2006_08_19_Apie viesojo intereso falsifikatorius ir Lietuva_N.Vasiliauskaite

Komentarai:
kaip kazkas kazkada pasake, 2006 08 19 15:44
95 proc. gincu – del skonio. tai cia lygiai tas pats.
straipsnis autorei garbes nedaro, 2006 08 19 15:43
gailiuosi, kad pasirasiau ta peticija uz Lietuva.
2 jezuitas, 2006 08 19 15:42
nesazininga pakeisti diskusijos objekta, ne “kultura” specifinis “saujeles snobu” poreikis, o abejotinos vertes eksperimentiniu filmu ziurejimas Vilniaus senamiescio sirdyje ir dar slyksciame su aplinka disonuojanciame sovietiniame pastate
LOL, 2006 08 19 15:37
ak þymioji intelektualë Vasiliauskaitë, Lietuvos paþiba, ji tikrai þino ko liaudþiai reikia nors kituose straipsniuose kitaip aiðkino. Grafomanijà sunku iðgydyti LOL
Elitas matj, 2006 08 19 15:35
Jei pavyktø jums nors kartà pasiþvlagyti plaèiau ir neskirstyti þmoniø á eliotà, burokus, runkelius, kaimieèius gal suvoktumët, kad yra ir kitø interesø nei vien vartojimas. Taip, poreikiai skirtingi, taèiau nereikia tapti JAV popkultûros etalonu, kur vyrauja unifikuota kultûrinë terpë ir tik maþa dalis gali sau leisti pajusti tikrà kultûriná gyvenimà. Gal verta pasvarstyti, jog esame Europoje ir galime rasti vietos ir Maximai (geriausia prie keliø magistraliø), taip pat ir kino teatrui ar kultûros centrui, kuris ateityje bûtø itin populiarus. Tereikia teisingiems verslininkams parduoti, kurie gal kitaip nei marketavièiai á viskà þiûri.
Eksperte, prakaituoji?, 2006 08 19 15:30
Matyt nesitikëjo cypukas, kad supykdys intelektualus ir pasirodys labai krûtas, savo vaikiðka raðliava. Jei tikrai visi pasijungs intelektualai ir taps savotiðka “anti Maximiðka” jëga, tavo straipsnelis menkas bus geriausiu pavyzdþiu PR nesëkmëms apibûdinti. Uþmynei skaudþià þmonëms, kurie dar màsto temà, pasityèiojai ið jø ir galvoji, kad mankurati laimës?
Padëk dieve tau, nes man rodos, kad banga tik kyla ir labiausiai ji plaus po keleto savaièiø ar mënesiø per VP ir LLRI autoritetà. Tai pats durniausias konfrontacijso pavyzdys ir tiek. O jau pikti intelektualau paraðys ne vienà straipsná, pskaelbs ne vienà akcijà, gal net boikotà. Va tada tai linksma bus. Tam tikra vartotojø dalis tiesiog parodys tavo uþsakovams viduriná pirðtà ir niekins. Ðtai taip ir daromas tikras ávaizdis 🙂
demokratija, 2006 08 19 15:28
nematau cia jokios katastrofos – yra diskusija, yra skirtingos nuomones ir jas visi galime isskakyti.
tik, va, liudna, kad LT elitas taip zemai puola ir asmeninio pobudzio rasliavas rasineja. dar betruko, kad prie aikiniu remelio spalvos prisikabintu, ir butu visas komplektas.
nu ir apsitriede, 2006 08 19 15:25
apsividuriavo Lietuvos elitas del tos “Lietuvos”! buta cia ko?
Delano – nuodai, 2006 08 19 15:22
Kai paskutiná kartà raðë apie vP tinklui priklausanèiso maitinimo ástaigos DELANO vadybos principus, vergiðkà darbà tvankiose virtuvëse, virðvalandþius, þvëriðkà vadovø elgesá, taip ir norisi spjaut ant ðio uþraðo.
Logiðkai mastant, tai yra visø vP priklausanèiø parduotuviø senø produktø arba tiems, kuriems jau baigësi galiojimo laikas realizavimo vietos -kitaip tariant nuodijimo vietos. Juk veþa ten tikrai ne ðvieþià mësà ir ne paèià ðvieþiausià grietinæ ar þuvá. Þmonës èia pat suvalgo viskà……Net nupurto kai pagalvoji.
coste, 2006 08 19 15:14
Paprastai Nidos straipsniai bûna gana kategoriðki ir pikti, bet su ðituo straipsniu að sutinku. Bûtent kultûroje yra valstybës stiprybë. Vien ekonominiais dësniais ir turgaus ástatymais tvarkoma valstybë greitai virstø visiðku balaganu, ciniðku ir vulgariu. O paskui ir visai iðnyktø kur nors Rusijos sudëty. Að tikrai tikiu, kad sprendþiant pirkëjams, neliktø nei akademinës knygos, nei simfoninës muzikos, nei humanitariniø disciplinø aukðtosiose mokyklose. O gal visa tai irgi tëra siauras „pasikëlusiø intelektualø“ poreikis?
Romanas, 2006 08 19 15:04
Labai mazai zmoniu beliko sioje zemeje,kurie atsimena Smetonos laikus.Mes gime karo metu ir tuojau po karo mateme visai kitokia santvarka,atvaziave prie ezero stateme palapines ir kureme lauzus net toje vietoje,kur kolukis buvo isskyres pieva jo karvutes ganyklai.Dabar jau uzaugo karta naujos,siuolaikines Lietuvos.Visi esame pasiklyde,visi esame savotiskai teisus,bet nebegalime surasti bendros kalbos,nes visi ziurime is savo samoningo gyvenimo tasko,o jis pas mus visu skirtingas.Kad ismoktume vieni kitus suprasti,turi praeiti dar maziausiai 20m.
To Je, 2006 08 19 14:47
Man atrodo, kad Tamsta ir esi durniu laivo kapitonas – nuo kada miesto valdzia kazka stato (tiesa, bande Pilaiteje socialini busta statyti, tai kilo vajus, kad i Pilaite bomzus kelia)?
Ir dar vienas klausimelis – ar esi kada buves V.Europos miestuose? Juk “gyvenamieji kvartalai” tai didziausia bet kurio miesto nelaime! Atsiradusi socialistuojanciu architektu galvose, si miegamuju rajonu ideja buvo gana stipriai realizuojama pirmiausia Skandinavijoje, taciau savo absurdo virsune pasieke butent Sovietu Sajungoje. Ar Tamsta siulai vel prie to grizti??? O kas buna, kai is miesto centro lekia visi bent kiek pasiturintys pilieciai i uzmiesti, galima pasiziureti, nuvykus i Briuseli – visas miesto centras okupuotas arabu, kurdu, negru ir kitokiu imigrantu, vakarais kriminalines gaujos siauteja, tad pabandyk bent nosi iskisti i gatve vakare! Ar tai sito Tamsta Vilniui linki?
lnk, 2006 08 19 14:44
elenkeniu institutas 🙂
liberale, 2006 08 19 14:42
Gerb autore, intelektuale,
Jus tikriausiai labai neatidziai skaitete G.Kadziausko straipsni ir nepasitelkete savo visu intelektualiniu izvalgu, kad perprastumete tai, ka ekspertas norejo pasakyti. Paskaitykite straipsni dar karta, pries tai atsikrachiusi isankstiniu nusistatymu…
lol, 2006 08 19 14:20
susikompromitavo LLRI :)))
Beje, 2006 08 19 14:08
Dël “akropolio”. Koks ryðys tarp pavadinimo ir Akropolio. Kiek pamenu, Akropolyje turgaus nebuvo… Ir Hermio ðventyklos ten nebuvo..
objektyviai, 2006 08 19 14:08
Suk já griausmas tà LLRI ir jo infantiliðkus “ekspertus” , galvojanèius kaip èia “iðdurti” kito luomo pilieèius. Gerokai gauna á kaulus ðio “instituto” iniciatyvos , uþtenka prisimint jø erezijas apie nekilnojamojo turto mokesèio ávedimà. LLRI galios nyksta , jei kuriam pilietinæ visuomenæ , visi pilieèiai pagal iðgales galëtø prisidëti kad oligarchø “institutas” visai nukeiptø. Stebina ir autorë menkindama visuomenæ (iðnyktø , mat , simfoninë muzika ir dar kaþkas…). Autorë dràsiai prisiskiria save intelektualams , o intelektualo paþymëjimà ar turi?
neskaiciau, 2006 08 19 14:02
bet greiciausiai kazkas apie pedrylu teises, ar ne?
Je, 2006 08 19 14:00
Nesu að to alternatyvaus kino ir panaðaus meko mëgëjas, nelabai patinka man ir N.Vasiliauskaitës tolerastinis radikalizmas, bet ið principo jos straipsnis teisingas keliomis prasmëmis:
– kad LLRI tëra angaþuota, konkreèius sponsoriø interesus atstovaujanti abejotinos reputacijos piarinë ástaiga, bandanti apsimesti kaþkokiu “nepriklausomu institutu”;
– kad dabartinë miesto valdþia nachaliðkai uþstato miesto centre paliktas erdves, skirtas vieðosios paskirties ar intereso pastatams ar aikðtëms ávairiais menkaverèiais ðûdstatiniais, su árengtais juose “prabangiais butais”.
Durniu laivas – juk pasiþiûrëjus V.Europos miestus aiðkiai matome, kad ten yra gyvenamieji kvartalai – kur ir statomi butai ar namai, o centruose ir senamiesèiuose jokiø butø niekas nestato, net jei ir yra vietos – jos rezervuojamos bûtent vieðosios paskirties ir intereso pastatams – teatrams, operoms, kultûros centrams, bibliotekoms, muziejams ir pan.
XIXa. aplink Viena miesto valdþia apsodino miðkus, kad sukurti miesto plauèius – ir niekam per 150 metø neatëjo á galvà jo uþstatyti “butais”. Nekalbant jau apie istorini centrà.
Ir sovietø okupantai tai puikiai suprato.
Bet zuokis ir jo chebra skuba kiekvienà tarpelá semamiestyje ar centre uþgrûsti bûtent “butais” – aiðku, kam investuoti á plynus alukus, rengti infrastruktûrà, statyti mokyklas, darþelius, poliklinikas, jei galima pasinaudoti okupantu palikimu ir “sutankinus” centrinius rajonus, paversti juos kaþkokiu Ðanchajumi, kur þmonës vienas kitam ant galvos lipa, o vaikai mokyklose 3 pamainom mokosi.
Tik klausimas, kur atëjusi normali miesto valdþia (kad tokia kada nors atsiras, neabejoju) bestatys tuos naujus visuomeninius pastatus, jei centras bus prigrûstas “butø” – laukuose uþ Paðilaièiø? Minsko plente?
Niekðø ir durniø laivas, ne kitaip…
Ir kaip dailiai nulaiþë….,, 2006 08 19 13:56
Kaip dailiai, su pasimëgavimu – iki blizgesio nulaiþë ðiknas VP berniukams LLRI ekspertas. Tiksliais sukamaisiais judesiais jis juos iðvalë nuo “snobiðkos maþos saujelës mikrobø”, kurie këlë nieþulá didþiøjø tautos bosø ðiknaskylëse…..
Koks turëtø bûti nuostabus jausmas, nepakartojama palaima gauti progà lyþtelti paèiam Marketavièiui per pasturgalá.
Kità kartà, manau, tuo nepasitenkins – be muilo, be skrupulø sulys ten ið kur paprastai tik iðmatos iðmetamos!
Jëzuitas to kam kalbet, 2006 08 19 13:47
Va bûtent tai ir bando árodinëti visokie laisvosios rinkos institutai: kad kultûra tëra “specifinis poreikis”, aktualus tik “saujelei pretenzingø snobø”. Visiems kitiems visiðkai gana akropoliðkø pramogø, “Terminatoriaus” bei rusiðko popso. Kuo daugiau tokiø neánoringø, lengvai manipuliuojamø vartotojø, tuo didesnë apyvarta. Èia ne lasivoji rinka, o akivaizdus lobizmas, uþ kurio kyðo drambliðkos stambiojo kapitalo ausys. Beje – vieðøjø ryðiø agentûros turëtø paduoti á teismà LLRI uþ nesàþiningà konkurencijà. Ne kiekvienam leidþiama monopolizuoti toká tobulai veikiantá burtaþodá – “laisvosios rinkos ekspertas.”
Paverskime, 2006 08 19 13:46
Vilniø Akropoliu.
Expertams komentariux, 2006 08 19 13:41
Paskutiná kartà kai ant visuomenës interso “uþlenkë” McDonaldo chebra ir kiti stambûs kompanijø bosiukai, juos taip teismuose vartotojø gynëjai pajudino, kad dabar “Mc Donaldo” ðûkis Amerikoje – “Laikykitës dietos èia – Mc donalde”. Atsirado ir salotø ir kitokio gërio.
Negi jums trûksta suvokimo, ar elementariø þiniø, kad ne vien pagal ástatymus, o ir vietinës bendruomenës áproèius ir paproèius veikia kompanijos. Socialinæ kompanijos atsakomybæ ar ásipareigojimus dabar skelbia visos didþiosios kompanijos. Skandinavijoje kitaip verslas ir neásivaizduojamas.
Pirmas principas buvo suprastas gerokai anksèiau:Jei jau terði gamtà, tai ir turi daryti kaþkà jai bei savo visuomenei gero. Jei jau toji visuomenës dalis ið tavæs perka, tau dirba ir yra tavo verslo dalis, turi stengtis ne tik nulupt skatikà, bet ir rinkodaros sumetimais ar ið dûðios (èia nuo poþiûrio priklauso) duoti jai kaþkà. Vieni remia ðventes, kiti vysto meninius projektus, turtina ar atstato miesto paveldà, tampa gabiø vaikø mecenatais, steigia labdaros fondus, sodina ið naujo sudegusius miðkus….Jiems, tai gráþta su kaupu, nes jie visuomenëje yra traktuojami kaip “user friendly” kompanija, jø produktai yra perkami, nes jie gaminami ekologiðkai, kompanijos filosofija nëra atvirai iðnaudotojiðka.
Dabar norëèiau pakalbëti kaip ðios srities specas apie VP socialinæ veiklà ir demonstruojamà atsakomybæ. Kol ðiø ponø per vienà vietà nepradëjo daryti þurnalistai, beje dalykiðki ir profesionalûs, tol jie nerado reikalo net ir su þiniasklaida normaliai bendrauti. Dabar Maximos iðpardavimas skamba kaip “Tëve mûsø” ið visø þiniasklaidos priemoniø. O atsakingi dëdës ðypsosi ið puslapiø, suprato svarbà þiniasklaidos ir átakà vieðàjai nuomonei.
Tai buvo pirmasis þingsnis, paskui jie ëmë remti visokius koncertëlius, maratonus, vienà kità bëdon patekusá Bëdø turgininkà. Viskas graþu, jiems uþ tai reikia tik rankà paspausti.
Visgi èia apraðytoji afera su neágaliaisiais parodë kokia bekompromisë ir bedvasë tai struktûra. Vieno ið akcininkø þmona turi regëjimo problemø, tad ilgainiui buvo ásteigta neágaliøjø draugija “Spindulys”, kuri vëliau pasitarnavo neðvariam sandoriui su politikais PVM grobstymo byloje. Jà vadinu byla, nes mokesèiø inspekcija nors ir matë akivaizdþius piktnaudþiavimo ástatymo pataisa atvejus,nieko nedarë. Ji matë ir ankstesnius atvejus kai á cukraus fabrikus , priklausanèius VP buvo samdomi neágalieji, kad tik PVM sugráþtø ir lengvatø gautø.
Viskas bûtø idealu, jei VP akcininkai bûtø pasielgæ tikrai kilniai ir tuos 76 mln. Lt. pasidalinæ su neágaliaisiais. Jie padarë kitaip: perdavæ visø Maximø turtà “Spindulio draugijos” valdymui (tai buvo atlikta, norint áteisinti PVM gràþinimà), në skatiko neiðleido neágaliøjø reikmëms, nors ðie trumpam buvo tapæ visø parduotuviø savininkais! Tik pinigai buvo uþskaityti, savininkai vël pasikeitë……….Kur nusëdo tie pinigai, galite ir patys suprasti – i Maximas naujas. Dabar atsakykite rankà prie ðirdies pridëjæ – kas èia yra niekðas ir kas ne.
Mi, 2006 08 19 13:40
Neda, valgykit daugiau pomidorø, o tai visai paliksit balta balta kaip popieriaus lapas ir nieko daugiau neparaðysit!
sutinku, 2006 08 19 13:34
man irgi buvo keista skaityti to giedriaus kadziausko straipsni, kuris slovina vilniaus prekybos brukama mums amerikoniskos kulturos samprata, tipo musu laisvalaikis tai akropolis ir pinigu leidimas maximose.
kadziauskas paprasciausiai atstovauja stambuji versla.
Auksinis kardas > BC, 2006 08 19 13:32
O tamstelë, pasirodo, labai romantiðkos prigimties? 😉
Negi neaiðku kokio ilgalaikiðkumo bûtø nekomercinio kino salë godaus privatininko rankose (o mes èia juk tikrai nekalbame apie filantropijà)? Kaþin ar metus iðtemptø toks “kultûros objektas”, prieð tapdamas boulingo aikðtynu, jei ne kazino. Kad visuomenë atsiknistø, jie nupaiðys kokiø tik norá arabø. O paskui jiems “tiktai neapsimokës”, arba kitaip apsimokës labiau, ðtai ir po viskam.
Na, bet jaunatviðka dràsa diskusijose visuomet savotiðkai þavi… 😉
jp, 2006 08 19 13:31
Vienas ið nedaugelio autorës straipsniø su kuriuo visiðkai sutinku. Problema tame, kad Lietuvos valdþia áprato besàlygiðkai vadovautis LLRI ekspertø nurodymais ir todël jie jauèiasi visagaliais.
kam kalbet, 2006 08 19 13:25
o panelei nidai tik patylet apie diskusijos tono korektiskuma, niekas jusu kino skonio nepeikia, tiesiog tai nesvarbu, as pvz. irgi nepriklausau komercinio kino gerbejams, ten tiek meslo, kad net kvapa gniauzia, visai nenustebciau, jei LLRI veikeju skonis taipogi nepalankus komerciniam kinui. Klausimas visai kitas, kodel grupele pretenzingu snobu turi izulumo reikalauti, kad mokesciu moketojai apmoketu ju poreikiu tenkinima ir ta proga dar drista jiems priestaraujancius vadinti visokiais negraziais vardais, ponuciai jei turite specifiniu poreiku, tenkinkite juos i sveikata uz savo arba sponsoriu pinigus
Tas, 2008 08 19, 2006 08 19 13:09
Ðákart Nidà sveikinu,nors kitais kartais(dël tau-
tiðkumo) ir prieðtaravau. LLRI atstovai-ekspertai
manosi esà visaþiniai. Ir në truputá nesuabejoja
savo Laisvosios rinkos-jø Auksa verðio stabo-geru
iðmanymu.Kaþin,kaþin…Gaila ,kad aiðkiai sutaria
su tos rinkos veikëjais:vieni kitus graþiai pare-
mia.Paþiûrëkimæ “Respublika”2006 08 17 D.Kavecko ir
P.F.Bekerio kreipimàsi á vilnieèius “GERAS KINAS
BUS!”Suokia tarsi lakðtingalos,apsukruoliai.
Pritariantys, 2006 08 19 13:04
Bravo, Nida!
Rûta, 2006 08 19 13:02
ðaunuolë Nida!!! Jûs teisi ðimtà kartø!!! Lietuvoje tikrai labai negerai, mes greit iðnyksim, kaip “dûmas neblaðkomas vëjo”, nes dauguma meldþiamës vieninteliam Dievui-PINIGAMS. Visa ta masinë mûsø kultûra jau taip suvulgarëjo, kad baisu…
sbagdonas, sarunas@arka.lt, 2006 08 19 13:02
BC raðë “Kino pavasariams ir festivaliams galim bûtø nuomotis sales ir juose.” Ar BC kalbëjosi su ðiø festivaliø organizatoriais, kaip jiems tinka Coca Cola Plaza? Gal pats tuos festivalius rengia? Mano þiniomis, festivaliams kuriuos aplanko >40000 þiûrovø ar rengiant sausakimðà salæ renkantiems performencams “Lietuva” buvo ir yra kaip tik.
dar karta, 2006 08 19 13:02
Dar kartà SUSPROGDINKIT Kryþkalnio lietuvaitæ, kad atkerðyt stribams, nu dar kartà susprogdinkit , kai nieks nematys – -NAKTÁ …….
Vasiliauskaitës kolega, 2006 08 19 12:59
O gal reikëtø pripaþinti,kad svarbu “snobo kinui” turëti patogià vietà? Bûtø snobams kokia salikë Ozo gatvëje – taip nepatogu. O èia, þiûrëk, senamiestis èia pat, kur “dvasingieji” jei ne gyvena, tai vaikðto, vaidindami kultûros atlantus (ach, ir atlantai juk èia pat). Keista, kad Vasiliauskaitë nepastebi savo ir savo grupelës intereso.
Salys, 2006 08 19 12:56
Nuo gi laisvas tas LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTAS ? Juk jis tiek priklausomas nuo já finansuojanèiø, kad kalbëti apie laisvæ tiesiog nepadoru. Tai labai angaþuota, daranti didelæ átakà tiek ekonomikoje, tiek politikoje organizacija, deja jau kenkianti Lietuvos valstybei ir politinëjë ir ekonominëje sferoje.Tai kenkëjø organizacija ta prasme, kad kitaip manantieji visur ir be gailesèio uþgoþiami.Tai pats biauriausias ologarchinio valdymo mechanizmas.
BC, 2 Auksinis kardas, 2006 08 19 12:54
Siûlau pasidomëti kas yra siûloma projekte. Planuojama 230 vietø salë, taip pat kino festivaliams pritaikyta aikðtë, vieðoji erdvë. Taip, ten numatyti ir butai, kas bûtø racionaliau ðioje vietoje. Vilniaus poreikiams esamø komerciniø kino teatrø per akis, kino pavasariams ir festivaliams galim bûtø nuomotis sales ir juose. Bet niekas nenaikina nekomercinio kino – tik sukompaktina á realias patalpas, atitinkanèias poreikius, modernias ir pigiau iðlaikomas.
Los Angeles, 2006 08 19 12:43
Tai pirmas paneles Nidos rasinelis, su kuriuo negaliu nesutikti. Ir tema rimta, ir rasinukas rimtai sukaltas. Sveikinu:)
Manau kad L. R. Institutas – kazkieno uzsakymu vykdytojai. O to bico pavadinimas ekspertu? Tokiu ekspertu per Lietuva butu galima parinki daugiau nei rimtu statybininku.
Piaras, 2006 08 19 12:42
Kai dirbau Vieðøjø ryðiø agentûroje, uþ tokius straipsnius kaip Kadziausko man mokëdavo gerà pinigà. Ir vadinosi ta agentûra atvirai – vieðøjø ryðiø agentûra. Nesimaskuojanti uþ jokiø “laisvosios rinkos institutø”, nesiklijuojanti jokiø “ekspertø” etikeèiø, skirtø naiviai publikai mulkinti.
Auksinis kardas, 2006 08 19 12:38
“Kam iðlaikyti pastatà, atsipraðau – sovietinæ bandûrà (geresnio iðsireiðkimo nerandu)?” – galima ir neiðlaikyti, jei ðis (pagal projektà, khm, visgi – kino teatras) bûtø ne tik paleidþiamas vëjais (na taip, pinigais).
Civilizuota bûtø visuomeninius poreikius neprastai tenkinusio (ar TUO abejojama?) objekto arba visai neprivatizuoti, arba iðkelti, jei problema yra jo dislokacijos vieta. Betgi kalbos apie naujà prilygstantá kino teatrà Vilniui net nebuvo! Kultûros objektà, atseit, turëtø atstoti privatininkø bizneliai, kas yra visiðkai neadekvatu. Ir bûtent dël tokio viðtakumo susiformavo labai aiðkus, pagrástas konfliktas. Ir tai YRA konfliktas: tarp poreikio kultûrai ir nematymo reikalo tokius poreikius tenkinti. Apsimesti, kad tokio poreikio nëra, arba ðio poreikio priminimas yra “falsifikavimas” – ciniðkas melas, arba nesusipratëliðkumas, arba tiesiog juodas beviltiðkas tamsumas.
100, to Kelios pastabos, 2006 08 19 12:30
“Idomu tai, kad straipsnio autore naudoja ta pacia retorika (siek tiek kitokio atspalvio), kaip ir p. Kadziauskas, tik kiek graziau literaturiskai “apiforminta”. Ir tai visiskai normalu, nes vyksta polemika. Todel nereiketu piktintis oponentu, jei jau pats tokias zaidimo taisykles prisiimi…”.
Bûtent. 100% sutinku.
Kelios pastabos, 2006 08 19 12:25
Idomu tai, kad straipsnio autore naudoja ta pacia retorika (siek tiek kitokio atspalvio), kaip ir p. Kadziauskas, tik kiek graziau literaturiskai “apiforminta”. Ir tai visiskai normalu, nes vyksta polemika. Todel nereiketu piktintis oponentu, jei jau pats tokias zaidimo taisykles prisiimi…
Kai straipsnio autore ir dalis komentatoriu kalba apie valstybes pinigus, staiga juose atgyja tas pats savininko jausmas: valstybes pinigai “visu”, o jei “visu” – tada jau “mano”. O jei “mano” – tada turi tarnauti MANO interesams…
Pilieciui, besipiktinanciam VP Market aferomis, noriu priminti, kad visos jos buvo daromos besiremiant istatymais, kuriuos sukure ir prieme LR Seimas. Tai gal kas su Seimu nelabai gerai, o ne su VP market? O dar labiau tiketina, kad su pilieciais nelabai gerai, kai tokia valdzia renka (Brazius, Paksius, Agurkichas – kas toliau?)?
O siaip tai vysktanti diskusija sena, kaip ir pats pasaulis, ir nieko bendro, is tiesu, neturi su k/t “Lietuva” – visada pasaulyje buvo ir bus romantiku ir pragmatiku. Beda tik ta, kad pinigai dazniausiai teka ta kryptimi, kaip “pragmatikams” geriau atrodo, o “romatikai” be pinigu, deja, savo romantikos igyvendinti negali. Taciau pasauliui reikia ir vienu, ir kitu: be romantiku jis butu labai nykus ir pragmatiskas, o be pragmatiku, matyt, subankrutuotu…
100, 2006 08 19 12:24
Gerb. Pervalkai nër ko piktintis- opozicija paremta jos metodais. Gavo atgal tokiu paèiu stilium. Labai sveika.
Pindau, 2006 08 19 12:22
Geras! Èia tai bent atkirtis!
Auksinis kardas, 2006 08 19 12:20
Na ðtai – kai raðoma nuoðirdþiai, su aistra, pagrástu ásitikinimu bei pakankamom áþvalgom, apie tikrus dalykus, tikras PROBLEMAS gaunasi rimtas, stiprus raðinys, sveikinu!
Tesinori pridurti, kad ðiuo metu LABAI DIDELË ir anaiptol ne lokali problema kaip tik ir yra ta, kad iðkeliame ekonomikos (paprasèiau – jau kadais prakeikto pinigo) galias virð visø kitø. Virð tautiðkumø, pilietiðkumø, tikëjimø, ðaliø sienø – ðiai dienai susiformavæs viskà uzurpuojantis nuoþmus absoliutas yra bûtent ðis. Kaip priemonë ir ribota siekiamybë pinigai þinomi ir naudoti seniai (su savo neðtom nelaimëm ir blogybëm, taip pat). Taèiau kaip ketinantis visas kitas ribas perþengti absoliutas – jis reiðkiasi vis stipriau. Jam niekas nëra svarbu iðskyrus já patá – pilieèiai ir demokratijos, kultûra ar inteligentiðkumai? Jis gali pasijuokti tiesiai á akis ir parodyti ðpygà!
Ir ðtai èia tikrai tø liekanèiø, dar ne vien nekropoliuose gyvenanèiø pilieèiø pareiga – priminti, atkreipti dëmesá, kad ðitokiø galiø suteikimas ir pripaþinimas yra ne vien absurdiðkas, bet ir kenksmingas, netgi praþûtingas. Bandyti tai áveikti.
MATAS, 2006 08 19 12:19
Turiu esmini priekaista autorei.
Liko neivardinta – kiek gi skirtumu tarp Laisvos Rinkos Instituto ir Laisvo Elgesio Merginos Antbordiuro…?
puiku, 2006 08 19 12:19
ðaunuole, Nida. Ypaè gerai apibûdinai llri fizionomijà – primena leontjevà ir vainienæ
BC, 2006 08 19 12:13
Esminë citata ið straipsnio:
“Sutinku, þiûrëti nekomerciná kinà – tik mano ir á mane panaðiø itin siauro akiraèio subjektø, kuriems kaþkodël (tikriausiai dël blogo auklëjimo ir sugadinto skrandþio) nepatinka maitintis pelningu “sapnø fabriko” maistu, poreikis.”
Tai jei jau visi susimetame po kaþkiek statistiðkai, vardan meno, kultûros, ðvieþiø idëjø, sveikø skrandþiø ir t.t. – tai kodël tam nepakaktø modernios salës, su 230 vietø (jei atsiras daugiau kino mylëtojø juk galima per keletà seansø prasukt filmà) ir visi patenkinti? Kam iðlaikyti pastatà, atsipraðau – sovietinæ bandûrà (geresnio iðsireiðkimo nerandu)?
Ha ha ha, vms@centras.lt, 2006 08 19 12:13
7,000 pasirase. O kiek butu pasirase, kad ta Breznevo laiku tvarta nugriauti. Sitas tvartas stovi istoriniu poziuriu reiksmingu gatviu sankryzoje. Tai Pylimo gatve su gynybine Vilniaus siena ir viduramziu Traku – Basanaviciaus gatve… Ar tai ta pati parazituojanti grupe, kuri uzkirto 30 aukstu pastato statybai prie jau esancio tokio pacio aukstingumo “Europa” pastato? Vietoj vieno 30 aukstu dabar statomi 2 dvigubai mazesni, kurie tame paciame zemes plote erdve sumazina 5 kartus. Eikit parasu rinkti, kad valdzia nugriautu stalinistines architekturos sedevrus Vokieciu gatveje arba Breznevini sedevra Pilies gatveje, kuris stovi Radvilu rumu vietoje… Surado 7,000 durneliu, kurie negalvodami pasirase ir reikalauja teisiu parazituoti 500,000 Vilniaus gyventoju… Koktu ziureti i tvarta ant, kurio kabo uzrasas “Lietuva”. Anksciau sioje vietoje stovejo prabangus 4 aukstu gyvenamas namas. Ji ir reikia atstayti… uz VP pinigus.
Jûratë, 2006 08 19 12:10
Jei reikës, að bûtinai prisidësiu pinigais prie Pylimo 17 iðsaugojimo (tegul tai bûna nors ir aikðtë Lietuvos vardu – butai èia niekada nebuvo)Kodël LLRI nepasiûlo prisiimti atsakomybës (kaip pasiûlë Prezidento atstovë) ir prisidëti pinigais visø tø, kurie sàmoningai þlugdë ir nekûrë jokiø vizijø, kad iðsaugoti ðià vietà, kaip visiems þmoniems prieinamà vietà, kad ir uþ pinigus?
arch,paminklai, 2006 08 19 12:07
man pats skirstymas i “juos” (intelektualus) ir “mus” (mases) atrodo kraupiai: laisvosios rinkos instituto eksperto retorika kaip tik kvepia sovietmeciu (atseit mes, mases, dabar parodysim jiems, aristokratams, kas valdo).
vel kodel, 2006 08 19 12:07
Kodel lietuviai neprotestavo kai per antraji pasaulini kara tautieciai saude kitataucius ir ne tik. Buvo apakinti (ir iki siol) svesios caro/kaizerio doktrinos, kad kitu pamoderninta lietuviu kalba atstos lietuviams buvusia valstybe. Dabar vilniaus kraste siauteja amb/papunes vilnijos brigada, leidzia istatymus ir savo tauta siaubia. Vel i fronta iseina kalba, suranda pusgalviu grafomanu,tai garsva, tai zinkevic, tai koki skudurmana valerka is Ukrainos, padaro dumine uzdanga ir “lietuvinimo” vardu demoralizuoja zmones, organizuoja vagimu. O lietuviai ir vel tyli
tet-a-tet, 2006 08 19 12:06
manau, kad tas LLRI islaikomas Sorosho, nes jis propaguoja tik laukini nevarzoma versla, o socialinio atsakingumo nesurasi
#, 2006 08 19 12:05
Visuomenëje turi bûti interesø balansas. Na ir kada jis pas mus bus?
expo, 2006 08 19 12:05
bravo-ant “eksperto” atsirado ekspertas su zmogiskais argumentais, o ne verslo nupirktais baubais
Rimas N, 2006 08 19 12:00
Nidos komentaras geras. Bet, tai apie kà ji raðo, mano nuomone, yra tik ledkalnio virðûnë, t.y. ,,Lietuvos” kino teatro klausimas ne pats svarbiausias. Deja, LLRI ekspertai visoms valdþios sritims teikia rekomendacijas esminiais visuomenës gyvenimo klausimais – ðvietimas, sveikatos sistema, socialinis draudimas ir kt. Jø tinklapyje galima rasti tuos tekstus. Pavyzdþiui, apie mokslà sakoma, jog jo finansavimo nereikëtø didinti tol, kol jis pats netaps ,,naudingu”. Sprendþiant ið faktinës visø ðiø srièiø apgailëtinos padëties, galima manyti, jog valdþia klauso LLRI rekomendacijø. O jø rekomendacijø pagrindimas remiasi tik dviem stulpais – privatizavimu ir nevarþoma rinkos laisvë visose gyvenimo srityse.
nuomone, 2006 08 19 11:58
tas kadziauskas joks ekspertas, tiesiog pasamdytas verslo-rubikonu-zmogenas, apgailetinas mankurtas
KK, Borisui, 2006 08 19 11:56
Manau, kad komunistu partija, padedant aktyviam jaunimui, tokiam, kaip sio straipsnio autore, atgaus savo pozicijas Lietuvoje. Zmones jau pradeda suprasti, kad Lenino idejos gyvos ir vertingos.
Kliunkis Pliumpis, 2006 08 19 11:47
Supratau tik tiek, jog autore labai supyko, pavadinta falsifikatore. Bet ji tokia tikrai nera, nes:
* akademines knygas ir humanitarines disciplinas kiti falsifikatoriai sekmingai “prastume” kaip viesaji interesa
* ji nekencia privacios nuosevybes nuo tada, kai nekulturingas kaimietis kazka jai apie tai pasake
Justë, 2006 08 19 11:45
O tie visi komentarai apie kitus sovietinius kino teatrus, matyt, plaukia ið LLRI, tikriausiai ið vieno asmens, “màstanèio” kaip tas “ekspertas”, t. y. privalnèio já ginti. 😀
Borisas, to Atvirlaiðkis LLRI Ekspertui, 2006 08 19 11:43
Baisiausia, kad visi tie naujieji kapitalistai, tai yra buve komunistai, isdavæ tuos principus, uþ kuiriuos mes kartu su tavimi kovojome. Reikejo juos griezciau vertinti kai savo laiku priimavome i Komunistu partjos gretas… oj reikejo…
laisvamanis, 2006 08 19 11:43
Nida, bek pas Braziu, gal pades TSRS atkurt ?
Justë, 2006 08 19 11:43
Puikiai ir konkreèiai paraðyta, Neda.;)
To Noriu Spalio, 2006 08 19 11:41
Manau ðios eilutës tau duos atsakymà: “Að nustojau tikëti privataus kapitalo altruizmu po to kai VP MArket vyrukai ðlykðèiai apgavæ neágaliuosius,juos iðnaudojo tik tam, kad galëtø susigràþinti 76 mln. Lt PVM, painaudoj3 tuo metu galiojusia lengvata. Kaip jie gali þiûrëti þmonëms á akis, akiplëðos ir vagys. Tuomet jei ið keikvieno ðalies pilieèio pavogë po 23 Lt. Bet jø niekas nenubaudë, nes jie vadinami Vor v zakone. Jie jau seniai turëjo sëdët, bet vaikðto pasipûtæ ir nelieèiami”.
Noriu Spalio, to Visiems kas dar nesupranta, 2006 08 19 11:37
Pritariu tamstos mintims – reikia atimti ið tø supuvusiø kapitalistø kino teatrà “Spalis” ir atiduoti þmonëms. Nes juk tai pasiyèiojimas, kai visiems ðventoje vietoje ákuriamas ne kas kita, kaip kapitalistinis bankas. Tai blogiau netgi nei Maxima.
Atvirlaiðkis LLRI Ekspertui, 2006 08 19 11:34
Eksperte, save ávardinantis ekonomistu veikëjau, bent suvoki kas yra socialinë kompanijø atsakomybë, vieðøjø interesø ir nuomonës paisymas, kà reiðkia ne tik imti, bet ir duoti kaþkà? Alaus po kelis centus jau tauta prisigërë ir Aèiû tiems keleims tûkstanèiams ðviesuoliø, kurie suvokia, kad eidami Akropolizacijos ir Maximizacijos keliu apie Vilniø kaip kultûros sostinë galësime tik pasvajoti.
Sakysite dar vienas Zuoko pasvaièiojimas, bet drástu teigti, kad net gerokai ádomesnis uþ godþiøjø vagiø ið VP grupës norus. Að nustojau tikëti privataus kapitalo altruizmu po to kai VP MArket vyrukai ðlykðèiai apgavæ neágaliuosius,juos iðnaudojo tik tam, kad galëtø susigràþinti 76 mln. Lt PVM, painaudoj3 tuo metu galiojusia lengvata. Kaip jie gali þiûrëti þmonëms á akis, akiplëðos ir vagys. Tuomet jei ið keikvieno ðalies pilieèio pavogë po 23 Lt. Bet jø niekas nenubaudë, nes jie vadinami Vor v zakone. Jie jau seniai turëjo sëdët, bet vaikðto pasipûtæ ir nelieèiami.
Linkiu neturëti ir jums gerb. ekonomiste, jei neesate tos ðutvës atstovas jokiø iliuzijø. Jø tikslai labai nekilnûs ir nieko bendro su visuomene neturi. Juk jie vagys
Visiems kas dar nesupranta,, 2006 08 19 11:32
Visiems kas dar nesupranta, Citata is persivysèiusio paviano teksto: “Nuosavybës saugumas nuo valdþios ðëlsmo norint atiduoti naftos kompanijoms ar kino mylëtojams ir yra bendrasis ilgai grojantis kiekvieno Lietuvos gyventojo interesas”.
Kitaip tariant mano bananas ir tik mano, niekam neduosiu – að já nusiskyniau! Taip mes gerb. lietuviai visà Lietuvà pra…..iksim.
Dabar visi gudrûs – nupirko sklypà ar privatizavo koká gabaliukà – mano, viskas mano. Kiek tokiø þemvaldþiø, kurie prie eþero þvejø neprileidþia – Privati teritorija. Eþeras ar upë visø, o ne tø þmogbeþdþioniø.
Tai niekis palyginus su tuo kas vyksta startegiðkai svarbiuose valstybei dalykuose: Klaipëdos uostas jau nebeturi kur plëstis, nes sklypininkai já apgulë, supirko geriausias þemes ir dabar tyèiojasi ir visø. Jie geriau namukà pastatys, nelegaliai, kaip pridera. Paskui negi griausi – áteisins.
Ðtai apie kà reikia kalbëti. Þemgrobiai jau seniai turëtø pûti kalëjime, bet në vieno ten nëra pasodinto. Kaþin kodël?
Kas vyksta su kitais strateginiais objektais? Tegi ir kvepia kiek afera, bet man maloniau, kad sporto rûmai bus iðpirkti ir priklausys visam miestui, o nebus ten kotedþø dar vienø. Blyn, kaimo mentalas prasimuða – gavau þemës, tai dabar ûkininkausiu. Kur kà statyti, kodël statyti, kà palikti ko ne 0- èia ne tie klausimai. Kas pelno neða daugiausia, tà ir statom.
Socialinës atsakomybës stoka ir suþverëjusio kapitalisto akyse spindintis greito pelno troðkimas yra tos vertybës apie kurias èia kalba “ekspertas”. Galia, kad nupirktas iki pat apatiniø ir kojiniø, kitaip gal ir rimtai bûtø galima skaityt.
jooo, 2006 08 19 11:31
nieko nuostabaus,visokie kadziauskai yra partijos(LKP) , kuri dar 1992 m.skelbësi mokanti valdyti nachaliðkumo auka. Tie veikëjai atvarë Lietuvà á bukumà, tiek prispaudë þmones, nekeldami minimalaus atlyginimo, kad dabar jokie mokesèiø maþinimai dirbti Lietuvoje nebesugraþins. Geras straipsnis.
Noriu Spalio, 2006 08 19 11:26
Að dar siûlau atkurti Spalio kino teatrà, Didþiojoje gatvëje, kuris buvo medinëmis grindimis ir medinëmis këdëmis – dabar ten ásikûres laukinio kapitalizmo simbolis – vakarietiðkas bankas Nordea.
to aguonu gatves gyventojas, cc is zveryno., 2006 08 19 11:01
kas cia dabar apie sovietine nostalgija? as tai nzn nei kokiu tais “kronikos”, “pionieriaus”, “ausros” ar kitokiu kinoteatru – per jauna. bet k/t “lietuva” tikrai vertas issaugoti.
kad man rodos cia nelabai i tema – kazkokie gyvenantys praeityje seniokai piktinasi, jog, matote, cia tarybinius laikus primena. atsipeikekit.
o man ir pastatas grazus. ir sporto rumu pastatas grazus.
butent taip sovietai ir dare – isnaikino viska, kas primine buvusius laikus, butent taip postsovietiniai seniokai ir dabar nori – isnaikinti viska, kas primena tarybinius laikus, neatsizvelgiant. tegyvuoja tarybiniai laikai visomis ju formomis. tegyvuoja akropolis.
kvailys, 2006 08 19 11:00
LLRI 1-OJI VADOVË PO DRAUGØ SUÐAUDYMO TYLIAI PASITRAUKË, BUVÆS PAVADUOTOJAS, VËLIAU VADOVAS [TEKO SEMINARE ASMENIÐKAI VIEÐAI DISKUTUOT]-NETURËJO ARGUMENTØ ATREMT TEIGINIU ,KURIUOS JIS TVIRTINO, KITA DARBUOTOJA NESUSITVARKË ÐEIMOJE:TEKOSKIRTIS SU AUKÐTO RANGO POLITIKU-O NORI MOKINTI KITUS GYVENIMO TIESØ, O MINIMAS EKSPERTAS-VAIKELIS SU IÐSILAVINIMU, BET BE PATIRTIES IR SUVOKIMO APIE GYVENIMO DËSNIUS.STRAIPSNIO AUTOREI PAGARBA.
is Zveryno, 2006 08 19 10:49
Dar reiktu atkurti kino teatra “Zvaigzde”, kuris, bene vienintelis Vilniuje buvo mediniame pastate. Galetu autore pakovoti uz sio kino teatro atkrûrimà, o gal net ir plaèiau – uþ tarybinës santvarkos atkûrimà su visais kino teatrais 🙂 Tada neliks taip nervinanèios privaèios nuosavybës, galësime vël valgyti visuomeninëse valgyklose ið aliuminiø lëkðèiø aliuminëmis ðakutëmis 🙂
Aguonu g. gyventojas, Pseudokulturininkei, 2006 08 19 10:45
Uzaugau visai netoli “Lietuvos” kino teatro. Tais laikais anslagas budavo tik tada kai rodydavo kokia Prancuzu komedija. Butent sis kino teatras iskrenta is visu aplik buvusiu kino teatru konteksto. Beje, kodel niekas negelbsti buvusiu Gelezinkelieciu rumu, kur taip pat rodydavo kina? Kazkodel pamirstas “Ausros” kino teatras, ir jo taip pat niekas negelbsti. Kazkodel niekas nesidziaugia “Pionieriaus” kino tetru, virtusiu zydu kulturos centru ir neina ten kulturintis. Kodel niekas neplanko “Kronikos” kino teadro – juk dabar ten taip pat yra krikscioniska kulturine erdve. Visi vis kovoja uz tarybini monstra… Ka padarysi, sovietiniu laiku nostalgija 🙂 Vargsai zmones, gyvenantys praietimi…
dalyvis, 2006 08 19 10:39
UAB LLRI jau pradeda uzknist. Jau kiekvienam arkliui is anksto aisku, kokia bus “expertu” nuomone vienu ar kitu klausimu
verslininkas, 2006 08 19 10:39
Labai geras atsakas á LLRI “eksperto” straipsná. Apskritai, ið kur tie “ekspertai” atsiranda? Kuo toliau, tuo bukesni jø pareiðkimai. Seniau gerbiau LLRI, taèiau dabar pasidarë kaþkokiø marazmatikø, nematanèiø toliau negø savo dogmas, sambûris. Gal kaþkas uþ tai moka?
bravo, 2006 08 19 10:39
si karta bravo 😉