) á savo elitinio kino seansus sulaukia gal tik po 10-20 þiûrovø. Ponia autorë turbût ðito neþino, nes greièiausiai elitinius filmus þiûri namø kinuose. Kaip ir peticijà pasiraðæ veikëjai ið Ðiauliø, Kauno ir Amerikos. Ak, jie rûpinasi, kad kiti þmonës galëtø vaikðèioti á gerus kinofilmus? Ir dël to bûtina laikyti tuðèià tûkstanèio vietø dëþæ? Kodël gi tie trokðtantys gero kino mëgëjai nevaikðto á “Skalvijà”?

laume 2006-08-17 09:51  spausdinti

eitu tie septyni tukstanciai rupintis naslaiciais vaikais. tikraja lietuvos ateitimi, o ne sovietiniu palikimu.
vilius 2006-08-17 09:40  spausdinti
gerai paraðyta. pritariu. bet èia jau bëda ir liûdniausia, kad aniems ðitie balsia nelabai ir terûpi. iðties, kà daryti?
Vëlë 2006-08-17 09:28  spausdinti
labai geras straipsnis. Atsakykite man, kà padaryti pseudo-demokratinëje valstybëje, kad valdþia pradëtø girdëti pilieèius? Paraðus surinko, protestus ávykdë, kà – gal pradëti badauti? Ar skelbti boikotà Vilniaus prekybai in corpore?