2006_08_18_Lietuva rinkos ekspertu ituzis_K.Pocius

Komentarai:
Delano, 2006 08 19 15:20
Kai paskutiná kartà raðë apie vP tinklui priklausanèiso maitinimo ástaigos DELANO vadybos principus, vergiðkà darbà tvankiose virtuvëse, virðvalandþius, þvëriðkà vadovø elgesá, taip ir norisi spjaut ant ðio uþraðo.
Logiðkai mastant, tai yra visø vP priklausanèiø parduotuviø senø produktø arba tiems, kuriems jau baigësi galiojimo laikas realizavimo vietos -kitaip tariant nuodijimo vietos. Juk veþa ten tikrai ne ðvieþià mësà ir ne paèià ðvieþiausià grietinæ ar þuvá. Þmonës èia pat suvalgo viskà……Net nupurto kai pagalvoji.
VP – lauk ið “Lietuvos”, 2006 08 19 15:17
Ðita organizacija taip uþnuodijo Lietuvos þmoniø protus ir kraujà, kad tampa nebeaiðku kur pradþia ir kur galas. Ðiems naujalietuviams, kurie nuo persivalgymo net skrandþius priversti suspausti guminiais þiedais, reikëtø parodyti jø vietà – prekyvietæ. Tegu jie ten reiðkiasi, o kultûros ástaigas palieka ramybëje.
sàjûdis, 2006 08 19 15:00
Jeigu taip Sàjûdþio mitinge, kai visi skandavome “Lietuva bus laisva”, kaþkas bûtø pradëjæs aiðkinti, kad tapus laisviems reikës iðpirkti (ið ko?!) spor
to rûmus, profsàjungø rûmus, Lietuvos kinotearà, nes kitaip jie bus nugriauti!
Sporto ir Profsàjungø rûmai priklausë profsàjungoms – visi buvome jø nariai. Lietuvos kinoteatras pastatytas uþ mokesèiø moketojø pinigus – visi buvome tie mokëtojai …
Kas nutrauks ðá koðmarà?
salotu ploveja, 2006 08 19 14:59
dirbu akropolyje salotu ploveja
ieva, 2006 08 19 14:55
niekas cia nenori islaikyti to didelio pilko sovietinio pastato, tik gaila jog zlugo uostas kitokiem filmam ir projektam. kiek ten praleista “kino pavasariu” arba trumpametraziu filmu naktu, kas juose nebuvo, gali tik nagus grauzti ir niekad nesupras, kodel tie 7000 pasirase.
alternatyva galbu butu skalvija, bet ji niekad nesutalpins tiek zmoniu, kuriu “lietuva” buvo pergrusta.
ir ka, visokiem progreso remejam dabar bus geriau, kai iskils eilinis gyvenamasis namas?
o apie VP uzurpacija net sneket nesinori. panieka tokioms ompanijoms.
imkit sakes, 2006 08 19 14:48
nesuprantu, issirenkat gaidy i valdzia, jis isparceliuoja vilniaus turta (beje, giriasi kad savivaldybe daug skolu grazinus), ir toliau einat uz ji. asilai vilnieciai
Romanas, 2006 08 19 14:48
Galimas daigtas,kad ir pradejo kazkiek reikstis pilietine visuomene,bet kolei egzistuoja galimybe ta nuomone nupirkti vokeliu,ji ilgai dar nesutvirtes!
SauliusK, To Gediminas :), 2006 08 19 14:36
Neviska galima isprausti tik i ekonominius remus – Gedimino pilis, Filharmonija, operhauzas juk vienas nuostolis. Juk zmogui neuztenka tik, kaip viename straipsnyje “Veide” rese LLRI prezidentas, “orei leisti pinigus”. Zmogus, deja, neprognozuojama butybe, ir tamstos mineti ekonominiai ir matematiniai desniai zmoniu visuomeniai negalioje – zmogus perdaug iracionali butybe, kad viska butu galima sumodeliuoti. Kazkodel labiausiai klestincios ir socialiai saugiausios valstyves yra skandinavu. Kurios nepaisant visu mokesciu ir dideles firmu, privaciu firmu, socialines atsakomybes, yra ir vienos moderniausiu ir geriausiai besivystanciu valstybiu pasaulyje.
Tie kas uzdirba didelius pinigus, jie turetu jausti zymiai didene atsakomybe ir pareiga tai visuomenei, kuri sudare jiems salygas uzdirbti, o ne stengtis dar labiau apiplesineti. Visa vVakarai to atsikando jau XIX a.
Nekonomistas 2 Gediminas, 2006 08 19 14:29
Patinki man, Gediminai, iðties esi “nuoðirdus ekonomistas”, … kaþi kelintam kurse? Diskutuoti mums nelabai iðeina, kadangi að “neturiu supratimo apie ekonomikos mokslà ir reiðkinius”, o tu niekaip negali iðlipti ið savo ekonomikos vadovëlio ir mikroekonomikos ir apsidairyt aplinkui.. pagal tave kultûra tai tas pat kas ir deðros prekyba .. sorry, mokykis toliau, geros dienos
Gediminas :), to SauliusK, 2006 08 19 14:24
Bet tai visai skirtingas dalykas! Jûsø pateikiamame pavyzdyje jie pasakë, kad nepirks vienos paslaugos, jeigu negaus kitos – bet nieko neprivertinëjo atiduoti nuosavybæ arba nesigvieðë mokesèiø mokëtojø pinigø! Tai tik pasinaudojimas savo natûralia teise nepirkti, apie tai áspëta, na o firma matyt, tai palaikë átikinamu grasinimu, o ne pigiais tauðkalais, kuriø nesilaikytø. Tai derybos dviejø pusiø, kurios viena ið kitos nieko neatima, neatima ir ið treèiosios pusës [gal net be valdþios]. Kita vertus, neþinomos ðio sprendimo detalës – o gal reikalavusieji dar ir apmokës visà rodymo kainà? Galø gale, iðsiaiðkinus konkreèiai, gal tai pasirodytø neefektyvus, klaidingas sprendimas – tokiø bûna ir JAV, bet didelëj ðaly tai laðas jûroje, be to, jei ið anksto bûtø þinoma apie klaidà jos ir nedarytø. Tad kam mes turime daryti aiðkiai neteisingus sprendimus dël to kino? Negi negalima susimesti jam?!
Oligarchø 5rankis, 2006 08 19 14:15
Kas LLRI yra oligarchø árankis seniai þinos visi verslininkai ir didþioji dalis politikø. Jie kaip tie juodieji krankliai praneðantys, kad dvëselienos jau tuoj bus, nes ruoðiamas karas.
Ðlykðtoka profesija, nors þmonës tai kaip manekenai – pasitempæ ir iðsièiustyjæ. Nieko nepadarysi, neðvarus tas jûsø pinigas, oi neðvarus
100, 2006 08 19 14:01
As matau, kas is tikruju nirsta. Kaip tik ekspertas ar neekspertas parase labiau atsipalaidaves, o nirsta ir dantimis griezia oponentas, dangstydamas savo itampa teiginiais, esa jam labai juokinga.
O Akropolio ir Holivudo kulturos as nekenciu.
Gediminas :), to Nekonomistas 2 Gediminas, 2006 08 19 13:58
Na, tada kam jums pinigai[!] reikalingi tam kino teatrui, gal ðventàjà dvasià pasitelkite geriau ar koká “subotnikà” surenkite?
Antra, matosi, kad neturite supratimo apie ekonomikos mokslà ir jo aiðkinamus reiðkinius. Jis paaiðkina labai daug kà, ypaè mikroekonomikos dalykai [paaiðkina ir ðio kino teatro reikalo sutvarkymo kelius]. Jeigu bûtumët kiek á tai pasigilinæ, nesiðvaistytumëte tokiom stereotipinëm klaidom.
Ir kaip dailiai nulaiþë….,, 2006 08 19 13:51
Kaip dailiai, lipðniai – iki blizgesio nulaiþë ðiknas Laisvosios rinkos instituto ekspertas VP berniukams. Kaþin koks jausmas kai lieþuvis taip daþnai ir taip tiksliai lyþteli per paèias intymiausias vieteles Big bosams?
Kità kartà laiþymu neapsiribokite gerb. ekspertai – imkitës lysti be muilo ið esmës.
SauliusK, 2006 08 19 13:48
To Gediminas :), 2006 08 19 12:12
Tokioj laisvos rinkos citadeleje kaip JAV miestelio gyventojai priverte naujai statomo kino tetro savininkus bent 2 sales is n-iolikos, skirti nekomerciniam filmui – paprasciausiai pagrasino viso kinotetro boikotu. Cia kas – socializmas, ar atsizvelgimas i visuomenes poreikius ?
kaimietis, 2006 08 19 13:45
As kaip pasigalvojau tai per paskutinius desimt metu Laisvosios rinkos institutas tiek pinigeliu susizere uz savo savalaikius teisinga kryptimi straipsnius. Prisiminkit, kaip ekspertavo Mazeikiu naftos privatizacija, anksciau atpindejo isimtinai tik uzsienio stambaus kapitalo interesus(finansavimas toks buvo jeigu pasidometumete…), dabar finansuoja jau vietiniai didieji, nes anie savo jau nusilupo!!! keista, kaip valdzia tiki tuo… Pacios Lietuvos privatizacija uz 3 mln Lt juokinga istorija.. gerai, kad Jus nepavargstat rasyti ir kovoti
t
o Moshe dayan, 2006 08 19 13:22
Aha, paskutiná kartà kai taip pasakë McDonaldo chebra ir kiti stambûs kompanijø bosiukai, juos kitais straipsniais pajudino, rado kaip ir uþ kà á teismà paduoti.
Negi tau trûksta suvokimo, ar elementariø þiniø, kad ne vien pagal ástatymus, o ir vietinës bendruomenës áproèius ir paproèius veikia kompanijos. Socialinæ kompanijos atsakomybæ ar ásipareigojimus dabar skelbia visos didþiosios kompanijos. Skandinavijoje kitaip verslas ir neásivaizduojamas.
Pirmas principas buvo suprastas gerokai anksèiau”:Jei jau terði gamtà, tai ir turi daryti kaþkà jai bei savo visuomenei gero. Jei jau toji visuomenës dalis ið tavæs perka, tau dirba ir yra tavo verslo dalis, turi stengtis ne tik nulupt skatikà, bet ir rinkodaros sumetimais ar ið dûðios (èia nuo poþiûrio priklauso) duoti jai kaþkà. Vieni remia ðventes, kiti vysto meninius projektus, turtina ar atstato miesto paveldà, tampa gabiø vaikø mecenatais, steigia labdaros fondus, sodina ið naujo sudegusius miðkus….Jiems, tai gráþta su kaupu, nes jie visuomenëje yra traktuojami kaip “user friondly” kompanija, jø produktai yra perkami, nes jie gaminami ekologiðkai, kompanijos filosofija nëra atvirai iðnaudotojiðka.
Dabar norëèiau pakalbëti kaip ðios srities specas apie VP socialinæ veiklà ir demonstruojamà atsakomybæ. Kol ðiø ponø per veinà vietà nepradëjo daryti þurnalistai, beje dalykiðki ir profesionalûs, tol jie nerado reikalo net ir su þiniasklaida bendrauti. Dabar Maximos iðpardavimas skamba kaip “Tëve mûsø” ið visø þiniasklaidos priemoniø.
Tai buvo pirmasis þingsnis, paskui jie ëmë remti visokius koncertëlius, maeratonus, vienà kità bëdon patekusá Bëdø turgininkà. Viskas graþu, jiems uþ tai reikia tik rankà paspausti.
Visgi èia apraðytoji afera su neágaliaisiais parodë kokia bekompromisë ir bedvasë tai struktûra. Vieno ið akcininkø þmona turi regëjimo problemø, tad ilgainiui buvo ásteigta neágaliøjø draugija “Spindulys”, kuri vëliau pasitarnavo neðvariam sandoriui su politikais PVM grobstymo byloje. Jà vadinu byla, nes mokesèiø inspekcija nors ir matë akivaizdþius piktnaudþiavimo ástatymo pataisa atvejus,tame tarpe ir ankstesnius aki á cukraus fabrikus , priklausanèius VP buvo samdomi neágalieji, kad tik PVM sugráþtø ir lengvatø gautø.
Viskas bûtø idealu, jei VP akcininkai bûtø pasielgæ tikrai kilniai – perdavæ visø Maximø turtà “Spindulio draugijos” valdymui (tai buvo atlikta, norint áteisinti PVM gràþinimà, tuos pinigus bûtø panaudojæ neágaliøjø reikmëms. Tuomet viskas puiku. Kur nusëdo tie pinigai, galite ir patys suprasti – i Maximas naujas. Dabr atsakykite rankà prie ðirdies pridëjæ – kas èia yra neikðas ir kas ne.
Nekonomistas 2 Gediminas, 2006 08 19 12:45
Vaikeli, nepamirðk kad tavo ekonomika apima gana siaurà objektà. Tas objektas vadinasi vartojimo prekiø ir paslaugø gamyba + mainai + paskirstymas. Todël nekaiðiok ekonomikos kategorijø á kultûrà ir kità þmoniø dvasinæ veiklà, kuri yra toli uþ ekonomikos objekto ribø. Gal dar pritaikysi ekonomikos dësnius poezijai ar muzikai ?
Lietuvos k/t atveju ginèas yra ne ekonominio turinio – kino rodymo ar nerodymo. Tas ginèas yra apie vienà ið negausiø intelektualiniø/kultûriniø kampeliø, kaþkaip uþsilikusá tarpe subujojusiø Maksimø/MacDonald!ø ir kitø ekonominiø simboliø ir jø diegiamos vartojimo kultûros (sunkiai èia tinka tas þodis). Ir tà kampelá jau nori atimti tokie “paþangieèiai” kaip VLN meras & Co, plojant tokiems nesusipratëliams kaip tu
Moshe dayan, 2006 08 19 12:29
bent suvoki kas yra socialinë kompanijø atsakomybë, vieðøjø interesø ir nuomonës paisymas, kà reiðkia ne tik imti, bet ir duoti kaþkà?
Kompanija atsakinga tik pries savo akcininkus ir pries istatymus galiojancius teritorijoje, kurioje ji vykdo veikla.
Gal galite mane nukreipti i koki nors LR Kompaniju socialines atsakomybes istatyma?
Tai yra nuostabus wishful thinking pavyzdys. ka jus asmeniskai kaip pilietis galite padaryti – tai nepirkti VP prekybos tinklo pardotuvese, galite uzdrausti ten pirkti savo vaikams. Taciau kesintis i privacia nuosavybe ir i kitu mokesciu moketoju pinigus neturite jokios teises.
#, 2006 08 19 12:14
“Laisvoji rinka visada skelbë stipresniojo teisæ,…” – o tas stipresnysis iðties pasirodo tik etinis degeneratas.
Gediminas :), 2006 08 19 12:12
To 2006 08 19 11:10:
Jûs bandote teisinti neteisingà dalykà kitu neteisingu dalyku. Beje, uþ abu tuos neteisingus dalykus turi sumokëti vis tie patys. Ir galiausiai: kuo daugiau klaidø Lietuva darys, tuo silpnesnë ji bus, tuo niûresnë jos laukia ateitis.
Jûratei:
Ið tikrøjø jau ne ið pirmo þmogaus, kuris nori tokio kino teatro girdþiu, kad galbût prisidëtø. Ir netgi yra pasvarstymai, kad uþtektø tø pinigø. Gal ir uþtektø. Vadinasi, tada ir tik tada[!] tas kino teatras ir bûtø ið tikrøjø reikalingas. Dël þmoniø, atsakingø uþ tokias vizijas: 1. Privaèios vizijos turi bûti privaèiai ir kuriamos. Jeigu ten ávyksta kokie ásipareigojimø nevykdymai ir viduje jø iðspræsti neiðeina, tai gali tuo “vizionierius” paduot á teismà ir pan. 2. Jei uþ tas vizijas mokëjo ið mokesèiø mokëtojø pinigø – tai lëðø ðvaistymas. Kita vertus, teisingai sakote, kad darbas vis tiek turëjo bûti atliktas, o jeigu ne tai reikia atsakingus skalpuoti.
KARVE, 2006 08 19 12:03
STRAIPSNIS NEREALIAI NAIVUS IR NET JUOKINGAS.
PATIKEKITE,TIE VERSLO RYKLIAI VISAI NEBIJO IR NET NESIDOMI,TA PILIETINE VISUOMENE,KURI BANDE GINTI ,,LIETUVA”
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2006 08 19 12:03
AAA visiskai teisus, kad teatras mutavo i kina. Tai sako skaiciai, kad sukurtu per nepilna simtmeti filmu yra daug tukstanciu kartu daugiau, negu sukurtu spektakliu spektakliu bent nuo Sekspyro laiku. Jeigu ‘To …’ butu siek tiek kulturingesnis jis nesidraskytu pries zmones, kurie aiskiai mato, kad maza grupele nori parazituoti Vilniaus miesta… VP’istai daro bizni. 70,000,000 jiems padovanojo buvusi tarybine nomenklatura tai itvirtindama istatymu. Belieka save tik nuraminti, kad siuos milijonus paeme savi, o ne iseiviai is KGB strukturu. Pagaliau taip nusprende rinkejai, kad ju gyvenima turi tvarkyti buvusi tarybine nopmenklatura… Bet kalba ne apie tai. Diskusija vyksta apie tai, kad saujele parazitu antiistatymiskai reikalauja is aplinkiniu santykinai daugiau, negu minetas VP…
Jûratë Gediminui, 2006 08 19 11:37
Jei reikës, að bûtinai prisidësiu pinigais prie Pylimo 17 iðsaugojimo (tegul tai bûna nors ir aikðtë Lietuvos vardu – butai èia niekada nebuvo)Kodël nepasiûlote prisiimti atsakomybës (kaip pasiûlë Prezidento atstovë) ir prisidëti pinigais visø tø, kurie sàmoningai þlugdë ir nekûrë jokiø vizijø, kad iðsaugoti ðià vietà, kaip visiems þmoniems prieinamà vietà, kad ir uþ pinigus?
To AAAA, 2006 08 19 11:14
Tu esi ir pats matyt koks persivystæs pavianas ar makaka. Tau nebent Kaune zoosode vaikus linksmint su tokiais palyginimais. Mat teatras mutavo á TV, o pastarieji á Kompiuterá!
Gal neapeliuok á istorines þinias jei nesuvoki apie kà ðneki. Mëgëjiðki iðvedþiojimai èia labai tinka, taèiau sulyginti raidà su þmogaus raida – sorry…..
Geriau neberaðyk, nes diskredituoji net ir paèio durniausio lietuvio vardà.
To Gediminas, 2006 08 19 11:10
Tu save ávardinantis ekonomistu veikëjau, bent suvoki kas yra socialinë kompanijø atsakomybë, vieðøjø interesø ir nuomonës paisymas, kà reiðkia ne tik imti, bet ir duoti kaþkà? Alaus po kelis centus jau tauta prisigërë ir Aèiû tiems keleims tûkstanèiams ðviesuoliø, kurie suvokia, kad eidami Akropolizacijos ir Maximizacijos keliu apie Vilniø kaip kultûros sostinë galësime tik pasvajoti.
Sakysite dar vienas Zuoko pasvaièiojimas, bet drástu teigti, kad net gerokai ádomesnis uþ godþiøjø vagiø ið VP grupës norus. Að nustojau tikëti privataus kapitalo altruizmu po to kai VP MArket vyrukai ðlykðèiai apgavæ neágaliuosius,juos iðnaudojo tik tam, kad galëtø susigràþinti 76 mln. Lt PVM, painaudoj3 tuo metu galiojusia lengvata. Kaip jie gali þiûrëti þmonëms á akis, akiplëðos ir vagys. Tuomet jei ið keikvieno ðalies pilieèio pavogë po 23 Lt. Bet jø niekas nenubaudë, nes jie vadinami Vor v zakone. Jie jau seniai turëjo sëdët, bet vaikðto pasipûtæ ir nelieèiami.
Linkiu neturëti ir jums gerb. ekonomiste, jei neesate tos ðutvës atstovas jokiø iliuzijø. Jø tikslai labai nekilnûs ir nieko bendro su visuomene neturi. Juk jie vagys
Gediminas :), 2006 08 19 10:48
Beje, dar patarèiau tiems 7000 pasiraðiusiøjø prie savo paraðo, kurá padëti beveik nieko nekainuoja, pridëti po tam tikrà sumà pinigø, pvz., 100-200 Lt paprasesniam variantui arba 1000 Lt ámantresniam. Taip jie surinktø pinigus á savo nuosavà privatø fondà, kuris ir uþsiimtø jiems reikalingos – privaèios, o ne vieðos, kaip yra klaidinama! – veiklos plëtojimu. Nes jau tikrai nusibodo, kai mokesèiø mokëtojø pinigai skiriami ne vieðosioms [beje, ir èia ámanoma ðvaistyti pinigus], o privaèiosioms gërybëms, tik vadinamoms vieðosiomis [“Siemens Arena”, vandens atrakcionai ir kt.]. Pagal straipsnio logikà, tai ir duonà visi perka – tad tai visuomeninis reikalas, gal reikia ið biudþeto visiems nupirkti? 😉
Gediminas :), 2006 08 19 10:37
Epitetus, kurie kilo beskaitant ðá straipsná kol kas pasiliksiu savo mintyse, nes nesinori, kad pereitume á áþeidimø kalbà. Kaip nuoðirdþiam ekonomistui, man labai liûdna skaityti tokias nesàmones. Nors ir taip nebe pirmiena, kad Lietuvoj tamsiø þmoniø gausu [pvz., ekstrasensais tikinèiø ir kitokiø rûðiø], bet kai toks gausus neiðprusimas pasireiðkia, tai galvoji, kad Lietuvai pirmauti pasaulyje negresia. Perspektyvos niûrios. Patarèiau autoriui pasiimti ekonomikos vadovëlá, prisiminti matematikà – ir be iðankstiniø nusistatymø ásigilinti. Tada jis pamatytø, kur klydo ir netgi labai akivaizdþiai, kaip ðiems laikams… Tiesiog jei straipsnis yra ne persunktas melo, tai turbût paraðytas þmogaus, kuris neturi tokioje srityje iðsilavinimo: dalykai vadinami ne savo vardais, painiojamos sàvokos “vieðas” ir “privatus”, jau vëlgi nekalbant apie kitus tiesiog melagingus pareiðkimus apie kapitalizmà, Vakarø civilizacijà ir t.t.
dalyvis, 2006 08 19 10:36
UAB LLRI jau pradeda uzknist. Jau kiekvienam arkliui is anksto aisku, kokia bus “expertu” nuomone vienu ar kitu klausimu
Ha, 2006 08 19 10:33
Kas del ekspertu. Kuo jaunesnis tuo pasiutesnis.
Moko kaip gyvent, neklausdami ar “mokomiems” tai pri
imtina, ziuri i pasauli tik pro savo boksto langa.
2 AAA, 2006 08 19 10:10
ir ið kur tokiu debil[i]u atsiranda kaip tamsta? i kokius kono teatrus vaikðtai, kad smirdi aplink… visai paplauke..
Moshe Dayan, 2006 08 19 09:31
_Ts kinoteatras turëjo savo sielà, net koks garbingas Vardas jam buvo suteiktas, bet ir tai nesugebëjo paveikt… Ið tikrøjø kam ta kultûra? Klausikimes A2, gerkime Coca Cola, skaitykime bulvarinius laikraðèius…_
Gal galima paaiskinti, kodel tas kuris ziuri Lukasa, klausosi A2, geria koka kola ir skaito bulvarinius laikrascius turi moketi uz ta, kuris nori ziureti Bergmana, klausytis Diamandos Gallas, gerti Chateau Lafitte ir skaityti Sartra?
Mokesciu moketoju islaikytiniai. Rinkit tarpusavyje rinklivas, labdaras, dalyvaukit tarptautiniuose grantu gavimo projektuose. Taciau, kodel as, gyvenantis kur nors Bezdonyse turiu moketi uz jusu igeidzius?
Krapas, 2006 08 19 09:02
Tenka sutikti su autoriumi
equs, 2006 08 19 08:49
“Lietuvos” pastatas bent jau turi meniná architektûriná sprendimà. Ne taip kaip akropolio ar maksimø dëþës (pastatyti pigiai ir greitai). Gaila tik kad apleistas pats pastatas ir já supanti erdvë.
AAA, 2006 08 19 08:48
Istoriðkai turgaus cirkà pakeitë teatras su visa 4 tûkstantmeèiø raida.
Teatrà pakeitë kinas.
Kinà pakeitë televizorius,- koks noras sëdëti priðnerkðtoje salëje, ðalia smirdanèio kino gerbëjo.
Televizoriø pakeitë namø kinas.
Namø kinà keièia kompiuterinis internetas.
(Analogija bezdþionës smegenø mutacija á þmogaus smegenis).
Iðvada: kaþkas (gal autorius su 7000, ar jo uþsakovai) ðitoje visuomenës evoliucijos grandinëje sustojo ir nesusigaudo. Be to, kodël kësinamasi á visos bendruomenës pinigus. Uþ krikðèionis mokëk, uþ kinomanus mokëk, uþ gudruèius sukiðusius pinigus á Sekundës banko “protingøjø laisvoje rinkoje” kiðenæ mokëk….
Atsikvoðëkite,- bendruomenë ne melþiama karvë.Taðkas.
AAA, 2006 08 19 08:45
Istoriðkai turgaus cirkà pakeitë teatras su visa 4 tûkstantmeèiø raida.
Teatrà pakeitë kinas.
Kinà pakeitë televizorius,- koks noras sëdëti priðnerkðtoje salëje, ðalia smirdanèio kino gerbëjo.
Televizoriø pakeitë namø kinas.
Namø kinà keièia kompiuterinis internetas.
(Analogija bezdþionës smegenø mutacija á þmogaus smegenis).
Iðvada: kaþkas (gal autorius su 7000, ar jo uþsakovai) ðitoje visuomenës evoliucijos grandinëje,- bet kodël kesinamasi á visos bendruomenës pinigus. Uþ krikðèionis mokëk, uþ kinomanus mokëk, uþ gudruèius sukiðusius pinigus á Sekundës banko “protingøjø laisvoje rinkoje” kiðenæ mokëk.
Atsikvoðëkite,- bendruomenë ne melþiama karvë.Taðkas.
KLAUSIMËLIS, 2006 08 19 08:18
Kodël nëra jokiø paminklø LT kunigaiðèiams, pvz. Lukiðkiø a. galëtø iðkilti visa plejada jø (kaip Vengr. Budapeðte). Kokia tai bûtø istorijos pamoka jaunimui, turistams, o ir mums patiems kartais jau pametusiems jø sekà.
Kokie ðaunûs Këdainiai, tikrai ten pabuvæ neklausinës kas tas RADVILA.
O kurn Lietuviø tautos tëvas J. Basanavièius. Galëtø iðkilti tam trikampëkyje sankryþoje Basanav. Tvitrigailos(vietos pakanka). ARba ties stotele KOnarskio. Lakðtingalai labiau tiktø stovëti Sereikiðkiø parke.
Pritariu patriotams, bet, 2006 08 19 08:11
jau tas stalininio tipo ðedevras tai jau labai prastas archutekt poþiûriu. Bûtø smagiau toje vietoje matyti kà nors ádomesnio.
tomukas, 2006 08 19 08:03
Nesu nei vilnietis, nei kino gerbëjas. Bet “Lietuvos” kino teatro erdvë man kaþkuo patraukli. Ji iðskirtinë, kurianti miesto ávairovæ. Ir tikrai bûtø skaudu kad toje vietoje iðdygtø beformë “maksima”, ar eilinis daugiabutis, prarijantis vieðàjà erdvæ. Ir straipsnio autorius teisus: tai pilietinës Lietuvos ir verslo magnatø susidurimas, o ne kova uþ kultûrà, kaip kad bandoma supaprastinti. Vilnieèiai turi teisæ kurti ar iðsaugoti toká miestà, koks jims brangus, neparduodami savo sàþinës uþ maksimiðkas banbonkes.
autorius, 2006 08 19 07:20
…lyg siuolaikiniai monstrai – Akropolis, Plaza ar dar koks fabrikas – butu geresni:) Paziurekit i kita Neries puse – ten vienas monstrynas.
Aguonu g. gyventojas, Pseudokulturininkams, 2006 08 19 07:01
Uzaugau visai netoli “Lietuvos” kino teatro. Tais laikais anslagas budavo tik tada kai rodydavo kokia Prancuzu komedija. Butent sis kino teatras iskrenta is visu aplik buvusiu kino teatru konteksto. Beje, kodel niekas negelbsti buvusiu Gelezinkelieciu rumu, kur taip pat rodydavo kina? Kazkodel pamirstas “Ausros” kino teatras, ir jo taip pat niekas negelbsti. Kazkodel niekas nesidziaugia “Pionieriaus” kino tetru, virtusiu zydu kulturos centru ir neina ten kulturintis. Kodel niekas neplanko “Kronikos” kino teadro – juk dabar ten taip pat yra krikscioniska kulturine erdve. Visi vis kovoja uz tarybini monstra… Ka padarysi, sovietiniu laiku nostalgija 🙂 Vargsai zmones, gyvenantys praietimi…
dd, 2006 08 19 02:30
Senai nebevaikstau i kino teatrus, ka noriu per kompa paziuriu. manau ir kiti 80% vilniaus gyventoju ten nesilanko. Jei norinsiu ziureti netradicinius filmus butu daug tai ir kiti kino teatrai rodytu. Kodel uz mano mokesciu pinigai turi buti leidziami kazkieno pramogoms?
Jei taip megstat kina tai megejai visada gali susimesti ir pasistatyti savo kino teatra, o jei taip nedaro vadinasi ne taip jau labai ir reikia
vytasss, 2006 08 18 23:27
2 Nora 2 vytas, 2006 08 18 22:52
Kaip suprantu, norite, kad kaþkas iðpirktø ið biznieriø kino teatrà.
Ádomu, iðpirkinësite uþ kieno pinigus? Gal savo?
Nora 2 vytas, 2006 08 18 22:52
O kodël vyteli turëtum moketi uþ kaþkà? nepraðo tavæs niekas, tai ko jaudinies?
vytasss, 2006 08 18 22:27
Kaþkoks toks ádomus menas Lietuvoje atsirado – þiûrëti filmus.
Jei taip jau norite savo psichodelikas þiûrëti, nusipirkit vidiakus. Kodël að tuërèiau mokëti uþ jûsø, “menininkø”, ágeidþius?
sorry, 2006 08 18 22:10
Man matos, kad Lietuvos atveju ne apie kinà kalba, o apie vertybiø sandûrà. Bet nelabai kas tà pagauna
eria, 2006 08 18 21:30
Visi, kas palaikot Lietuvos kino teatra, greiciausiai nezinote, kad tai Gedimino ir nomedos Urbonu saves populiarinimo projektas labai sekmingai isnaudojantis visokius kvailelius entuziastus.
manau, 2006 08 18 21:11
atëjo moralinio apsivalymo metas.
Gurmanams, 2006 08 18 21:08
Liûdna dël Lietuvos kinoteatro. Net savo pirmàjá pasimatymà ten paskyræs buvau.. 🙂
Ts kinoteatras turëjo savo sielà, net koks garbingas Vardas jam buvo suteiktas, bet ir tai nesugebëjo paveikt… Ið tikrøjø kam ta kultûra? Klausikimes A2, gerkime Coca Cola, skaitykime bulvarinius laikraðèius…
Presas 2 Ha Ha, 2006 08 18 20:40
Mes surinksim tiek paraðø kiek reikës ir tavæs nevarginsim. Kiekvienas nori tokiø pastatø, kokie jam patinka, argi ne? Nu tai tu ir sëdëk Europoj, Maximoj ir tirpk ið laimës… jø gi jau ant visø kampø tau pristatë. O að sëdësiu “Lietuvoj”, nes man ji patinka. Kiekvienam savo
A S O C I A C I J O S, 2006 08 18 20:25
Laisvosios rinkos instituto sexpertas: tipo jei tu nedirbi ar mazai uzdirbi tave reikia paleisti mauthauzeno ar aushwitzo dumais.
Atsipeikekit, 2006 08 18 20:17
Karo metu buvo nugriautas senas- grazus pastatas, jo vietoj okupantai pastate tarybini beverti pastata. Dabar norima sena pastata atstatyti, bet runkeliai nenori atkurti senosios LT paveldo, jiems svarbu tik isaugoti komunizmo simbolius miesto centre. Siulau atsipeiket 7000 idiotu.
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2006 08 18 20:14
7,000, o kiek butu pasirase, kad ta Breznevo laiku tvarta nugriauti. Sitas tvartas stovi istoriniu poziuriu reiksmingu gatviu sankryzoje. Tai Pylimo gatve su gynybine Vilniaus siena ir viduramziu Traku – Basanaviciaus gatve… Ar tai ta pati parazituojanti grupe, kuri uzkirto 30 aukstu pastato statybai prie jau esancio tokio pacio aukstingumo “Europa” pastato? Vietoj vieno 30 aukstu dabar statomi 2 dvigubai mazesni, kurie tame paciame zemes plote erdve sumazina 5 kartus. Eikit parasu rinkti, kad valdzia nugriautu stalinistines architekturos sedevrus Vokieciu gatveje arba Breznevini sedevra Pilies gatveje, kuris stovi Radvilu rumu vietoje… Surado 7,000 durneliu, kurie negalvodami pasirase ir toliau parazituos 500,000 Vilniaus gyventoju…
ALGIKA, 2006 08 18 19:57
Gedeminui:nepainiok laisva rinka su laukine rinka.Jeigu aplamai ir taip aisku,abonentui mazas kisis pasiulitas.Bus daugiau baiksis diskusijios.
Teisingumas, 2006 08 18 17:51
Kino ziurovus vadinti ‘menininkais’ yra demagogija ir nesusipratimas. Savivaldybe turetu panaikinti sutarti, grazinti LK pirkejui jo sumoketus pinigus, arba KT nacionalizuoti. Jeigu pirko pusvelciui, matyt kad taip, nauda Vilniui, siaip nerealu, kad permokejo. Reikalinga sureguliuoti mokesciu sistema, kad butu galimybe paremti ne tik kino ziurovus, bet ir visa kultura: bibliotekas, palaikyti bendra minimalu kulturos lygi. Reikia ivesti US mokesciu mokejimo sistema: ju nemokejimas baudziamas istatymais, tuomet baigtusi demagogijos apie mokesciu ‘labdara’. US ideologija paprasta: Mokesciu pinigai verslininkams nepriklauso, tai ne ju pinigai. Dabartineje tvarka buvo naudinga apsukriems ir linkusiems i save, bet tie laikai praejo.
Ac/Dc, 2006 08 18 17:30
Patarciau meninikams buti kuklesniais. Jei jau po teisybei, tai jusu mena parduoda ir jusu kisenen pinigelius reguliuoja “visokio plauko” aferistai (vadybininkai), marketingistai, turtingi mecenatai ir net puszaliai renginiu orgsanizatoriai ir “menedzeriai”. Kai jusu projektams truksta babkiu, tai sliauziate giedodami pas koki VPM ir sisiojate i kelnes is nuolankumo. Jei esi pripazintas menininkas, tai tik del to, kad tavo darbus kas nors sekmingai parduoda, pries tai investaves i galerijas, kino teatrus, reklama ir PR akcijas, stumia tave per Tv radija ir spauda. Tiek kine, tiek daileje, tiek muzikoje. O jei manai, kad tavo menas yra didelis lobis tautai, kuri reikia bet kokia kaina issaugoti ir placiai paskleisti, tai malonek tai irodyti ne tik peticijomis ir akcijomis, bet ir parodydamas savo kultura. Nekask ranka tam, kas tave maitina.
slapta viltis, 2006 08 18 17:15
Istorija su Lietuvos KT – gal tai naujo Sàjûdþio pradþia?
to mineraliniai vandenys:, 2006 08 18 16:22
jei jau vardiji, tai isvardyk iki galo: kad tie steigejai tuo metu (1990m.) buvo ekonomikos studentai, zalias atgimstancios Lietuvos jaunimelis… ir viskas (isk.prof.Glavecka). nematau, kokias insinuacijas cia nori parodyti.
Problema, 2006 08 18 16:12
Lietuvos ir kitus bendros paskirties pastatus butina saugoti. Jie -Lietuvos ir vilnieciu nuosavybe. Vilniuje tusciu vietu daug naujoms ‘ne-socialistinems’ statyboms. Pagrindine problema – ne kino teartas, o apgavystes, istatymu pazeidimai, visuomenes mulkinimas ir valstybes turto isgrobstymas, jos apiplesimas. Taciau apsigyvimo priemones turetu buti rimtesnes ne siulo Kasparas.
Ðmikis, 2006 08 18 16:08
esu Lietuvos pilietis, ir netgi ðiek tiek susijæs su kultûra. Bet visiðkai nesutinku su p. Pociaus rypavimais. Tipinis KT Lietuva nëra tas objektas, dël kurio reikëtø lauþyti ietis. Jei dar tiksliau, tai jo statyba anuomet iðdarkë dar vienà senamiesèio kampelá. Ið sovietmeèio architektûrinio palikimo bûtina iðsaugoti Vilniaus sporto rûmus, o ne ðità nesusipratimà.
mineraliniai vandenys, 2006 08 18 16:04
….Dabar að jums norëèiau parodyti toká labai graþø þurnalà “Laisvoji rinka” – turbût þinot. Að pacituosiu jø steigëjus: “Laisvosios rinkos instituto steigëjai -profesorius Kæstutis Glaveckas, Nijolë Þambaitë, Dainius Pupkevièius, Petras Auðtrevièius… Elena Leontjeva ir ….Darius Mockus.
visiskai neaisku, 2006 08 18 15:56
ka tie sikniai saugo, bjauru apgriuvusi soc.realistini pastata? nesigilinant i moraluma ciulpt is visu pinigus, kad saujele pasiputusiu snobu galetu geretis daznai abejotinos kokybes “kuryba”, kas jums sikniai garantavo, kad jusu kromelis neuzsilenks ir sename pastate?
Simas, 2006 08 18 15:42
Leontjeva sugebëjo tapti instituto prezidente turëdama VIKO, t.y. Vilniaus Kolegijos diplomà. Elektronikos specialybæ. Po to Adamkaus patarëja.
miki, mike, 2006 08 18 15:26
To K. Pociui .
Ko Lietuvoje , Vilniuje menininkui trûksta? Galerijø – kiek nori. Yra net kultûros (? !) ministerija.O gal reikëtø kinematografijos ministerijos? Bus rinkimai , balsuokite uþ kinematografø partijà. Bus ir tokia ministerija.
Teiginys , kad verslui kelia pastojo lietuviðki kultûros dþihado atstovai ,laimë yra tik privilegijø pasigedusio negausaus burelio paistalas.
Pilkas griozdas turi vietà uþleisti naujam pastatui. Jame bus vietos ir vienai kitai deðimèiai vietø paþiûrëti kad ir 1977 metø ( Spalio revoliucijos 60 -èio) filmukà. Ne 1933.
LLRI universitetas, 2006 08 18 15:25
Privatizavimo aferos
J.Kraðevskio g. 10 yra maðinø stovëjimo aikðtelë, kurià iki 1992 metø pabaigos eksploatavo Vilniaus autoservisas. Jo reorganizavimu gudriai pasinaudojo buvusios Prezidento Valdo Adamkaus patarëjos Elenos Leontjevos vyras Igoris Leontjevas. Vadinamajai I.Leontjevo grupei priklausë dalis Vilniaus autoserviso akcijø. Netrukus I.Leontjevo akcinei bendrovei “Leolita” dël autoserviso reorganizacijos buvo perduota ir dalis jo turto. Vertingiausios buvo keturios maðinø stovëjimo aikðtelës Vilniuje – Ukmergës, Ozo, Rodûnios ir J.Kraðevskio gatvëse.
jj, 2006 08 18 15:25
na va – ir tai vis dazniau, net, sakyciau, tampa tendencija. Turtas ir turtingieji jau suprantami kaip blogis savaime. Atsibuskit. Juk is tikro esate baudziauninkai, kaip prisipazista ir sios nesamones autorius. Ir busite tol, kol taip mastysite.
Apie akla prota, 2006 08 18 14:58
Kasparas Pocius daznai mato tik viena taska, kurio kryptimi begte veda skaitytojus. Beda ta, kad zmogaus protas daznai aklesnis uz muses. Musei nesvarbu, kas ja sutraiskys, Kasparas, Chavez ar Castro. Ji lekia salin. Ar pavyks sutalpinti i lietuvisko gyvenimo virtuve/siuksliu deze sautuvus, raketas, diktatorius, ‘Lietuva’ ir kitus astrius ir pavojingus daiktus? Kas svarbiau, madingi raliavimai ar ‘Lietuva’? Panasu, kad Lietuvos kino teatras nera prioritetas nei biznio zmonems nei Kasparui, ir todel bus prarastas. Kaip buvo prarasti kiti, idomesni, jaukesni, mielesni kino teatrai Vilniuje. Del ju neraudama, o ju labiau gaila. Pastacius save i fronto transejas su Fideliu, Laisvosios rinkos institutas ir Lietuvos kino teatras is tiesu atrodys menkniekis. Ir institutas ir kino teatras bus paaukoti neskausmingai, ka siame straipsnyje padare Kasparas, ka padarys rinkos ir biznio lyderiai. Kodel skirtumas, ar tai padaroma del ‘ideju’ ar pinigu? Abu faktoriai vienodai sekmingai tonizuoja ir uzveda, uztemdo prota, atitveria nuo Lietuvos kino teatro, eilinio vilniecio ar Laisvosios rinkos instutito. Pimiausiai reiketu renovuoti savo samone, kurios pasekmes regime aplink
BEEFCAKE!!!, 2006 08 18 14:54
O, komunistuojantis “entelektualas” Kasparas jau ir á delfi savo pezalus raðo…
senelis: nei timsi nei pridësi, 2006 08 18 14:52
Dar kartà skaitykit ir tatai skaitydami viskà permanykit:
Respect, 2006 08 18 13:20
Pasiraðiau ir að tà peticijà. Turiu pasakyti, kad didþiuotis reikia tais 7 tûkst. susipratusiø, kad jei duosime Marketavièiams lëbauti, tai jie ne tik ant OZO kalno pastatys miesto “Pimpalà”, svetimkûná, uþmaitins visus skurstanèius antrarûðiais produktais su “Optima” þenklu, pasmaugs dar ne vienà dorà gamintojà, bet ir pradës savitos kultûros formavimà. Boulingø, èiuoþyklëliø ir maratonø Lietuvoje nebeliko vietos kultûrai. Liko tik interesai, geros vietos senamiestyje ir aplink já.
Norisi paklausti bukagalviø Marketavièiø, kodël jiems uþsienio modelis, kai supermarketai statomi ne Mindaugo gatvëse, o ðalia miesto jiems ne prie ðirdies? Ar uþsienyje supermarketuose maþiau þmoniø lankosi? Ne, bet bûtina, gi griozdus sovietiniu pavyzdþiu paèiam centre ávaryti ir uþkismðti ozo gatve, ðeðkinës kalnà bei kitas gatves.
To paties norisi paklausti ir savivaldybës Zuokulo.
Bëda tame, kad sirtingai nei Zuokula, remiantis kultûrà ir miesto ðventes globojantis, Marketavièiø klanas nieko panaðaus nedarë ir nedarys. Jei neskaitysime keliø graudþiai paremtø Maximos koncertëliø, á kultûrà ði niekinga struktûra neinvestavo. Jei tokie modernûs, ir vaikotës Wall Mart pavyzdþiø, paþiûrëkit á jø veiklà susijusià su socialine atsakomybe. Gal tada praðviesës galvelëse.
senelis to:??, 2006 08 18 14:05, 2006 08 18 14:38
Bûkim aktyvûs pilieèiai.Laisvoji rinka pati kaip tokia savaime nebûna: negirdëjau, kad jà ið kokio miðko kas nors su baravykais atsineðtø. Jà sukûria þmoniø visuomenë per savo ástatymus, normas ir kitas teises normas. Jeigu uzurpuoja kuri nors visuomebnës dalis valdþià ,ji primeta kitiems savo valià ir norus, daþniausiai nesutampanèius su visos visuomenës interesais. Taigi tur bût reikalinga reguliacija, kuria atlikinëtø ávairios visuomenës grupës per visuomenines pilietines organizacijas.
Ignas, 2006 08 18 14:34
Nacionalinë kultûra ir menas reprezentuoja ðalá. Tad tai turi bûti remiama Lietuvos Respublikos lëðomis.
Barbosas, Zigmui, 2006 08 18 14:22
Tie LLRI veikëjai seni mano prieðai. Prieð porà metø su jais buvau susikibæs dël Ðimaðiaus siûlymo nenormuoti darbo dienos.
Lietuvos ástatymai leidþia 12 val. darbo dienà, bet Ðimaðiui atrodo, kad dirbti po 12 valandø per parà – maþoka, jis norëtø, kad runkuliai artø po 14-16 valandø per parà kaip 19 a………………………… ……….
Todël að ir vadinu LLRI 19 a. pradþios laukinio kapitalizmo propaguotojais…………….. ……………….
BC, 2006 08 18 14:13
Nelabai suprantu ko èia putotis ta paèia tema, jei jau pasiølyta kino salë (ar tai 230 vietø) naujajame komplekse? Ir dar vienà kaþkur perkels ið Skalvijos. Tik kurkite filmus (kuriuose be sàmonës srauto dar ir siuþetas koks nors bûtø) ir rodykite, meno korifëjai.
ZigmasW, 2 interesai, tik is kitos puses, 2006 08 18 14:10
sutinku, bet labai kvaila forma autoriaus parinkta.
interesai, tik is kitos puses, 2006 08 18 14:08
manau, kad sitie rekautojai, kaip ir pats straipsnio autorius, elementariuoju budi gina savo asmeninius, buitinius interesus, prisengdami skambiomis frazes ir aukstaja LT kultura. Matyt gyvena, dirba ar balazin ka daro salia, tai ir klykauja dabar, kad niekas nesikaistum saules neuzstotu ao pan.
jei taip jau operatyviai rekauja, tai tikrai ne be intereso…. istorija parodys…
ZigmasW, 2 barbosas, 2006 08 18 14:08
–“Nëra tie LLRI veikëjai tokie jau ðiuolaikiðki kapitalizmo ðaukliai, nes propaguoja ankstyvojo – 19 a. pradþios laukinio kapitalizmo idëjas”
Jo, tokias BAISIAS idejas kaip privacios nuosavybes nelieciamumas. Kosmaras.
ZigmasW, 2006 08 18 14:07
Godwino desnis pats atsirado; jis sako, kad kai oponentai pradedami lyginti su naciais, gebelsu, himleriu ar hitleriu, diskusija pati nutruksta, o ja pralaimi pirmas pradejes apie nacius varyt :)))
??, 2006 08 18 14:05
“Laisvoji rinka visada skelbë stipresniojo teisæ, niekino visuomenës sprendimus ir paèià pilietinæ visuomenæ.”
?????
kazkas naujo ir netiketo! tokios linijos dar nesu girdejusi, matyt, tiek per savo trumpa gyvenimeli neperskaiciau kaip kad gerbiamas straipsnio autorius.
Barbosas, 2006 08 18 14:03
Nëra tie LLRI veikëjai tokie jau ðiuolaikiðki kapitalizmo ðaukliai, nes propaguoja ankstyvojo – 19 a. pradþios laukinio kapitalizmo idëjas………………….
O ta VP tai monstras be sàþinës, orumo, þmoniðkumo, þmogiðkumo………………… ………………………….. ………
autorius.zigmuiW, 2006 08 18 14:02
O sita Godwino desni patys neoliberalai susikure, noredami isvengti atsakomybes?
ZigmasW, autoriui, 2006 08 18 13:53
Skaiciau straipsni, skaiciau, bego akys per “dummy left” klishes, kol neatbego iki Naciu. Aciu kvailam autoriui, kad pats diskusija nuzude isisaudamas sau i koja su Godwino desniu, nereikes stengtis.
VP market, 2006 08 18 13:51
– praeitis, jie “Lietuva” seniai kitiems pardave.
fany, 2006 08 18 13:49
man patinka, kad ásilinguoja tokia diskusija “Lietuvos” klausimu. Gerai, kad taip pat bûtø diskutuojama ir Lietuvos klausimu. Bet norëtûsi paklausti tø “vieðojo intereso gynëjø”- sakysime, atimamas tas kinoteatras ið VP ir atiduodamas kinomanams.Klausimas – uþ kieno pinigus tas kinoteatras iðperkamas? Kieno pinigais reanovuojamas? Kadangi biznis, suprantama, bûtø nuostolingas , kieno pinigais bûtø dengiami nuostoliai? Mokesèiø mokëtojø? Gudruèiai, reikëtø pirma pasiklausti tø mokëtojø?Kyla dYYYdelis átarimas, kad ðuo èia pakastas visai kitur (kaip visada, kai labai triukðmaujama)
Oxygen, 2006 08 18 13:46
Vilties yra! Kitaip visas ðitas ðirðynas nebûtø taip sujudæs…
stebetojas, 2006 08 18 13:44
greitai LT elitas sureagavo, bet biski i tema nepataike… matyt, musu elitui dar daug zoles ap…., kad susivoktu, kur kampas.
Eglei, 2006 08 18 13:43
kur galima pasidomët apie LRI ákûrimà? Gal ir pati galëtum ne vien uþuominom paaiðkinti?
nezinojau, kad, 2006 08 18 13:42
lietuvos elitas gali sau leisti taip zemai pulti ir rasineti asmeninio pobudzio atsiepimus. tada as esu super elitas!
Chavez, 2006 08 18 13:39
Bravo, Kasparai!
Klausimas, 2006 08 18 13:35
Tai, kuris èia ið jûsø, gerbiamieji (átariu, save vadinantys “pilietinës visuomenës” atstovais), gerbiate nuomonës laisvæ?
Vor v zakone, 2006 08 18 13:27
Tokie atvejai kai gali ministrus pakeisti ri tau nieko – vadinasi Vor v zakone.
Kapitalizmo rinkos institutas, 2006 08 18 13:26
Tie klounai tai stebina savo atviru parsidavëliðkumu. Reikia tai Lubiui paraðo geleþinkeliø naciobalizavimo studijà arba tam paèiam ponui dar kokio jûrø uosto pagrobimo planà padësto. Knygeles net iðleidþia – moderniomis studijomis vadina, su skaièiavimais. Kas supranta jau nebesijuokia, nes jei dëdë Lubys gali ministrus keisti, tai ko galima daugiau tikëtis?
turgaus bobelë, 2006 08 18 13:23
Turginiai valdo, kam ta kultûra?
To respect, 2006 08 18 13:22
per daug nori ið Gariûnø mentaliteto publikos…..nu gal koká dragà ar dar vienà maratonà gali paremt.
Respect, 2006 08 18 13:20
Pasiraðiau ir að tà peticijà. Turiu pasakyti, kad didþiuotis reikia tais 7 tûkst. susipratusiø, kad jei duosime Marketavièiams lëbauti, tai jie ne tik ant OZO kalno pastatys miesto “Pimpalà”, svetimkûná, uþmaitins visus skurstanèius antrarûðiais produktais su “Optima” þenklu, pasmaugs dar ne vienà dorà gamintojà, bet ir pradës savitos kultûros formavimà. Boulingø, èiuoþyklëliø ir maratonø Lietuvoje nebeliko vietos kultûrai. Liko tik interesai, geros vietos senamiestyje ir aplink já.
Norisi paklausti bukagalviø Marketavièiø, kodël jiems uþsienio modelis, kai supermarketai statomi ne Mindaugo gatvëse, o ðalia miesto jiems ne prie ðirdies? Ar uþsienyje supermarketuose maþiau þmoniø lankosi? Ne, bet bûtina, gi griozdus sovietiniu pavyzdþiu paèiam centre ávaryti ir uþkismðti ozo gatve, ðeðkinës kalnà bei kitas gatves.
To paties norisi paklausti ir savivaldybës Zuokulo.
Bëda tame, kad sirtingai nei Zuokula, remiantis kultûrà ir miesto ðventes globojantis, Marketavièiø klanas nieko panaðaus nedarë ir nedarys. Jei neskaitysime keliø graudþiai paremtø Maximos koncertëliø, á kultûrà ði niekinga struktûra neinvestavo. Jei tokie modernûs, ir vaikotës Wall Mart pavyzdþiø, paþiûrëkit á jø veiklà susijusià su socialine atsakomybe. Gal tada praðviesës galvelëse.
Eglë, 2006 08 18 13:12
Tas laisvosios rinkos institutas tai “seraja loðadka”, kaip rusai sako. Pasidomëkite, kas já ákûrë ir kokiais tikslais. Pasidarys viskas aiðku.